قیمت بروز تیرآهن

 

ردیفسایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
1 14 155
IPE ذوب آهن کیلو - 18100  
2 14 155
IPE ذوب آهن شاخه 2820000 -  
3 14 130 IPE اهواز شاخه 2560000 -  
4 14 146 IPE یزد شاخه - -
5 14 136 IPE شاهین بناب شاخه - -
6 14 132 IPE کرمانشاه(سبک) شاخه - 2485000
7 14 142 IPE کرمانشاه(سنگین) شاخه - 2585000
سایز 16
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 16 192
IPE ذوب آهن کیلو   17600  
2 16 192
IPE ذوب آهن شاخه 3310000 -  
3 16 185 IPE اهواز شاخه 3260000 -
4 16 185 IPE یزد شاخه - -
5 16 175 IPE شاهین بناب شاخه - -
سایز 18
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 18 226
IPE ذوب آهن کیلو - 17600  
2 18 226
IPE ذوب آهن شاخه 3990000 -  
3 18 225 IPE اهواز شاخه - -
4 18 215 IPE ترک
شاخه - -
سایز 20
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 20 270 IPE ذوب آهن شاخه 6350000 -  
2 20 - IPE اهواز شاخه 5000000 -  
3 20 270 IPE صفاطوس شاخه 5150000 -  
4 20 265 IPE یزد کیلو/شاخه - -
5 20 - IPE آریان فولاد شاخه - 5100000
6 20 - IPE ترک سبک شاخه - -
7 20 260 IPE ترک سنگین شاخه 5920000 -
8 20 - IPE شاهین بناب شاخه - -
9 20 245 IPE چین/بندر امام شاخه - -
سایز 22
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 22 320 IPE ذوب اهن شاخه 7180000 -  
2 22 - IPE آریان فولاد شاخه - 6280000  
3 22 - IPE ترک سبک شاخه - -
4 22 320 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 22 285
IPE چین/بندر امام
شاخه - -
6 22 305 IPE کره   - تماس با ما
سایز 24
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 24 369 IPE ذوب آهن شاخه 8000000 -  
2 24 - IPE صفاطوس شاخه 7550000 -  
3 24 - IPE ترک سبک شاخه - -
4 24 360 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 24 335 IPE چین/بندر امام
شاخه - -
6
24
- IPE
کره
شاخه
-
تماس با ما
سایز 27
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 27 434 IPE ذوب آهن شاخه 9430000
-  
2 27 - IPE صفاطوس شاخه 9500000 -
3 27 - IPE ترک سبک شاخه - -
4 27 430 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 27 425 IPE کره شاخه - تماس با ما
سایز 30
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 30 507 IPE ذوب آهن شاخه 12900000
-
2 30 515 IPE ترک سنگین
شاخه - -
3 30 - IPE چین/بندر امام شاخه - تماس با ما
4 30 405 IPE روس شاخه - تماس با ما

موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت بروز تیرآهن

تاريخ : سه شنبه دهم تیر 1393 | 13:22 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت بروز تیرآهن

 

ردیفسایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
1 14 155
IPE ذوب آهن کیلو - -  
2 14 155
IPE ذوب آهن شاخه 2820000 -  
3 14 130 IPE اهواز شاخه 2560000 -  
4 14 146 IPE یزد شاخه - -
5 14 136 IPE شاهین بناب شاخه - -
6 14 132 IPE کرمانشاه(سبک) شاخه - 2485000
7 14 142 IPE کرمانشاه(سنگین) شاخه - 2585000
سایز 16
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 16 192
IPE ذوب آهن کیلو   -  
2 16 192
IPE ذوب آهن شاخه 3320000 -  
3 16 185 IPE اهواز شاخه 3260000 -
4 16 185 IPE یزد شاخه - -
5 16 175 IPE شاهین بناب شاخه - -
سایز 18
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 18 226
IPE ذوب آهن کیلو - -  
2 18 226
IPE ذوب آهن شاخه 3960000 -  
3 18 225 IPE اهواز شاخه - -
4 18 215 IPE ترک
شاخه 3850000 -
سایز 20
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 20 270 IPE ذوب آهن شاخه 6380000 -  
2 20 - IPE اهواز شاخه 5000000 -  
3 20 270 IPE صفاطوس شاخه 5150000 -  
4 20 265 IPE یزد کیلو/شاخه - -
5 20 - IPE آریان فولاد شاخه - 5200000
6 20 - IPE ترک سبک شاخه - -
7 20 260 IPE ترک سنگین شاخه 5920000 -
8 20 - IPE شاهین بناب شاخه - -
9 20 245 IPE چین/بندر امام شاخه - 4730000
سایز 22
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 22 320 IPE ذوب اهن شاخه 7240000 -  
2 22 - IPE آریان فولاد شاخه - 6300000  
3 22 - IPE ترک سبک شاخه - -
4 22 320 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 22 285
IPE چین/بندر امام
شاخه - 6730000
6 22 305 IPE کره   - تماس با ما
سایز 24
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 24 369 IPE ذوب آهن شاخه 8080000 -  
2 24 - IPE صفاطوس شاخه 7550000 -  
3 24 - IPE ترک سبک شاخه - -
4 24 360 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 24 335 IPE چین/بندر امام
شاخه - 7080000
6
24
- IPE
کره
شاخه
-
تماس با ما
سایز 27
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 27 434 IPE ذوب آهن شاخه 9520000
-  
2 27 - IPE صفاطوس شاخه 9500000 -
3 27 - IPE ترک سبک شاخه - -
4 27 430 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 27 425 IPE کره شاخه - تماس با ما
سایز 30
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 30 507 IPE ذوب آهن شاخه 12900000
-
2 30 515 IPE ترک سنگین
شاخه - -
3 30 - IPE چین/بندر امام شاخه - تماس با ما
4 30 405 IPE روس شاخه - تماس با ما

موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت بروز تیرآهن

تاريخ : دوشنبه نهم تیر 1393 | 12:28 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت بروز تیرآهن

 

ردیفسایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
1 14 155
IPE ذوب آهن کیلو - 18000  
2 14 155
IPE ذوب آهن شاخه 2770000 -  
3 14 130 IPE اهواز شاخه 2570000 -  
4 14 146 IPE یزد شاخه - -
5 14 136 IPE شاهین بناب شاخه - -
6 14 132 IPE کرمانشاه(سبک) شاخه - 2495000
7 14 142 IPE کرمانشاه(سنگین) شاخه - 2595000
سایز 16
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 16 192
IPE ذوب آهن کیلو   17600  
2 16 192
IPE ذوب آهن شاخه 3320000 -  
3 16 185 IPE اهواز شاخه 3260000 -
4 16 185 IPE یزد شاخه - -
5 16 175 IPE شاهین بناب شاخه - -
سایز 18
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 18 226
IPE ذوب آهن کیلو - 17600  
2 18 226
IPE ذوب آهن شاخه 3960000 -  
3 18 225 IPE اهواز شاخه - -
4 18 215 IPE ترک
شاخه 3850000 -
سایز 20
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 20 270 IPE ذوب آهن شاخه 6390000 -  
2 20 - IPE اهواز شاخه 5000000 -  
3 20 270 IPE صفاطوس شاخه 5150000 -  
4 20 265 IPE یزد کیلو/شاخه - -
5 20 - IPE آریان فولاد شاخه - 5100000
6 20 - IPE ترک سبک شاخه - -
7 20 260 IPE ترک سنگین شاخه 5950000 -
8 20 - IPE شاهین بناب شاخه - -
9 20 245 IPE چین/بندر امام شاخه - 4730000
سایز 22
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 22 320 IPE ذوب اهن شاخه 7240000 -  
2 22 - IPE آریان فولاد شاخه - 6300000  
3 22 - IPE ترک سبک شاخه - -
4 22 320 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 22 285
IPE چین/بندر امام
شاخه - 6730000
6 22 305 IPE کره   - تماس با ما
سایز 24
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 24 369 IPE ذوب آهن شاخه 8090000 -  
2 24 - IPE صفاطوس شاخه 7550000 -  
3 24 - IPE ترک سبک شاخه - -
4 24 360 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 24 335 IPE چین/بندر امام
شاخه - 7080000
6
24
- IPE
کره
شاخه
-
تماس با ما
سایز 27
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 27 434 IPE ذوب آهن شاخه 9600000
-  
2 27 - IPE صفاطوس شاخه 9500000 -
3 27 - IPE ترک سبک شاخه - -
4 27 430 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 27 425 IPE کره شاخه - تماس با ما
سایز 30
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 30 507 IPE ذوب آهن شاخه 12900000
-
2 30 515 IPE ترک سنگین
شاخه - -
3 30 - IPE چین/بندر امام شاخه - تماس با ما
4 30 405 IPE روس شاخه - تماس با ما

موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت بروز تیرآهن

تاريخ : یکشنبه هشتم تیر 1393 | 12:16 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت بروز تیرآهن

 

ردیفسایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
1 14 155
IPE ذوب آهن کیلو - 18050  
2 14 155
IPE ذوب آهن شاخه 2780000 -  
3 14 130 IPE اهواز شاخه 2570000 -  
4 14 146 IPE یزد شاخه - -
5 14 136 IPE شاهین بناب شاخه - -
6 14 132 IPE کرمانشاه(سبک) شاخه - 2495000
7 14 142 IPE کرمانشاه(سنگین) شاخه - 2595000
سایز 16
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 16 192
IPE ذوب آهن کیلو   17600  
2 16 192
IPE ذوب آهن شاخه 3330000 -  
3 16 185 IPE اهواز شاخه 3260000 -
4 16 185 IPE یزد شاخه - -
5 16 175 IPE شاهین بناب شاخه - -
سایز 18
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 18 226
IPE ذوب آهن کیلو - 17600  
2 18 226
IPE ذوب آهن شاخه 3970000 -  
3 18 225 IPE اهواز شاخه - -
4 18 215 IPE ترک
شاخه 3850000 -
سایز 20
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 20 270 IPE ذوب آهن شاخه 6440000 -  
2 20 - IPE اهواز شاخه 5000000 -  
3 20 270 IPE صفاطوس شاخه 5150000 -  
4 20 265 IPE یزد کیلو/شاخه - -
5 20 - IPE آریان فولاد شاخه - 5100000
6 20 - IPE ترک سبک شاخه - -
7 20 260 IPE ترک سنگین شاخه 5950000 -
8 20 - IPE شاهین بناب شاخه - -
9 20 245 IPE چین/بندر امام شاخه - 4730000
سایز 22
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 22 320 IPE ذوب اهن شاخه 7270000 -  
2 22 - IPE آریان فولاد شاخه - 6300000  
3 22 - IPE ترک سبک شاخه - -
4 22 320 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 22 285
IPE چین/بندر امام
شاخه - 6730000
6 22 305 IPE کره   - تماس با ما
سایز 24
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 24 369 IPE ذوب آهن شاخه 8100000 -  
2 24 - IPE صفاطوس شاخه 7600000 -  
3 24 - IPE ترک سبک شاخه - -
4 24 360 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 24 335 IPE چین/بندر امام
شاخه - 7080000
6
24
- IPE
کره
شاخه
-
تماس با ما
سایز 27
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 27 434 IPE ذوب آهن شاخه 9600000
-  
2 27 - IPE صفاطوس شاخه 9500000 -
3 27 - IPE ترک سبک شاخه - -
4 27 430 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 27 425 IPE کره شاخه - تماس با ما
سایز 30
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 30 507 IPE ذوب آهن شاخه 12900000
-
2 30 515 IPE ترک سنگین
شاخه - -
3 30 - IPE چین/بندر امام شاخه - تماس با ما
4 30 405 IPE روس شاخه - تماس با ما

موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت بروز تیرآهن

تاريخ : شنبه هفتم تیر 1393 | 12:19 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت بروز تیرآهن

 

ردیفسایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
1 14 155
IPE ذوب آهن کیلو - 18000  
2 14 155
IPE ذوب آهن شاخه 2780000 -  
3 14 130 IPE اهواز شاخه 2570000 -  
4 14 146 IPE یزد شاخه - -
5 14 136 IPE شاهین بناب شاخه - -
6 14 132 IPE کرمانشاه(سبک) شاخه - 2495000
7 14 142 IPE کرمانشاه(سنگین) شاخه - 2595000
سایز 16
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 16 192
IPE ذوب آهن کیلو   17600  
2 16 192
IPE ذوب آهن شاخه 3320000 -  
3 16 185 IPE اهواز شاخه 3260000 -
4 16 185 IPE یزد شاخه - -
5 16 175 IPE شاهین بناب شاخه - -
سایز 18
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 18 226
IPE ذوب آهن کیلو - 17500  
2 18 226
IPE ذوب آهن شاخه 3960000 -  
3 18 225 IPE اهواز شاخه 3850000 -
4 18 215 IPE ترک
شاخه - -
سایز 20
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 20 270 IPE ذوب آهن شاخه 6440000 -  
2 20 - IPE اهواز شاخه 5000000 -  
3 20 270 IPE صفاطوس شاخه 5170000 -  
4 20 265 IPE یزد کیلو/شاخه - 20500
5 20 - IPE آریان فولاد شاخه - 5200000
6 20 - IPE ترک سبک شاخه - -
7 20 260 IPE ترک سنگین شاخه 5950000 -
8 20 - IPE شاهین بناب شاخه - -
9 20 245 IPE چین/بندر امام شاخه - ماس با ما
سایز 22
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 22 320 IPE ذوب اهن شاخه 7300000 -  
2 22 - IPE آریان فولاد شاخه - -  
3 22 - IPE ترک سبک شاخه - -
4 22 320 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 22 285
IPE چین شاخه - تماس با ما
6 22 305 IPE کره   - تماس با ما
سایز 24
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 24 369 IPE ذوب آهن شاخه 8110000 -  
2 24 - IPE صفاطوس شاخه 7600000 -  
3 24 - IPE ترک سبک شاخه - -
4 24 360 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 24 335 IPE چین شاخه - تماس با ما
6
24
- IPE
کره
شاخه
-
تماس با ما
سایز 27
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 27 434 IPE ذوب آهن شاخه 9800000
-  
2 27 - IPE صفاطوس شاخه 10320000 -
3 27 - IPE ترک سبک شاخه - -
4 27 430 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 27 425 IPE کره شاخه - تماس با ما
سایز 30
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 30 507 IPE ذوب آهن شاخه 12900000
-
2 30 515 IPE ترک سنگین
شاخه - -
3 30 - IPE چین/بندر امام شاخه - تماس با ما
4 30 405 IPE روس شاخه - تماس با ما

موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت بروز تیرآهن

تاريخ : پنجشنبه پنجم تیر 1393 | 13:17 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت بروز تیرآهن

 

ردیفسایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
1 14 155
IPE ذوب آهن کیلو - 18000  
2 14 155
IPE ذوب آهن شاخه 2780000 -  
3 14 130 IPE اهواز شاخه 2540000 -  
4 14 146 IPE یزد شاخه - -
5 14 136 IPE شاهین بناب شاخه - -
6 14 132 IPE کرمانشاه(سبک) شاخه - 2500000
7 14 142 IPE کرمانشاه(سنگین) شاخه - 2600000
سایز 16
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 16 192
IPE ذوب آهن کیلو   17600  
2 16 192
IPE ذوب آهن شاخه 3320000 -  
3 16 185 IPE اهواز شاخه 3250000 -
4 16 185 IPE یزد شاخه - -
5 16 175 IPE شاهین بناب شاخه - -
سایز 18
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 18 226
IPE ذوب آهن کیلو - 17500  
2 18 226
IPE ذوب آهن شاخه 3970000 -  
3 18 - IPE اهواز شاخه - -
4 18 215 IPE ترک
شاخه 3850000 -
سایز 20
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 20 270 IPE ذوب آهن شاخه 6450000 -  
2 20 - IPE اهواز شاخه 5000000 -  
3 20 270 IPE صفاطوس شاخه 5200000 -  
4 20 265 IPE یزد کیلو/شاخه - 20500
5 20 - IPE آریان فولاد شاخه - 5100000
6 20 - IPE ترک سبک شاخه 5050000 -
7 20 260 IPE ترک سنگین شاخه 5950000 -
8 20 - IPE شاهین بناب شاخه - -
9 20 245 IPE چین/بندر امام شاخه - ماس با ما
سایز 22
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 22 320 IPE ذوب اهن شاخه 7280000 -  
2 22 - IPE آریان فولاد شاخه - 6300000  
3 22 - IPE ترک سبک شاخه 6700000 -
4 22 320 IPE ترک سنگین شاخه 7050000 -
5 22 285
IPE چین شاخه - تماس با ما
6 22 305 IPE کره   - تماس با ما
سایز 24
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 24 369 IPE ذوب آهن شاخه 8120000 -  
2 24 - IPE صفاطوس شاخه 7650000 -  
3 24 - IPE ترک سبک شاخه 7600000 -
4 24 360 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 24 335 IPE چین شاخه - تماس با ما
6
24
- IPE
کره
شاخه
-
تماس با ما
سایز 27
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 27 434 IPE ذوب آهن شاخه 10540000
-  
2 27 - IPE صفاطوس شاخه 10320000 -
3 27 - IPE ترک سبک شاخه 11040000 -
4 27 430 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 27 425 IPE کره شاخه - تماس با ما
سایز 30
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 30 507 IPE ذوب آهن شاخه 13000000
-
2 30 515 IPE ترک سنگین
شاخه - -
3 30 - IPE چین/بندر امام شاخه - تماس با ما
4 30 405 IPE روس شاخه - تماس با ما

موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت بروز تیرآهن

تاريخ : چهارشنبه چهارم تیر 1393 | 14:43 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت بروز تیرآهن

 

ردیفسایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
1 14 155
IPE ذوب آهن کیلو - 18100  
2 14 155
IPE ذوب آهن شاخه 2780000 -  
3 14 130 IPE اهواز شاخه 2540000 -  
4 14 146 IPE یزد شاخه - -
5 14 136 IPE شاهین بناب شاخه - -
6 14 132 IPE کرمانشاه(سبک) شاخه - 2500000
7 14 142 IPE کرمانشاه(سنگین) شاخه - 2600000
سایز 16
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 16 192
IPE ذوب آهن کیلو   17650  
2 16 192
IPE ذوب آهن شاخه 3320000 -  
3 16 185 IPE اهواز شاخه 3250000 -
4 16 185 IPE یزد شاخه - -
5 16 175 IPE شاهین بناب شاخه - -
سایز 18
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 18 226
IPE ذوب آهن کیلو - 17650  
2 18 226
IPE ذوب آهن شاخه 3970000 -  
3 18 - IPE اهواز شاخه - -
4 18 215 IPE ترک
شاخه 3850000 -
سایز 20
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 20 270 IPE ذوب آهن شاخه 6450000 -  
2 20 - IPE اهواز شاخه 5000000 -  
3 20 270 IPE صفاطوس شاخه 5200000 -  
4 20 265 IPE یزد کیلو/شاخه - 20500
5 20 - IPE آریان فولاد شاخه - 5100000
6 20 - IPE ترک سبک شاخه 5050000 -
7 20 260 IPE ترک سنگین شاخه 5950000 -
8 20 - IPE شاهین بناب شاخه - -
9 20 245 IPE چین/بندر امام شاخه - ماس با ما
سایز 22
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 22 320 IPE ذوب اهن شاخه 7280000 -  
2 22 - IPE آریان فولاد شاخه - 6300000  
3 22 - IPE ترک سبک شاخه 6700000 -
4 22 320 IPE ترک سنگین شاخه 7050000 -
5 22 285
IPE چین شاخه - تماس با ما
6 22 305 IPE کره   - تماس با ما
سایز 24
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 24 369 IPE ذوب آهن شاخه 8100000 -  
2 24 - IPE صفاطوس شاخه 7650000 -  
3 24 - IPE ترک سبک شاخه 7600000 -
4 24 360 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 24 335 IPE چین شاخه - تماس با ما
6
24
- IPE
کره
شاخه
-
تماس با ما
سایز 27
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 27 434 IPE ذوب آهن شاخه 11050000
-  
2 27 - IPE صفاطوس شاخه 10320000 -
3 27 - IPE ترک سبک شاخه 11040000 -
4 27 430 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 27 425 IPE کره شاخه - تماس با ما
سایز 30
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 30 507 IPE ذوب آهن شاخه 12950000
-
2 30 515 IPE ترک سنگین
شاخه - -
3 30 - IPE چین/بندر امام شاخه - تماس با ما
4 30 405 IPE روس شاخه - تماس با ما

موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت بروز تیرآهن

تاريخ : سه شنبه سوم تیر 1393 | 12:46 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت بروز تیرآهن

 

ردیفسایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
1 14 155
IPE ذوب آهن کیلو - 18100  
2 14 155
IPE ذوب آهن شاخه 2790000 -  
3 14 130 IPE اهواز شاخه 2580000 -  
4 14 146 IPE یزد شاخه - -
5 14 136 IPE شاهین بناب شاخه - -
6 14 132 IPE کرمانشاه(سبک) شاخه - 2500000
7 14 142 IPE کرمانشاه(سنگین) شاخه - 2600000
سایز 16
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 16 192
IPE ذوب آهن کیلو   17650  
2 16 192
IPE ذوب آهن شاخه 3340000 -  
3 16 185 IPE اهواز شاخه 3280000 -
4 16 185 IPE یزد شاخه - -
5 16 175 IPE شاهین بناب شاخه - -
سایز 18
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 18 226
IPE ذوب آهن کیلو - 17650  
2 18 226
IPE ذوب آهن شاخه 3970000 -  
3 18 - IPE اهواز شاخه - -
4 18 215 IPE ترک
شاخه 3850000 -
سایز 20
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 20 270 IPE ذوب آهن شاخه 6460000 -  
2 20 - IPE اهواز شاخه - -  
3 20 270 IPE صفاطوس شاخه 5200000 -  
4 20 265 IPE یزد کیلو/شاخه - 20500
5 20 - IPE آریان فولاد شاخه - 5100000
6 20 - IPE ترک سبک شاخه 5050000 -
7 20 260 IPE ترک سنگین شاخه 5590000 -
8 20 - IPE شاهین بناب شاخه - -
9 20 245 IPE چین/بندر امام شاخه - ماس با ما
سایز 22
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 22 320 IPE ذوب اهن شاخه 7300000 -  
2 22 - IPE آریان فولاد شاخه - 6350000  
3 22 - IPE ترک سبک شاخه 6700000 -
4 22 320 IPE ترک سنگین شاخه 7050000 -
5 22 285
IPE چین شاخه - تماس با ما
6 22 305 IPE کره   - تماس با ما
سایز 24
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 24 369 IPE ذوب آهن شاخه 8150000 -  
2 24 - IPE صفاطوس شاخه 7750000 -  
3 24 - IPE ترک سبک شاخه 7600000 -
4 24 360 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 24 335 IPE چین شاخه - تماس با ما
6
24
- IPE
کره
شاخه
-
تماس با ما
سایز 27
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 27 434 IPE ذوب آهن شاخه 11050000
-  
2 27 - IPE صفاطوس شاخه 10400000 -
3 27 - IPE ترک سبک شاخه 10100000 -
4 27 430 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 27 425 IPE کره شاخه - تماس با ما
سایز 30
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 30 507 IPE ذوب آهن شاخه 12950000
-
2 30 515 IPE ترک سنگین
شاخه - -
3 30 - IPE چین/بندر امام شاخه - تماس با ما
4 30 405 IPE روس شاخه - تماس با ما

موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت بروز تیرآهن

تاريخ : دوشنبه دوم تیر 1393 | 13:23 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت بروز تیرآهن

 

ردیفسایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
1 14 155
IPE ذوب آهن کیلو - 18000  
2 14 155
IPE ذوب آهن شاخه 2780000 -  
3 14 130 IPE اهواز شاخه 2580000 -  
4 14 146 IPE یزد شاخه - -
5 14 136 IPE شاهین بناب شاخه - -
6 14 132 IPE کرمانشاه(سبک) شاخه - 2500000
7 14 142 IPE کرمانشاه(سنگین) شاخه - 2600000
سایز 16
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 16 192
IPE ذوب آهن کیلو   17750  
2 16 192
IPE ذوب آهن شاخه 3340000 -  
3 16 185 IPE اهواز شاخه 3280000 -
4 16 185 IPE یزد شاخه - -
5 16 175 IPE شاهین بناب شاخه - -
سایز 18
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 18 226
IPE ذوب آهن کیلو - 17750  
2 18 226
IPE ذوب آهن شاخه 3970000 -  
3 18 - IPE اهواز شاخه - -
4 18 215 IPE ترک سنگین شاخه - -
سایز 20
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 20 270 IPE ذوب آهن شاخه 6400000 -  
2 20 - IPE اهواز شاخه - -  
3 20 270 IPE صفاطوس شاخه 5240000 -  
4 20 265 IPE یزد کیلو/شاخه - 20500
5 20 - IPE آریان فولاد شاخه - 5110000
6 20 - IPE ترک سبک شاخه   -
7 20 260 IPE ترک سنگین شاخه 6080000 -
8 20 - IPE شاهین بناب شاخه - -
9 20 245 IPE چین/بندر امام شاخه - -
سایز 22
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 22 320 IPE ذوب اهن شاخه 7290000 -  
2 22 - IPE آریان فولاد شاخه - 6450000  
3 22 - IPE ترک سبک شاخه - -
4 22 320 IPE ترک سنگین شاخه 7080000 -
5 22 285
IPE چین شاخه - -
6 22 305 IPE کره   -  
سایز 24
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 24 369 IPE ذوب آهن شاخه 81300000 -  
2 24 - IPE صفاطوس شاخه 7800000 -  
3 24 - IPE ترک سبک شاخه - -
4 24 360 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 24 335 IPE چین شاخه - -
6
24
- IPE
کره
شاخه
-
 
سایز 27
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 27 434 IPE ذوب آهن شاخه 11030000
-  
2 27 - IPE صفاطوس شاخه 10430000 -
3 27 - IPE ترک سبک شاخه - -
4 27 430 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 27 425 IPE کره شاخه - -
سایز 30
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 30 507 IPE ذوب آهن شاخه 12950000
-
2 30 515 IPE ترک سنگین
شاخه - -
3 30 - IPE چین/بندر امام شاخه - -
4 30 405 IPE روس شاخه - -

موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت بروز تیرآهن

تاريخ : یکشنبه یکم تیر 1393 | 12:51 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت بروز تیرآهن

 

ردیفسایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
1 14 155
IPE ذوب آهن کیلو - 17750  
2 14 155
IPE ذوب آهن شاخه 2740000 -  
3 14 130 IPE اهواز شاخه 2560000 -  
4 14 146 IPE یزد شاخه - -
5 14 136 IPE شاهین بناب شاخه - -
6 14 132 IPE کرمانشاه(سبک) شاخه - 2500000
7 14 142 IPE کرمانشاه(سنگین) شاخه - 2600000
سایز 16
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 16 192
IPE ذوب آهن کیلو   17380  
2 16 192
IPE ذوب آهن شاخه 3300000 -  
3 16 185 IPE اهواز شاخه 3260000 -
4 16 185 IPE یزد شاخه - -
5 16 175 IPE شاهین بناب شاخه - -
سایز 18
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 18 226
IPE ذوب آهن کیلو - 17380  
2 18 226
IPE ذوب آهن شاخه 3930000 -  
3 18 - IPE اهواز شاخه - -
4 18 215 IPE ترک سنگین شاخه 3830000 -
سایز 20
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 20 270 IPE ذوب آهن شاخه 6400000 -  
2 20 - IPE اهواز شاخه 5000000 -  
3 20 270 IPE صفاطوس شاخه 5240000 -  
4 20 265 IPE یزد کیلو/شاخه - -
5 20 - IPE آریان فولاد شاخه - 5120000
6 20 - IPE ترک سبک شاخه   -
7 20 260 IPE ترک سنگین شاخه 6080000 -
8 20 - IPE شاهین بناب شاخه - -
9 20 245 IPE چین/بندر امام شاخه - -
سایز 22
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 22 320 IPE ذوب اهن شاخه 7300000 -  
2 22 - IPE آریان فولاد شاخه - 6500000  
3 22 - IPE ترک سبک شاخه - -
4 22 320 IPE ترک سنگین شاخه 7080000 -
5 22 285
IPE چین شاخه - -
6 22 305 IPE کره   -  
سایز 24
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 24 369 IPE ذوب آهن شاخه 82000000 -  
2 24 - IPE صفاطوس شاخه 7800000 -  
3 24 - IPE ترک سبک شاخه - -
4 24 360 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 24 335 IPE چین شاخه - -
6
24
- IPE
کره
شاخه
-
 
سایز 27
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 27 434 IPE ذوب آهن شاخه 11050000
-  
2 27 - IPE صفاطوس شاخه 10430000 -
3 27 - IPE ترک سبک شاخه - -
4 27 430 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 27 425 IPE کره شاخه - -
سایز 30
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 30 507 IPE ذوب آهن شاخه 12950000
-
2 30 515 IPE ترک سنگین
شاخه - -
3 30 - IPE چین/بندر امام شاخه - -
4 30 405 IPE روس شاخه - -

موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت بروز تیرآهن

تاريخ : شنبه سی و یکم خرداد 1393 | 12:35 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت بروز تیرآهن

 

ردیفسایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
1 14 155
IPE ذوب آهن کیلو - 17700  
2 14 155
IPE ذوب آهن شاخه 2750000 -  
3 14 130 IPE اهواز شاخه - -  
4 14 146 IPE یزد شاخه - -
5 14 136 IPE شاهین بناب شاخه - -
6 14 132 IPE کرمانشاه(سبک) شاخه - 2500000
7 14 142 IPE کرمانشاه(سنگین) شاخه - 2600000
سایز 16
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 16 192
IPE ذوب آهن کیلو   17250  
2 16 192
IPE ذوب آهن شاخه 3320000 -  
3 16 185 IPE اهواز شاخه - -
4 16 185 IPE یزد شاخه - -
5 16 175 IPE شاهین بناب شاخه - -
سایز 18
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 18 226
IPE ذوب آهن کیلو - 17250  
2 18 226
IPE ذوب آهن شاخه 3940000 -  
3 18 - IPE اهواز شاخه - -
4 18 - IPE ترک سنگین شاخه - -
سایز 20
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 20 270 IPE ذوب آهن شاخه 6310000 -  
2 20 - IPE اهواز شاخه - -  
3 20 270 IPE صفاطوس شاخه 5250000 -  
4 20 265 IPE یزد کیلو/شاخه - -
5 20 - IPE آریان فولاد شاخه - 5120000
6 20 - IPE ترک سبک شاخه 5050000 -
7 20 260 IPE ترک سنگین شاخه 6050000 -
8 20 - IPE شاهین بناب شاخه - -
9 20 245 IPE چین/بندر امام شاخه 4900000 -
سایز 22
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 22 320 IPE ذوب اهن شاخه 7420000 -  
2 22 - IPE آریان فولاد شاخه - 6500000  
3 22 - IPE ترک سبک شاخه 6700000 -
4 22 320 IPE ترک سنگین شاخه 7050000 -
5 22 285
IPE چین شاخه 6900000 -
6 22 305 IPE کره   7050000  
سایز 24
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 24 369 IPE ذوب آهن شاخه 82200000 -  
2 24 - IPE صفاطوس شاخه 7980000 -  
3 24 - IPE ترک سبک شاخه 7700000 -
4 24 360 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 24 335 IPE چین شاخه 7300000 -
6
24
- IPE
کره
شاخه
8150000
 
سایز 27
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 27 434 IPE ذوب آهن شاخه 11050000
-  
2 27 - IPE صفاطوس شاخه 10450000 -
3 27 - IPE ترک سبک شاخه 10200000 -
4 27 430 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 27 425 IPE کره شاخه 10700000 -
سایز 30
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 30 507 IPE ذوب آهن شاخه 12900000
-
2 30 515 IPE ترک سنگین
شاخه - -
3 30 - IPE چین/بندر امام شاخه - -
4 30 405 IPE روس شاخه - -

موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت بروز تیرآهن

تاريخ : پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393 | 12:11 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت تیرآهن

ردیفسایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
1 14 155
IPE ذوب آهن کیلو - 17850  
2 14 155
IPE ذوب آهن شاخه 2750000 -  
3 14 130 IPE اهواز شاخه - 2490000  
4 14 146 IPE یزد شاخه - -
5 14 136 IPE شاهین بناب شاخه - -
6 14 132 IPE کرمانشاه(سبک) شاخه - 2500000
7 14 142 IPE کرمانشاه(سنگین) شاخه - 2600000
سایز 16
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 16 192
IPE ذوب آهن کیلو   17350  
2 16 192
IPE ذوب آهن شاخه 3320000 -  
3 16 185 IPE اهواز شاخه - 3140000
4 16 185 IPE یزد شاخه - -
5 16 175 IPE شاهین بناب شاخه - -
سایز 18
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 18 226
IPE ذوب آهن کیلو - 17350  
2 18 226
IPE ذوب آهن شاخه 3940000 -  
3 18 - IPE اهواز شاخه - 3910000
4 18 - IPE ترک سنگین شاخه - -
سایز 20
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 20 270 IPE ذوب آهن شاخه 6300000 -  
2 20 - IPE اهواز شاخه - 4910000  
3 20 270 IPE صفاطوس شاخه 5250000 -  
4 20 265 IPE یزد کیلو/شاخه - 20500
5 20 - IPE آریان فولاد شاخه - 5120000
6 20 - IPE ترک سبک شاخه 5050000 -
7 20 260 IPE ترک سنگین شاخه 6050000 -
8 20 - IPE شاهین بناب شاخه - -
9 20 245 IPE چین/بندر امام شاخه 4900000 -
سایز 22
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 22 320 IPE ذوب اهن شاخه 7300000 -  
2 22 - IPE آریان فولاد شاخه - 6500000  
3 22 - IPE ترک سبک شاخه 6700000 -
4 22 320 IPE ترک سنگین شاخه 7050000 -
5 22 285
IPE چین شاخه 6900000 -
6 22 305 IPE کره   7050000  
سایز 24
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 24 369 IPE ذوب آهن شاخه 8100000 -  
2 24 - IPE صفاطوس شاخه 7980000 -  
3 24 - IPE ترک سبک شاخه 7700000 -
4 24 360 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 24 335 IPE چین شاخه 7300000 -
6 24 - IPE کره شاخه 8150000  
سایز 27
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 27 434 IPE ذوب آهن شاخه 11050000
-  
2 27 - IPE صفاطوس شاخه 10450000 -
3 27 - IPE ترک سبک شاخه 10200000 -
4 27 430 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 27 425 IPE کره شاخه 10700000 -
سایز 30
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 30 507 IPE ذوب آهن شاخه 12900000
-
2 30 515 IPE ترک سنگین
شاخه - -
3 30 - IPE چین/بندر امام شاخه - -
4 30 405 IPE روس شاخه - -

 


موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت بروز تیرآهن

تاريخ : چهارشنبه بیست و هشتم خرداد 1393 | 13:52 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت تیرآهن

ردیفسایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
1 14 155
IPE ذوب آهن کیلو - 17450  
2 14 155
IPE ذوب آهن شاخه 2740000 -  
3 14 130 IPE اهواز شاخه 2560000 2515000 
 
4 14 146 IPE یزد شاخه - -
5 14 136 IPE شاهین بناب شاخه - -
6 14 132 IPE کرمانشاه(سبک) شاخه - 2500000
7 14 142 IPE کرمانشاه(سنگین) شاخه - 2600000
سایز 16
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 16 192
IPE ذوب آهن کیلو   17130  
2 16 192
IPE ذوب آهن شاخه 3310000 -  
3 16 185 IPE اهواز شاخه 3260000 3150000
4 16 185 IPE یزد شاخه - -
5 16 175 IPE شاهین بناب شاخه - -
سایز 18
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 18 226
IPE ذوب آهن کیلو - 17130  
2 18 226
IPE ذوب آهن شاخه 3910000 -  
3 18 - IPE اهواز(انبار) شاخه - 4015000
4 18 - IPE ترک سنگین شاخه - -
سایز 20
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 20 270 IPE ذوب آهن شاخه 6300000 -  
2 20 - IPE اهواز شاخه 5000000 4955000  
3 20 270 IPE صفاطوس شاخه 5250000 -  
4 20 265 IPE یزد کیلو/شاخه - 20500
5 20 - IPE آریان فولاد شاخه - 5130000
6 20 - IPE ترک سبک شاخه - -
7 20 260 IPE ترک سنگین شاخه 6080000 -
8 20 - IPE شاهین بناب شاخه - -
9 20 245 IPE چین/بندر امام شاخه - -
سایز 22
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 22 320 IPE ذوب اهن شاخه 7300000 -  
2 22 - IPE آریان فولاد شاخه - 6600000  
3 22 - IPE ترک سبک شاخه - -
4 22 320 IPE ترک سنگین شاخه 7080000 -
5 22 285
IPE چین شاخه - -
6 22 305 IPE کره   -  
سایز 24
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 24 369 IPE ذوب آهن شاخه 8100000 -  
2 24 - IPE صفاطوس شاخه 7950000 -  
3 24 - IPE ترک سبک شاخه - -
4 24 360 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 24 335 IPE چین/بندر امام شاخه - -
سایز 27
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 27 434 IPE ذوب آهن شاخه 11050000
-  
2 27 - IPE صفاطوس شاخه 10450000 -
3 27 - IPE ترک سبک شاخه - -
4 27 430 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 27 425 IPE چین/بندر امام شاخه - -
سایز 30
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 30 507 IPE ذوب آهن شاخه 12900000
-
2 30 515 IPE ترک سنگین
شاخه - -
3 30 - IPE چین/بندر امام شاخه - -
4 30 405 IPE روس شاخه - -

 


موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت بروز تیرآهن

تاريخ : سه شنبه بیست و هفتم خرداد 1393 | 13:44 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت تیرآهن

ردیفسایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
1 14 155
IPE ذوب آهن کیلو - 17500  
2 14 155
IPE ذوب آهن شاخه 2740000 -  
3 14 130 IPE اهواز شاخه 2560000 -  
 
4 14 146 IPE یزد شاخه - -
5 14 136 IPE شاهین بناب شاخه - -
6 14 132 IPE کرمانشاه(سبک) شاخه - 2500000
7 14 142 IPE کرمانشاه(سنگین) شاخه - 2600000
سایز 16
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 16 192
IPE ذوب آهن کیلو   17150  
2 16 192
IPE ذوب آهن شاخه 3300000 -  
3 16 185 IPE اهواز شاخه 3260000 -
4 16 185 IPE یزد شاخه - -
5 16 175 IPE شاهین بناب شاخه - -
سایز 18
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 18 226
IPE ذوب آهن کیلو - 17150  
2 18 226
IPE ذوب آهن شاخه 3910000 -  
3 18 - IPE اهواز(انبار) شاخه - -
4 18 - IPE ترک سنگین شاخه 3850000 -
سایز 20
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 20 270 IPE ذوب آهن شاخه 6300000 -  
2 20 - IPE اهواز شاخه 5060000 4840000  
3 20 270 IPE صفاطوس شاخه 5200000 -  
4 20 265 IPE یزد کیلو/شاخه - 20500
5 20 - IPE آریان فولاد شاخه - 5130000
6 20 - IPE ترک سبک شاخه 5050000 -
7 20 260 IPE ترک سنگین شاخه 6050000 -
8 20 - IPE شاهین بناب شاخه - -
9 20 245 IPE چین/بندر امام شاخه - -
سایز 22
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 22 320 IPE ذوب اهن شاخه 7300000 -  
2 22 - IPE آریان فولاد شاخه - 6600000  
3 22 - IPE ترک سبک شاخه 6700000 -
4 22 320 IPE ترک سنگین شاخه 7050000 -
5 22 285
IPE چین شاخه - -
6 22 305 IPE کره   -  
سایز 24
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 24 369 IPE ذوب آهن شاخه 8150000 -  
2 24 - IPE صفاطوس شاخه 7900000 -  
3 24 - IPE ترک سبک شاخه 7700000 -
4 24 360 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 24 335 IPE چین/بندر امام شاخه - -
سایز 27
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 27 434 IPE ذوب آهن شاخه 11050000
-  
2 27 - IPE صفاطوس شاخه 10450000 -
3 27 - IPE ترک سبک شاخه 10250000 -
4 27 430 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 27 425 IPE چین/بندر امام شاخه - -
سایز 30
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 30 507 IPE ذوب آهن شاخه 12930000
-
2 30 515 IPE ترک سنگین
شاخه 12800000 -
3 30 - IPE چین/بندر امام شاخه - -
4 30 405 IPE روس شاخه - -

 


موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت بروز تیرآهن

تاريخ : دوشنبه بیست و ششم خرداد 1393 | 12:14 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت تیرآهن

ردیفسایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
1 14 155
IPE ذوب آهن کیلو - 17500  
2 14 155
IPE ذوب آهن شاخه 2730000 -  
3 14 130 IPE اهواز شاخه 2560000 -  
 
4 14 146 IPE یزد شاخه - -
5 14 136 IPE شاهین بناب شاخه - -
6 14 132 IPE کرمانشاه(سبک) شاخه - 2500000
7 14 142 IPE کرمانشاه(سنگین) شاخه - 2600000
سایز 16
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 16 192
IPE ذوب آهن کیلو   17200  
2 16 192
IPE ذوب آهن شاخه 3300000 -  
3 16 185 IPE اهواز شاخه 3260000 -
4 16 185 IPE یزد شاخه - -
5 16 175 IPE شاهین بناب شاخه - -
سایز 18
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 18 226
IPE ذوب آهن کیلو - 17200  
2 18 226
IPE ذوب آهن شاخه 3910000 -  
3 18 - IPE اهواز(انبار) شاخه - -
4 18 - IPE ترک سنگین شاخه - -
سایز 20
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 20 270 IPE ذوب آهن شاخه 6300000 -  
2 20 - IPE اهواز شاخه 5060000 4840000  
3 20 270 IPE صفاطوس شاخه 5060000 -  
4 20 265 IPE یزد کیلو/شاخه - 20500
5 20 - IPE آریان فولاد شاخه - 5150000
6 20 - IPE ترک سبک شاخه 5050000 -
7 20 260 IPE ترک سنگین شاخه 6080000 -
8 20 - IPE شاهین بناب شاخه - -
9 20 245 IPE چین/بندر امام شاخه 4930000 -
سایز 22
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 22 320 IPE ذوب اهن شاخه 7300000 -  
2 22 - IPE آریان فولاد شاخه - 6690000  
3 22 - IPE ترک سبک شاخه 6800000 -
4 22 320 IPE ترک سنگین شاخه 7080000 -
5 22 285
IPE چین شاخه - -
6 22 305 IPE کره   -  
سایز 24
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 24 369 IPE ذوب آهن شاخه 8150000 -  
2 24 - IPE صفاطوس شاخه 7930000 -  
3 24 - IPE ترک سبک شاخه 7700000 -
4 24 360 IPE ترک سنگین شاخه - -
5 24 335 IPE چین/بندر امام شاخه 7400000 -
سایز 27
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 
1 27 434 IPE ذوب آهن شاخه 11050000
-  
2 27 - IPE صفاطوس شاخه 10430000 -
3 27 - IPE ترک سبک شاخه 10250000 -
4 27 430 IPE ترک سنگین شاخه -