قیمت  تیرآهن

سایز 14

ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
1 14 155
IPE ذوب آهن کیلو - 17800
2 14 155
IPE ذوب آهن شاخه 2760000 -
3 14 130 IPE اهواز شاخه
-
4 14 146 IPE یزد شاخه - -
5 14 136 IPE شاهین بناب شاخه - -
6 14 132 IPE کرمانشاه(سبک) شاخه - 2580000
7 14 142 IPE کرمانشاه(سنگین) شاخه - 2680000
سایز 16
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
1 16 192
IPE ذوب آهن کیلو - 17700
2 16 192
IPE ذوب آهن شاخه 3360000 -
3 16 185IPE اهواز شاخه - -
4 16 185 IPE یزد شاخه - -
5 16 175 IPE شاهین بناب شاخه - -
سایز 18
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
1 18 226
IPE ذوب آهن کیلو - 17700
2 18 226
IPE ذوب آهن شاخه 3960000 -
3 18
IPE اهواز شاخه - -
سایز 20
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
1 20 270 IPE ذوب آهن شاخه 6430000 -
2 20 - IPE اهواز شاخه - -
3 20 270 IPE صفاطوس شاخه 5450000 -
4 20 265 IPE یزد کیلو - -
5 20 - IPE آریان فولاد شاخه - 5230000
6 20 - IPE ترک سبک شاخه - -
7 20 260 IPE ترک سنگین شاخه 6325000 -
سایز 22
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
1 22 320 IPE ذوب اهن شاخه 7430000 -
2 22 - IPE آریان فولاد شاخه - 6900000
3 22 - IPE ترک سبک شاخه -
4 22 320 IPE ترک سنگین شاخه 7325000
سایز 24
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
1 24 369 IPE ذوب آهن شاخه 9470000 -
2 24 - IPE صفاطوس شاخه 8350000 -
3 24 - IPE ترک سبک شاخه -
4 24 360 IPE ترک سنگین شاخه 9335000
سایز 27
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
1 27 434 IPE ذوب آهن شاخه 11050000 -
2 27 - IPE صفاطوس شاخه 10750000 -
3 27 - IPE ترک سبک شاخه -
4 27 430 IPE ترک سنگین شاخه 10885000
سایز 30
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
1 30 507 IPE ذوب آهن شاخه 13100000 -
موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت بروز تیرآهن

تاريخ : شنبه بیستم اردیبهشت 1393 | 13:8 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت  تیرآهن

سایز 14

ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
1 14 155
IPE ذوب آهن کیلو - 17700
2 14 155
IPE ذوب آهن شاخه 2760000 -
3 14 130 IPE اهواز شاخه
2580000
4 14 146 IPE یزد شاخه - -
5 14 136 IPE شاهین بناب شاخه - -
6 14 132 IPE کرمانشاه(سبک) شاخه - 2620000
7 14 142 IPE کرمانشاه(سنگین) شاخه - 2720000
سایز 16
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
1 16 192
IPE ذوب آهن کیلو - 17700
2 16 192
IPE ذوب آهن شاخه 3380000 -
3 16 185IPE اهواز شاخه 3350000 3180000
4 16 185 IPE یزد شاخه - -
5 16 175 IPE شاهین بناب شاخه - -
سایز 18
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
1 18 226
IPE ذوب آهن کیلو - 17650
2 18 226
IPE ذوب آهن شاخه 3980000 -
3 18
IPE اهواز شاخه - 4100000
سایز 20
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
1 20 270 IPE ذوب آهن شاخه 6420000 -
2 20 - IPE اهواز شاخه 5400000 -
3 20 270 IPE صفاطوس شاخه 5400000 -
4 20 265 IPE یزد کیلو - 21000
5 20 - IPE آریان فولاد شاخه - 5230000
6 20 - IPE ترک سبک شاخه 5000000 -
7 20 260 IPE ترک سنگین شاخه 6300000 -
سایز 22
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
1 22 320 IPE ذوب اهن شاخه 7420000 -
2 22 - IPE آریان فولاد شاخه - 6900000
3 22 - IPE ترک سبک شاخه 6700000
4 22 320 IPE ترک سنگین شاخه 7300000
سایز 24
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
1 24 369 IPE ذوب آهن شاخه 9480000 -
2 24 - IPE صفاطوس شاخه 8300000 -
3 24 - IPE ترک سبک شاخه 7600000
4 24 360 IPE ترک سنگین شاخه 9300000
سایز 27
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
1 27 434 IPE ذوب آهن شاخه 11000000 -
2 27 - IPE صفاطوس شاخه 10700000 -
3 27 - IPE ترک سبک شاخه 9700000
4 27 430 IPE ترک سنگین شاخه 10850000
سایز 30
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
1 30 507 IPE ذوب آهن شاخه 13100000 -
موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت بروز تیرآهن

تاريخ : پنجشنبه هجدهم اردیبهشت 1393 | 13:5 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
1 14
IPE ذوب آهن کیلو - 17700
2 14
IPE ذوب آهن شاخه 2800000 -
3 14
IPE اهواز شاخه
2580000
4 14
IPE یزد شاخه - -
5 14
IPE شاهین بناب شاخه - -
6 14
IPE کرمانشاه(سبک) شاخه - 2620000
7 14
IPE کرمانشاه(سنگین) شاخه - 2720000
سایز 16
ردیف سایز حالت استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
1 16
IPE ذوب آهن کیلو - 17700
2 16
IPE ذوب آهن شاخه 3400000 -
3 16
IPE اهواز شاخه - 3180000
4 16
IPE یزد شاخه - -
5 16
IPE شاهین بناب شاخه - -
سایز 18
ردیف سایز حالت استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
1 18
IPE ذوب آهن کیلو - 17650
2 18
IPE ذوب آهن شاخه 4010000 -
3 18
IPE اهواز شاخه - 4100000
سایز 20
ردیف سایز حالت استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
1 20
IPE ذوب آهن شاخه 6450000 -
2 20
IPE اهواز شاخه - -
3 20
IPE صفاطوس شاخه
5400000
4 20
IPE یزد شاخه - -
5 20
IPE یزد کیلو - 21000
6 20
IPE شاهین بناب شاخه - -
7 20
IPE آریان فولاد شاخه - 5240000
سایز 22
ردیف سایز حالت استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
1 22
IPE ذوب اهن شاخه 7450000 -
2 22
IPE آریان فولاد شاخه - 6900000
سایز 24
ردیف سایز حالت استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
1 24
IPE ذوب آهن شاخه 9550000 -
2 24
IPE صفاطوس شاخه
8350000
سایز 27
ردیف سایز حالت استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
1 27
IPE ذوب آهن شاخه 11050000 -
سایز 30
ردیف سایز حالت استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
1 30
IPE ذوب آهن شاخه 13150000 -


موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت بروز تیرآهن

تاريخ : چهارشنبه هفدهم اردیبهشت 1393 | 13:42 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن ذوب اصفهان

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه قیمت بنگاه اصفهان قیمت بنگاه تهران نحوه پرداخت
1 14 155 - 18100 2800000 پول پیش
2 16 195 - 18100 3460000 پول پیش
3 18 225 - 18050 4060000

پول

پیش

4 20 270 - - 6550000 پول پیش
5 22 315 - - 7550000 پول پیش
6 24 369 - - 9610000 پول پیش
7 27 434 - - 11150000 پول پیش

 

 

 

قیمت تیرآهن اهواز

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه قیمت بنگاه نحوه پرداخت
1 14 130 2585000 2680000 پول پیش
2 16 - 3175000 3290000 پول پیش
3 20 - 4900000 5120000 پول پیش

 

 

 

قیمت تیرآهن یزد

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه(کیلو) قیمت بنگاه(شاخه) نحوه پرداخت
1 14 146 - - پول پیش
2 16 185 - 3400000 پول پیش
3 18 224 - 4030000 پول پیش
4 20 264-265 -

 

5550000 پول پیش

 

 

قیمت تیرآهن کرمانشاه

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه (شاخه) قیمت بنگاه نحوه پرداخت
1 14 132 - - پول پیش
2`a 14 142 - - پول پیش

 


قیمت تیرآهن شاهین بناب

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه (شاخه) قیمت بنگاه نحوه پرداخت
1 14 136 - 2650000 پول پیش
2 16 170-175 - 3250000 پول پیش
3 20 275 - 5200000 پول پیش

 

 

 

قیمت تیرآهن صفاتوس

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه(شاخه) قیمت بنگاه تهران نحوه پرداخت
1 14 هم وزن - - پول پیش
2 16 هم وزن - - پول پیش
3 18 هم وزن - - پول پیش
4 20 هم وزن
5600000 پول پیش
5 24
- 8510000
6
 

قیمت تیرآهن آریان فولاد

ردیف سایز وزن(تقریبی) قیمت کارخانه قیمت بنگاه نحوه پرداخت
1 20 - 52700000 - پول پیش
2 22 - 6980000 - پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت بروز تیرآهن

تاريخ : یکشنبه چهاردهم اردیبهشت 1393 | 13:17 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن شاهین بناب

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه (شاخه) قیمت بنگاه نحوه پرداخت
1 14 136 - 2650000 پول پیش
2 16 170-175 - 3250000 پول پیش
3 20 275 - 5200000 پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت تیرآهن شاهین بناب

تاريخ : شنبه سیزدهم اردیبهشت 1393 | 14:5 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن ذوب اصفهان

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه قیمت بنگاه اصفهان قیمت بنگاه تهران نحوه پرداخت
1 14 155 - 18300 2800000 پول پیش
2 16 195 - 18250 3450000 پول پیش
3 18 225 - 18200 4070000

پول

پیش

4 20 270 - - 6570000 پول پیش
5 22 315 - - 7580000 پول پیش
6 24 369 - - 9580000 پول پیش
7 27 434 - - 11400000 پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت تیرآهن ذوب اصفهان

تاريخ : شنبه سیزدهم اردیبهشت 1393 | 14:0 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن کرمانشاه

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه (شاخه) قیمت بنگاه نحوه پرداخت
1 14 132 2620000 - پول پیش
2 14 142 2720000 - پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت تیرآهن کرمانشاه

تاريخ : شنبه سیزدهم اردیبهشت 1393 | 12:32 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن آریان فولاد

ردیف سایز وزن(تقریبی) قیمت کارخانه قیمت بنگاه نحوه پرداخت
1 20 - 53000000 - پول پیش
2 22 - 7000000 - پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت تیرآهن آریان فولاد

تاريخ : شنبه سیزدهم اردیبهشت 1393 | 12:19 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن ذوب اصفهان

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه قیمت بنگاه اصفهان قیمت بنگاه تهران نحوه پرداخت
1 14 155 - - 2790000 پول پیش
2 16 195 - - 3450000 پول پیش
3 18 225 - - 4050000

پول

پیش

4 20 270 - - 6550000 پول پیش
5 22 315 - - 7550000 پول پیش
6 24 369 - - 9600000 پول پیش
7 27 434 - - 11600000 پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت تیرآهن ذوب اصفهان

تاريخ : پنجشنبه یازدهم اردیبهشت 1393 | 12:4 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن کرمانشاه

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه (شاخه) قیمت بنگاه نحوه پرداخت
1 14 132 2620000 - پول پیش
2 14 142 2720000 - پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت تیرآهن کرمانشاه

تاريخ : پنجشنبه یازدهم اردیبهشت 1393 | 12:1 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن آریان فولاد

ردیف سایز وزن(تقریبی) قیمت کارخانه قیمت بنگاه نحوه پرداخت
1 20 - 53200000 - پول پیش
2 22 - 7020000 - پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت تیرآهن آریان فولاد

تاريخ : پنجشنبه یازدهم اردیبهشت 1393 | 12:0 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن شاهین بناب

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه (شاخه) قیمت بنگاه نحوه پرداخت
1 14 136 2650000 - پول پیش
2 16 170-175 3350000 - پول پیش
3 20 275 5300000 - پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت تیرآهن شاهین بناب

تاريخ : چهارشنبه دهم اردیبهشت 1393 | 13:6 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن آریان فولاد

ردیف سایز وزن(تقریبی) قیمت کارخانه قیمت بنگاه نحوه پرداخت
1 20 - 53000000 - پول پیش
2 22 - 7050000 - پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت تیرآهن آریان فولاد

تاريخ : چهارشنبه دهم اردیبهشت 1393 | 12:8 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن کرمانشاه

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه (شاخه) قیمت بنگاه نحوه پرداخت
1 14 132 2620000 - پول پیش
2 14 142 2720000 - پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت تیرآهن کرمانشاه

تاريخ : چهارشنبه دهم اردیبهشت 1393 | 12:6 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن صفاتوس

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه(شاخه) قیمت بنگاه تهران نحوه پرداخت
1 16 هم وزن - - پول پیش
2 18 هم وزن - - پول پیش
3 20 هم وزن
5600000 پول پیش
4 24 هم وزن
8500000 پول پیش
5

- -


موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت تیرآهن صفاتوس

تاريخ : چهارشنبه دهم اردیبهشت 1393 | 12:0 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن ذوب اصفهان

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه قیمت بنگاه اصفهان قیمت بنگاه تهران نحوه پرداخت
1 14 155 - 18250 2800000 پول پیش
2 16 195 - 18200 3480000 پول پیش
3 18 225 - 18200 4080000

پول

پیش

4 20 270 - - 6580000 پول پیش
5 22 315 - - 7590000 پول پیش
6 24 369 - - 9580000 پول پیش
7 27 434 - - 11250000 پول


موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت تیرآهن ذوب اصفهان

تاريخ : چهارشنبه دهم اردیبهشت 1393 | 11:59 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن اهواز

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه قیمت بنگاه نحوه پرداخت
1 14 130 2625000 - پول پیش
2 18 - 4100000 - پول پیش
3 20 - 4900000 - پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت تیرآهن اهواز

تاريخ : سه شنبه نهم اردیبهشت 1393 | 14:40 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن یزد

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه(کیلو) قیمت بنگاه(شاخه) نحوه پرداخت
1 14 146 - 2790000 پول پیش
2 16 185 - 3440000 پول پیش
3 18 224 - 4100000 پول پیش
4 20 264-265 20100

 

5550000 پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت تیرآهن یزد

تاريخ : سه شنبه نهم اردیبهشت 1393 | 14:39 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن کرمانشاه

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه (شاخه) قیمت بنگاه نحوه پرداخت
1 14 132 2660000 - پول پیش
2 14 142 2760000 - پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت تیرآهن کرمانشاه

تاريخ : سه شنبه نهم اردیبهشت 1393 | 14:37 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن صفاتوس

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه(شاخه) قیمت بنگاه تهران نحوه پرداخت
1 16 هم وزن - - پول پیش
2 18 هم وزن - - پول پیش
3 20 هم وزن
5600000 پول پیش
4 24 هم وزن
8700000 پول پیش
5

- -
6

موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت تیرآهن صفاتوس

تاريخ : سه شنبه نهم اردیبهشت 1393 | 11:54 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن ذوب اصفهان

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه قیمت بنگاه اصفهان قیمت بنگاه تهران نحوه پرداخت
1 14 155 18450 - 2830000 پول پیش
2 16 195 18500 - 3500000 پول پیش
3 18 225 18400 - 4130000

پول

پیش

4 20 270 - - 6620000 پول پیش
5 22 315 - - 7660000 پول پیش
6 24 369 - - 9610000 پول پیش
7 27 434 - - 11300000 پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت تیرآهن ذوب اصفهان

تاريخ : سه شنبه نهم اردیبهشت 1393 | 11:52 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن اهواز

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه قیمت بنگاه نحوه پرداخت
1 14 130 2625000 - پول پیش
2 18 - 4100000 - پول پیش
3 20 - 4900000 - پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت تیرآهن اهواز

تاريخ : دوشنبه هشتم اردیبهشت 1393 | 13:27 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن کرمانشاه

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه (شاخه) قیمت بنگاه نحوه پرداخت
1 14 132 2660000 - پول پیش
2 14 142 2760000 - پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت تیرآهن کرمانشاه

تاريخ : دوشنبه هشتم اردیبهشت 1393 | 12:19 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن یزد

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه(کیلو) قیمت بنگاه(شاخه) نحوه پرداخت
1 14 146 - 2800000 پول پیش
2 16 185 - 3450000 پول پیش
3 18 224 - 4130000 پول پیش
4 20 264-265 20100

 

5600000 پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت تیرآهن یزد

تاريخ : دوشنبه هشتم اردیبهشت 1393 | 12:18 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن ذوب اصفهان

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه قیمت بنگاه اصفهان قیمت بنگاه تهران نحوه پرداخت
1 14 155 18500 - 2850000 پول پیش
2 16 195 18500 - 3500000 پول پیش
3 18 225 18400 - 4140000

پول

پیش

4 20 270 - - 6700000 پول پیش
5 22 315 - - 7700000 پول پیش
6 24 369 - - 9700000 پول پیش
7 27 434 - - 11300000 پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت تیرآهن ذوب اصفهان

تاريخ : دوشنبه هشتم اردیبهشت 1393 | 12:12 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن یزد

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه(کیلو) قیمت بنگاه(شاخه) نحوه پرداخت
1 14 146 - 280000 پول پیش
2 16 185 - 345000 پول پیش
3 18 224 -
پول پیش
4 20 264-265 20100

 


پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت تیرآهن یزد

تاريخ : یکشنبه هفتم اردیبهشت 1393 | 12:42 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن صفاتوس

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه(شاخه) قیمت بنگاه تهران نحوه پرداخت
1 16 هم وزن - - پول پیش
2 18 هم وزن - 4120000 پول پیش
3 20 هم وزن
5600000 پول پیش
4 22 هم وزن
- پول پیش
5

- -
6

موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت بروزتیرآهن صفا توس

تاريخ : یکشنبه هفتم اردیبهشت 1393 | 12:32 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن کرمانشاه

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه (شاخه) قیمت بنگاه نحوه پرداخت
1 14 132 2660000 - پول پیش
2 14 142 2760000 - پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت بروز تیرآهن کرمانشاه

تاريخ : یکشنبه هفتم اردیبهشت 1393 | 12:31 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن اهواز

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه قیمت بنگاه نحوه پرداخت
1 14 130 2625000 - پول پیش
2 18 - 4100000 - پول پیش
3 20 - 4900000 - پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت بروز تیرآهن اهواز

تاريخ : یکشنبه هفتم اردیبهشت 1393 | 12:29 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن ذوب اصفهان

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه قیمت بنگاه اصفهان قیمت بنگاه تهران نحوه پرداخت
1 14 155 18900 - 2880000 پول پیش
2 16 195 18850 - 3550000 پول پیش
3 18 225 18750 - 4180000

پول

پیش

4 20 270 - - 7000000 پول پیش
5 22 315 - - 8000000 پول پیش
6 24 369 - - 9900000 پول پیش
7 27 434 - - 11410000 پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت تیرآهن ذوب اصفهان

تاريخ : شنبه ششم اردیبهشت 1393 | 13:37 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.