قیمت تیرآهن ذوب اصفهان

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه قیمت بنگاه اصفهان قیمت بنگاه تهران نحوه پرداخت
1 14 155 - 18100 2800000 پول پیش
2 16 195 - 18100 3460000 پول پیش
3 18 225 - 18050 4060000

پول

پیش

4 20 270 - - 6550000 پول پیش
5 22 315 - - 7550000 پول پیش
6 24 369 - - 9610000 پول پیش
7 27 434 - - 11150000 پول پیش

 

 

 

قیمت تیرآهن اهواز

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه قیمت بنگاه نحوه پرداخت
1 14 130 2585000 2680000 پول پیش
2 16 - 3175000 3290000 پول پیش
3 20 - 4900000 5120000 پول پیش

 

 

 

قیمت تیرآهن یزد

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه(کیلو) قیمت بنگاه(شاخه) نحوه پرداخت
1 14 146 - - پول پیش
2 16 185 - 3400000 پول پیش
3 18 224 - 4030000 پول پیش
4 20 264-265 -

 

5550000 پول پیش

 

 

قیمت تیرآهن کرمانشاه

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه (شاخه) قیمت بنگاه نحوه پرداخت
1 14 132 - - پول پیش
2`a 14 142 - - پول پیش

 


قیمت تیرآهن شاهین بناب

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه (شاخه) قیمت بنگاه نحوه پرداخت
1 14 136 - 2650000 پول پیش
2 16 170-175 - 3250000 پول پیش
3 20 275 - 5200000 پول پیش

 

 

 

قیمت تیرآهن صفاتوس

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه(شاخه) قیمت بنگاه تهران نحوه پرداخت
1 14 هم وزن - - پول پیش
2 16 هم وزن - - پول پیش
3 18 هم وزن - - پول پیش
4 20 هم وزن
5600000 پول پیش
5 24
- 8510000
6
 

قیمت تیرآهن آریان فولاد

ردیف سایز وزن(تقریبی) قیمت کارخانه قیمت بنگاه نحوه پرداخت
1 20 - 52700000 - پول پیش
2 22 - 6980000 - پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت بروز تیرآهن

تاريخ : یکشنبه چهاردهم اردیبهشت 1393 | 13:17 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن شاهین بناب

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه (شاخه) قیمت بنگاه نحوه پرداخت
1 14 136 - 2650000 پول پیش
2 16 170-175 - 3250000 پول پیش
3 20 275 - 5200000 پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت تیرآهن شاهین بناب

تاريخ : شنبه سیزدهم اردیبهشت 1393 | 14:5 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن ذوب اصفهان

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه قیمت بنگاه اصفهان قیمت بنگاه تهران نحوه پرداخت
1 14 155 - 18300 2800000 پول پیش
2 16 195 - 18250 3450000 پول پیش
3 18 225 - 18200 4070000

پول

پیش

4 20 270 - - 6570000 پول پیش
5 22 315 - - 7580000 پول پیش
6 24 369 - - 9580000 پول پیش
7 27 434 - - 11400000 پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت تیرآهن ذوب اصفهان

تاريخ : شنبه سیزدهم اردیبهشت 1393 | 14:0 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن کرمانشاه

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه (شاخه) قیمت بنگاه نحوه پرداخت
1 14 132 2620000 - پول پیش
2 14 142 2720000 - پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت تیرآهن کرمانشاه

تاريخ : شنبه سیزدهم اردیبهشت 1393 | 12:32 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن آریان فولاد

ردیف سایز وزن(تقریبی) قیمت کارخانه قیمت بنگاه نحوه پرداخت
1 20 - 53000000 - پول پیش
2 22 - 7000000 - پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت تیرآهن آریان فولاد

تاريخ : شنبه سیزدهم اردیبهشت 1393 | 12:19 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن ذوب اصفهان

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه قیمت بنگاه اصفهان قیمت بنگاه تهران نحوه پرداخت
1 14 155 - - 2790000 پول پیش
2 16 195 - - 3450000 پول پیش
3 18 225 - - 4050000

پول

پیش

4 20 270 - - 6550000 پول پیش
5 22 315 - - 7550000 پول پیش
6 24 369 - - 9600000 پول پیش
7 27 434 - - 11600000 پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت تیرآهن ذوب اصفهان

تاريخ : پنجشنبه یازدهم اردیبهشت 1393 | 12:4 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن کرمانشاه

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه (شاخه) قیمت بنگاه نحوه پرداخت
1 14 132 2620000 - پول پیش
2 14 142 2720000 - پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت تیرآهن کرمانشاه

تاريخ : پنجشنبه یازدهم اردیبهشت 1393 | 12:1 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن آریان فولاد

ردیف سایز وزن(تقریبی) قیمت کارخانه قیمت بنگاه نحوه پرداخت
1 20 - 53200000 - پول پیش
2 22 - 7020000 - پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت تیرآهن آریان فولاد

تاريخ : پنجشنبه یازدهم اردیبهشت 1393 | 12:0 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن شاهین بناب

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه (شاخه) قیمت بنگاه نحوه پرداخت
1 14 136 2650000 - پول پیش
2 16 170-175 3350000 - پول پیش
3 20 275 5300000 - پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت تیرآهن شاهین بناب

تاريخ : چهارشنبه دهم اردیبهشت 1393 | 13:6 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن آریان فولاد

ردیف سایز وزن(تقریبی) قیمت کارخانه قیمت بنگاه نحوه پرداخت
1 20 - 53000000 - پول پیش
2 22 - 7050000 - پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت تیرآهن آریان فولاد

تاريخ : چهارشنبه دهم اردیبهشت 1393 | 12:8 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن کرمانشاه

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه (شاخه) قیمت بنگاه نحوه پرداخت
1 14 132 2620000 - پول پیش
2 14 142 2720000 - پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت تیرآهن کرمانشاه

تاريخ : چهارشنبه دهم اردیبهشت 1393 | 12:6 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن صفاتوس

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه(شاخه) قیمت بنگاه تهران نحوه پرداخت
1 16 هم وزن - - پول پیش
2 18 هم وزن - - پول پیش
3 20 هم وزن
5600000 پول پیش
4 24 هم وزن
8500000 پول پیش
5

- -


موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت تیرآهن صفاتوس

تاريخ : چهارشنبه دهم اردیبهشت 1393 | 12:0 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن ذوب اصفهان

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه قیمت بنگاه اصفهان قیمت بنگاه تهران نحوه پرداخت
1 14 155 - 18250 2800000 پول پیش
2 16 195 - 18200 3480000 پول پیش
3 18 225 - 18200 4080000

پول

پیش

4 20 270 - - 6580000 پول پیش
5 22 315 - - 7590000 پول پیش
6 24 369 - - 9580000 پول پیش
7 27 434 - - 11250000 پول


موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت تیرآهن ذوب اصفهان

تاريخ : چهارشنبه دهم اردیبهشت 1393 | 11:59 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن اهواز

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه قیمت بنگاه نحوه پرداخت
1 14 130 2625000 - پول پیش
2 18 - 4100000 - پول پیش
3 20 - 4900000 - پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت تیرآهن اهواز

تاريخ : سه شنبه نهم اردیبهشت 1393 | 14:40 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن یزد

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه(کیلو) قیمت بنگاه(شاخه) نحوه پرداخت
1 14 146 - 2790000 پول پیش
2 16 185 - 3440000 پول پیش
3 18 224 - 4100000 پول پیش
4 20 264-265 20100

 

5550000 پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت تیرآهن یزد

تاريخ : سه شنبه نهم اردیبهشت 1393 | 14:39 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن کرمانشاه

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه (شاخه) قیمت بنگاه نحوه پرداخت
1 14 132 2660000 - پول پیش
2 14 142 2760000 - پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت تیرآهن کرمانشاه

تاريخ : سه شنبه نهم اردیبهشت 1393 | 14:37 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن صفاتوس

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه(شاخه) قیمت بنگاه تهران نحوه پرداخت
1 16 هم وزن - - پول پیش
2 18 هم وزن - - پول پیش
3 20 هم وزن
5600000 پول پیش
4 24 هم وزن
8700000 پول پیش
5

- -
6

موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت تیرآهن صفاتوس

تاريخ : سه شنبه نهم اردیبهشت 1393 | 11:54 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن ذوب اصفهان

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه قیمت بنگاه اصفهان قیمت بنگاه تهران نحوه پرداخت
1 14 155 18450 - 2830000 پول پیش
2 16 195 18500 - 3500000 پول پیش
3 18 225 18400 - 4130000

پول

پیش

4 20 270 - - 6620000 پول پیش
5 22 315 - - 7660000 پول پیش
6 24 369 - - 9610000 پول پیش
7 27 434 - - 11300000 پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت تیرآهن ذوب اصفهان

تاريخ : سه شنبه نهم اردیبهشت 1393 | 11:52 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن اهواز

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه قیمت بنگاه نحوه پرداخت
1 14 130 2625000 - پول پیش
2 18 - 4100000 - پول پیش
3 20 - 4900000 - پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت تیرآهن اهواز

تاريخ : دوشنبه هشتم اردیبهشت 1393 | 13:27 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن کرمانشاه

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه (شاخه) قیمت بنگاه نحوه پرداخت
1 14 132 2660000 - پول پیش
2 14 142 2760000 - پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت تیرآهن کرمانشاه

تاريخ : دوشنبه هشتم اردیبهشت 1393 | 12:19 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن یزد

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه(کیلو) قیمت بنگاه(شاخه) نحوه پرداخت
1 14 146 - 2800000 پول پیش
2 16 185 - 3450000 پول پیش
3 18 224 - 4130000 پول پیش
4 20 264-265 20100

 

5600000 پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت تیرآهن یزد

تاريخ : دوشنبه هشتم اردیبهشت 1393 | 12:18 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن ذوب اصفهان

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه قیمت بنگاه اصفهان قیمت بنگاه تهران نحوه پرداخت
1 14 155 18500 - 2850000 پول پیش
2 16 195 18500 - 3500000 پول پیش
3 18 225 18400 - 4140000

پول

پیش

4 20 270 - - 6700000 پول پیش
5 22 315 - - 7700000 پول پیش
6 24 369 - - 9700000 پول پیش
7 27 434 - - 11300000 پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت تیرآهن ذوب اصفهان

تاريخ : دوشنبه هشتم اردیبهشت 1393 | 12:12 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن یزد

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه(کیلو) قیمت بنگاه(شاخه) نحوه پرداخت
1 14 146 - 280000 پول پیش
2 16 185 - 345000 پول پیش
3 18 224 -
پول پیش
4 20 264-265 20100

 


پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت تیرآهن یزد

تاريخ : یکشنبه هفتم اردیبهشت 1393 | 12:42 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن صفاتوس

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه(شاخه) قیمت بنگاه تهران نحوه پرداخت
1 16 هم وزن - - پول پیش
2 18 هم وزن - 4120000 پول پیش
3 20 هم وزن
5600000 پول پیش
4 22 هم وزن
- پول پیش
5

- -
6

موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت بروزتیرآهن صفا توس

تاريخ : یکشنبه هفتم اردیبهشت 1393 | 12:32 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن کرمانشاه

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه (شاخه) قیمت بنگاه نحوه پرداخت
1 14 132 2660000 - پول پیش
2 14 142 2760000 - پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت بروز تیرآهن کرمانشاه

تاريخ : یکشنبه هفتم اردیبهشت 1393 | 12:31 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن اهواز

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه قیمت بنگاه نحوه پرداخت
1 14 130 2625000 - پول پیش
2 18 - 4100000 - پول پیش
3 20 - 4900000 - پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت بروز تیرآهن اهواز

تاريخ : یکشنبه هفتم اردیبهشت 1393 | 12:29 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن ذوب اصفهان

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه قیمت بنگاه اصفهان قیمت بنگاه تهران نحوه پرداخت
1 14 155 18900 - 2880000 پول پیش
2 16 195 18850 - 3550000 پول پیش
3 18 225 18750 - 4180000

پول

پیش

4 20 270 - - 7000000 پول پیش
5 22 315 - - 8000000 پول پیش
6 24 369 - - 9900000 پول پیش
7 27 434 - - 11410000 پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت تیرآهن ذوب اصفهان

تاريخ : شنبه ششم اردیبهشت 1393 | 13:37 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن صفاتوس

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه(شاخه) قیمت بنگاه تهران نحوه پرداخت
1 16 هم وزن - - پول پیش
2 18 هم وزن - - پول پیش
3 20 هم وزن
5500000 پول پیش
4 22 هم وزن
8500000 پول پیش
5

- -
6

موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت تیرآهن صفاتوس

تاريخ : شنبه ششم اردیبهشت 1393 | 13:31 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن یزد

ردیف سایز وزن (تقریبی) قیمت کارخانه(کیلو) قیمت بنگاه(شاخه) نحوه پرداخت
1 14 146 -
پول پیش
2 16 185 - - پول پیش
3 18 224 -
پول پیش
4 20 264-265 20100


- پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت تیرآهن یزد

تاريخ : شنبه ششم اردیبهشت 1393 | 13:30 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
قیمت تیرآهن آریان فولاد

ردیف سایز وزن(تقریبی) قیمت کارخانه قیمت بنگاه نحوه پرداخت
1 20 - 5350000 - پول پیش
2 22 - 7100000 - پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت تیر آهن
برچسب‌ها: قیمت تیرآهن آریان فولاد

تاريخ : شنبه ششم اردیبهشت 1393 | 13:22 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.