میلگرد کاوه تبریز(تیکمه داش)

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه سبک آجدار a3 16900 17050 پول پیش
2
10 شاخه سبک آجدار a3 16900 16800 پول پیش
3 12-14 شاخه سبک آجدار a3 16550 16550 پول پیش
4 16 شاخه آجدار a3 16450 16550 پول پیش

5

20-32 شاخه آجدار a3 16550 16550 پول پیش

میلگردهیربد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18
شاخه a3 15900 15900 پول پیش
2 25-22 شاخه a3

15900

15900 پول پیش

میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8 شاخه a2 17150 - پول پیش

2

 

10 شاخه a2 16850 - پول پیش
3
12
شاخه a3 16600 - پول پیش
4 14-25
شاخه a3 16600 - پول پیش
5 28 شاخه a3 16600 - پول پیش
6 32 شاخه a3 16600 - پول پیش

میلگرد امیرکبیر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 22-25 شاخه a3 16000 16200 پول پیش
2 12 شاخه a3 16600 16650 پول پیش
3 14-18
شاخه a3 16000 16150 پول پیش
4
10 شاخه a3 17000 17050 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : سه شنبه هفتم بهمن 1393 | 12:37 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
میلگردمیانه

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12-14 شاخه a2 16750 16850 کارخانه
2 18 شاخه a3 16750 16850 کارخانه
3 22-32 شاخه a2 16750 16850 کارخانه

میلگردحسن رود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 8 شاخه a2 17350 17400 پول پیش
2 10 شاخه a2 16550 16650 پول پیش
3 12 شاخه a2

16300

16400 پول پیش
4 14 شاخه a2 16100 16200 پول پیش

5

16 شاخه a2 16100 16200 پول پیش
6 18 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 کلاف ساده a1 17950 17950 -
2 6.5
کلاف ساده
a1 16850 17000 پول پیش
3
8 کلاف آجدار a3,a2 16650 17150 -
4 10
کلاف آجدار
a2 - - پول پیش
5 8-10
کلاف ساده
a1 17950 - پول پیش
6 14
شاخه
آجدار
a3 17150 17150 پول پیش
7 10
شاخه آجدار a3 18000 18150 پول پیش
8 10
کلاف  آجدار
a3
16950 17150 پول پیش
9 28-16
شاخه ساده
a1 - 20000 پول پیش
10 12
کلاف
آجدار
a3 - 17850 پول پیش
11 12-14 شاخه آجدار
a3 17050 17150 پول پیش-
12 16-32
شاخه آجدار
a3 17050 17150 پول پیش

میلگرد صدر لرستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه سبک آجدار a3 - - پول پیش
2
14 شاخه سبک آجدار a3 16300 16300 پول پیش
3 16 شاخه سبک آجدار a3 16300 16300 پول پیش

4

18 شاخه آجدار a3 16300 16300 پول پیش

میلگردظفربناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8 شاخه آجدار a2 17000 17400 پول پیش
2 10 شاخه آجدار a2 16800 17150 پول پیش
3 12 شاخه آجدار a2 16500 16750 پول پیش
4 14 شاخه آجدار a2 16500 16750 ول پیش
5 16 شاخه آجدار a2 16500 16750 پول پیش
6 18-25 شاخه اجدار
a2 16500 16750 پول پیش
9 28 شاخه آجدار a2 16800 16950 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : سه شنبه هفتم بهمن 1393 | 11:59 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

میلگرد پرشین فولاد

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 12 شاخه a3 16750 16750 پول پیش
2 14 شاخه a3 16100 16100 پول پیش
3 18
شاخه a3 16000 16000 پول پیش
4 20 شاخه a3 16000 16000 پول پیش
5 22-25
شاخه a3 - 16000 پول پیش
6 انبار قزوین (پرشین)25-14 شاخه a3 - - پول پیش

میلگردپارس آسیا

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 16400 16400 پول پیش
2 18 شاخه a3 15800 15900 پول پیش
3 20-25 شاخه a3 15800 15900 پول پیش

میلگردسیر جان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a2 16550 16600 کارخانه
2 14-16 شاخه a2 16550 16600 کارخانه
3 18-20 شاخه a2 16550 16600 کارخانه
میلگرد نیشابور
ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 32 شاخه a3 - - پول پیش
3 14-28 شاخه a3 16300 16350 پول پیش

میلگرد زاگرس

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16 شاخه سبک آجدار a3

16250

 

16350 پول پیش
2
20-25 شاخه سبک آجدار a3 16100 16100 پول پیش
3 18 شاخه سبک آجدار a3 16100 16100 پول پیش

4

14 شاخه آجدار a3 16250 16600 پول پیش

میلگرد شاهین بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8
شاخه a3 17050 17250 پول پیش
2 10 شاخه a3 17050 17200 پول پیش
3 12-14
شاخه a3 16650 16800 پول پیش
4 16-22 شاخه a3 16650 16800 پول پیش
5 25
شاخه a3 16650 16800 پول پیش
6 28-32 شاخه a3 17650 17200 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : سه شنبه هفتم بهمن 1393 | 11:30 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
میلگردآناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
- - پول پیش
1 10 شاخه a2 17050 17100 پول پیش
2 12
شاخه a3 16550 16600 پول پیش
3 14-20 شاخه a3 16150 16200 پول پیش
4
22و25 شاخه - 16150 16200 پول پیش

میلگردابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 15800

15850

پول پیش
2 12 شاخه a3 16100 16100 پول پیش
3 14-20 شاخه a3 15750 15850 پول پیش

میلگردکاوه ساوه

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18 شاخه a3 15800 15900 پول پیش
2 20
شاخه a3 15800 15900 پول پیش

3

22 شاخه a3

15800

 

15900

میلگردشاهرود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 16650 16650 پول پیش
2 14-28 شاخه a3 16400 16400 پول پیش
3 10 شاخه a3 17100 17100

میلگردآریان فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

 

10 شاخه a2 16150 16200 کارخانه
2 12 شاخه a2 15900 16000 کارخانه
3 14-20 شاخه a3 15900 16000 کارخانه

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : سه شنبه هفتم بهمن 1393 | 11:14 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه آجدار a2 16400 16450 پول پیش
2 14-10 شاخه آجدار a2 15800 15900 پول پیش
3
10 شاخه ساده a1
- - پول پیش

میلگرد نوشهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 -   پول پیش
2 12 شاخه a2 - - پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد تاکستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12
شاخه a2 - - پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات

1

 

 

8 شاخه a2 16400 16450 پول پیش
2 10 شاخه a2
15800 15900

میلگردآریا ذوب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
- - پول پیش
1 10 شاخه a2 - - پول پیش
2 14-18
شاخه a3 15950 16000 پول پیش
3 25 شاخه a3 - - پول پیش
4
20 شاخه -

15950

16000 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : سه شنبه هفتم بهمن 1393 | 10:44 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
میلگرد صدر لرستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه سبک آجدار a3 - - پول پیش
2
14 شاخه سبک آجدار a3 16300 16400 پول پیش
3 16 شاخه سبک آجدار a3 16300 16400 پول پیش

4

18 شاخه آجدار a3 16300 16400 پول پیش

میلگرد امیرکبیر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 22-25 شاخه a3 16200 16200 پول پیش
2 12 شاخه a3 16650 16650 پول پیش
3 14-18
شاخه a3 16150 16200 پول پیش
4
10 شاخه a3 17050 17050 پول پیش

میلگردحسن رود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 8 شاخه a2 17400 17400 پول پیش
2 10 شاخه a2 16650 16650 پول پیش
3 12 شاخه a2

16400

16400 پول پیش
4 14 شاخه a2 16200 16200 پول پیش

5

16 شاخه a2 16200 16200 پول پیش
6 18 شاخه a2 - - پول پیش

میلگردمیانه

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12-14 شاخه a2 16850 16850 کارخانه
2 18 شاخه a3 16850 16850 کارخانه
3 22-32 شاخه a2 16850 16850 کارخانه

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : دوشنبه ششم بهمن 1393 | 12:21 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
میلگردآریان فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

 

10 شاخه a2 16100 16200 کارخانه
2 12 شاخه a2 16000 16200 کارخانه
3 14-20 شاخه a3 16000 16250 کارخانه

میلگردسیر جان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a2 16600 16600 کارخانه
2 14-16 شاخه a2 16600 16600 کارخانه
3 18-20 شاخه a2 16600 16600 کارخانه

میلگرد زاگرس

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16 شاخه سبک آجدار a3

16250

 

16350 پول پیش
2
20-25 شاخه سبک آجدار a3 16150 16350 پول پیش
3 18 شاخه سبک آجدار a3 16150 16300 پول پیش

4

14 شاخه آجدار a3 16450 16600 پول پیش

میلگرد کاوه تبریز(تیکمه داش)

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه سبک آجدار a3 17050 17050 پول پیش
2
10 شاخه سبک آجدار a3 16800 16800 پول پیش
3 12-14 شاخه سبک آجدار a3 16550 16550 پول پیش
4 16 شاخه آجدار a3 16550 16550 پول پیش

5

20-32 شاخه آجدار a3 16550 16600 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : دوشنبه ششم بهمن 1393 | 11:41 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
میلگردشاهرود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 16650 16650 پول پیش
2 14-28 شاخه a3 16400 16400 پول پیش
3 10 شاخه a3 17100 17100

میلگرد شاهین بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8
شاخه a3 17250 17250 پول پیش
2 10 شاخه a3 17200 17200 پول پیش
3 12-14
شاخه a3 16800 16800 پول پیش
4 16-22 شاخه a3 16800 16800 پول پیش
5 25
شاخه a3 16800 16800 پول پیش
6 28-32 شاخه a3 17200 17200 پول پیش

میلگردظفربناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8 شاخه آجدار a2 17400 17400 پول پیش
2 10 شاخه آجدار a2 17150 17150 پول پیش
3 12 شاخه آجدار a2 16750 16750 پول پیش
4 14 شاخه آجدار a2 16750 16750 ول پیش
5 16 شاخه آجدار a2 16750 16750 پول پیش
6 18-25 شاخه اجدار
a2 16750 16750 پول پیش
9 28 شاخه آجدار a2 16950 16950 پول پیش

میلگردپارس آسیا

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 16400 16400 پول پیش
2 18 شاخه a3 15900 15900 پول پیش
3 20-25 شاخه a3 15900 15900 پول پیش
میلگرد نیشابور
 
ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 32 شاخه a3 - - پول پیش
3 14-28 شاخه a3 16350 16350 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : دوشنبه ششم بهمن 1393 | 11:19 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
میلگردآناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
- - پول پیش
1 10 شاخه a2 17100 17150 پول پیش
2 12
شاخه a3 16600 16650 پول پیش
3 14-20 شاخه a3 16200 16250 پول پیش
4
22و25 شاخه - 16200 16250 پول پیش

میلگردابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 15850

16150

پول پیش
2 12 شاخه a3 16100 16150 پول پیش
3 14-20 شاخه a3 15850 16000 پول پیش

میلگرد پرشین فولاد

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 12 شاخه a3 16750 16700 پول پیش
2 14 شاخه a3 16100 16200 پول پیش
3 16-18
شاخه a3 16000 16100 پول پیش
4 20 شاخه a3 16000 16100 پول پیش
5 22-25
شاخه a3 16050 16100 پول پیش
6 انبار قزوین (پرشین)25-14 شاخه a3 - - پول پیش

میلگردکاوه ساوه

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18 شاخه a3 15900 15900 پول پیش
2 20
شاخه a3 15900 15900 پول پیش

3

22 شاخه a3

15900

 

15900

میلگرد کویر کاشان

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 کلاف ساده a1 17950 17950 -
2 5.5و6.5
کلاف ساده
a1 17000 17000 پول پیش
3
8 کلاف آجدار a3,a2 17150 17150 -
4 10
کلاف آجدار
a2 - - پول پیش
5 14
کلاف ساده
a1 20050 20050 پول پیش
6 14
شاخه
آجدار
a3 17150 17150 پول پیش
7 10
شاخه آجدار a3 18150 18150 پول پیش
8 10
کلاف  آجدار
a3
17150 17150 پول پیش
9 28-16
شاخه ساده
a1 - 20000 پول پیش
10 12
کلاف
آجدار
a3 17850 17850 پول پیش
11 12-14 شاخه آجدار
a3 17150 17150 پول پیش-
12 16-32
شاخه آجدار
a3 17150 17150 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : دوشنبه ششم بهمن 1393 | 11:11 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه آجدار a2 16450 16550 پول پیش
2 14-10 شاخه آجدار a2 15900 16000 پول پیش
3
10 شاخه ساده a1
- - پول پیش

میلگرد نوشهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - 17450 پول پیش
2 12 شاخه a2 - - پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد تاکستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12
شاخه a2 - - پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات

1

 

 

8 شاخه a2 16450 16550 پول پیش
2 10 شاخه a2
15900 16000

میلگردآریا ذوب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
- - پول پیش
1 10 شاخه a2 - - پول پیش
2 14-18
شاخه a3 16000 16050 پول پیش
3 25 شاخه a3 - - پول پیش
4
20 شاخه -

16000

16050 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : دوشنبه ششم بهمن 1393 | 10:45 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
میلگردمیانه

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12-14 شاخه a2 16850 16850 کارخانه
2 18 شاخه a3 16850 16850 کارخانه
3 22-32 شاخه a2 16850 16850 کارخانه

میلگردظفربناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8 شاخه آجدار a2 17400 17450 پول پیش
2 10 شاخه آجدار a2 17150 17200 پول پیش
3 12 شاخه آجدار a2 16750 16800 پول پیش
4 14 شاخه آجدار a2 16750 16800 ول پیش
5 16 شاخه آجدار a2 16750 16800 پول پیش
6 18-25 شاخه اجدار
a2 16750 16900 پول پیش
9 28 شاخه آجدار a2 16950 16900 پول پیش

میلگرد کاوه تبریز(تیکمه داش)

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه سبک آجدار a3 17050 17050 پول پیش
2
10 شاخه سبک آجدار a3 16800 16900 پول پیش
3 12-14 شاخه سبک آجدار a3 16550 16700 پول پیش
4 16 شاخه آجدار a3 16550 16600 پول پیش

5

20-32 شاخه آجدار a3 16600 16700 پول پیش

میلگرد امیرکبیر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 22-25 شاخه a3 16200 16240 پول پیش
2 12 شاخه a3 16650 16650 پول پیش
3 14-18
شاخه a3 16200 16240 پول پیش
4
10 شاخه a3 17050 17050 پول پیش

میلگردذوب اصفهان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 28 شاخه a3 16650 16700 کارخانه
2 16 شاخه a3 16800 16850 کارخانه
3 18 شاخه a3 16650 16750 کارخانه

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : یکشنبه پنجم بهمن 1393 | 13:28 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
میلگردپارس آسیا

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 16400 16400 پول پیش
2 18 شاخه a3 15900 16000 پول پیش
3 20-25 شاخه a3 15900 16000 پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 کلاف ساده a1 17950 17950 -
2 5.5و6.5
کلاف ساده
a1 17000 17000 پول پیش
3
8 کلاف آجدار a3,a2 17150 17150 -
4 10
کلاف آجدار
a2 - - پول پیش
5 14
کلاف ساده
a1 20050 20050 پول پیش
6 14
شاخه
آجدار
a3 17150 17150 پول پیش
7 10
شاخه آجدار a3 18150 18150 پول پیش
8 10
کلاف  آجدار
a3
17150 17150 پول پیش
9 28-16
شاخه ساده
a1 - 20000 پول پیش
10 12
کلاف
آجدار
a3 17850 17850 پول پیش
11 12-14 شاخه آجدار
a3 17150 17150 پول پیش-
12 16-32
شاخه آجدار
a3 17150 17150 پول پیش
میلگرد نیشابور
ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 32 شاخه a3 - - پول پیش
3 14-28 شاخه a3 16350 16850 پول پیش

میلگردحسن رود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 8 شاخه a2 17400 17500 پول پیش
2 10 شاخه a2 16650 16700 پول پیش
3 12 شاخه a2

16400

16450 پول پیش
4 14 شاخه a2 16200 16250 پول پیش

5

16 شاخه a2 16200 16250 پول پیش
6 18 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد صدر لرستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه سبک آجدار a3 - - پول پیش
2
14 شاخه سبک آجدار a3 16400 16400 پول پیش
3 16 شاخه سبک آجدار a3 16400 16400 پول پیش

4

18 شاخه آجدار a3 16400 16400 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : یکشنبه پنجم بهمن 1393 | 11:57 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
میلگردشاهرود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 16650 16700 پول پیش
2 14-28 شاخه a3 16400 16500 پول پیش
3 10 شاخه a3 17100 17200

میلگردآریان فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

 

10 شاخه a2 16100 16200 کارخانه
2 12 شاخه a2 16100 16200 کارخانه
3 14-16 شاخه a3 16150 16250 کارخانه

میلگرد شاهین بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8
شاخه a3 17250 17250 پول پیش
2 10 شاخه a3 17200 17200 پول پیش
3 12-14
شاخه a3 16800 16800 پول پیش
4 16-22 شاخه a3 16800 16800 پول پیش
5 25
شاخه a3 16800 16800 پول پیش
6 28-32 شاخه a3 17200 17200 پول پیش

میلگرد زاگرس

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16 شاخه سبک آجدار a3

16300

 

16350 پول پیش
2
20-25 شاخه سبک آجدار a3 16200 16350 پول پیش
3 18 شاخه سبک آجدار a3 16200 16300 پول پیش

4

14 شاخه آجدار a3 16500 16600 پول پیش

میلگردسیر جان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a2 16600 16600 کارخانه
2 14-16 شاخه a2 16600 16600 کارخانه
3 18-20 شاخه a2 16600 16600 کارخانه

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : یکشنبه پنجم بهمن 1393 | 11:34 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

میلگرد پرشین فولاد

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 12 شاخه a3 16700 16750 پول پیش
2 14 شاخه a3 16200 16300 پول پیش
3 16-18
شاخه a3 16100 16250 پول پیش
4 20 شاخه a3 16100 16250 پول پیش
5 22-25
شاخه a3 16100 16250 پول پیش
6 انبار قزوین (پرشین)25-14 شاخه a3 - - پول پیش

میلگردکاوه ساوه

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18 شاخه a3 15900 16000 پول پیش
2 20
شاخه a3 15900 16000 پول پیش

3

22 شاخه a3

15900

 

16000

میلگردآناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
- - پول پیش
1 10 شاخه a2 17150 17250 پول پیش
2 12
شاخه a3 16650 16750 پول پیش
3 14-20 شاخه a3 16250 16350 پول پیش
4
22و25 شاخه - 16250 16350 پول پیش

میلگردابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 16150

16150

پول پیش
2 12 شاخه a3 16150 16150 پول پیش
3 14-20 شاخه a3 15850 16000 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : یکشنبه پنجم بهمن 1393 | 11:14 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه آجدار a2 16550 16550 پول پیش
2 14-10 شاخه آجدار a2 16000 16000 پول پیش
3
10 شاخه ساده a1
- - پول پیش

میلگرد نوشهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 17450 17450 پول پیش
2 12 شاخه a2 - - پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد تاکستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12
شاخه a2 - - پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات

1

 

 

8 شاخه a2 16550 16550 پول پیش
2 10 شاخه a2
16000 16000

میلگردآریا ذوب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
- - پول پیش
1 10 شاخه a2 - - پول پیش
2 14-18
شاخه a3 16250 16250 پول پیش
3 25 شاخه a3 - - پول پیش
4
20 شاخه -

16250

16250 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : یکشنبه پنجم بهمن 1393 | 10:52 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
میلگرد کاوه تبریز(تیکمه داش)

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه سبک آجدار a3 17050 - پول پیش
2
10 شاخه سبک آجدار a3 16900 - پول پیش
3 12-14 شاخه سبک آجدار a3 16700 - پول پیش
4 16 شاخه آجدار a3 16600 - پول پیش

5

20-32 شاخه آجدار a3 16700 - پول پیش

میلگردسیر جان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a2 16600 - کارخانه
2 14-16 شاخه a2 16600 - کارخانه
3 18-20 شاخه a2 16600 - کارخانه

میلگرد کویر کاشان

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 کلاف ساده a1 17950 18050 -
2 5.5و6.5
کلاف ساده
a1 17000 17000 پول پیش
3
8 کلاف آجدار a3,a2 17950 17150 -
4 10
کلاف آجدار
a2 - - پول پیش
5 14
کلاف ساده
a1 20050 20050 پول پیش
6 14
شاخه
آجدار
a3 17150 17250 پول پیش
7 10
شاخه آجدار a3 18150 18150 پول پیش
8 10
کلاف  آجدار
a3
17150 17200 پول پیش
9 28-16
شاخه ساده
a1 - 20000 پول پیش
10 12
کلاف
آجدار
a3 17850 18050 پول پیش
11 12-14 شاخه آجدار
a3 17150 17250 پول پیش-
12 16-32
شاخه آجدار
a3 17150 17250 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : شنبه چهارم بهمن 1393 | 12:54 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
میلگرد امیرکبیر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 22 شاخه a3 16240 16350 پول پیش
2 12 شاخه a3 16650 16750 پول پیش
3 14-18
شاخه a3 16240 16350 پول پیش
4
10 شاخه a3 17050 17150 پول پیش

میلگردحسن رود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 8 شاخه a2 17500 17500 پول پیش
2 10 شاخه a2 16700 16700 پول پیش
3 12 شاخه a2

16450

16450 پول پیش
4 14 شاخه a2 16250 16250 پول پیش

5

16 شاخه a2 16250 16250 پول پیش
6 18 شاخه a2 - - پول پیش

میلگردذوب اصفهان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 28 شاخه a3 16700 17300 کارخانه
2 16 شاخه a3 16850 17350 کارخانه
3 18 شاخه a3 16750 17250 کارخانه

میلگردظفربناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8 شاخه آجدار a2 17450 17450 پول پیش
2 10 شاخه آجدار a2 17200 17200 پول پیش
3 12 شاخه آجدار a2 16800 16900 پول پیش
4 14 شاخه آجدار a2 16800 16900 ول پیش
5 16 شاخه آجدار a2 16800 16900 پول پیش
6 18-25 شاخه اجدار
a2 16800 16900 پول پیش
9 28 شاخه آجدار a2 17000 16900 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : شنبه چهارم بهمن 1393 | 12:35 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
میلگرد زاگرس

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16 شاخه سبک آجدار a3

16350

 

16400 پول پیش
2
20-25 شاخه سبک آجدار a3 16350 16400 پول پیش
3 18 شاخه سبک آجدار a3 16300 16400 پول پیش

4

14 شاخه آجدار a3 16600 16600 پول پیش
میلگرد نیشابور
ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 32 شاخه a3 - - پول پیش
3 14-28 شاخه a3 16850 16850 پول پیش

میلگردپارس آسیا

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 16400 - پول پیش
2 18 شاخه a3 16000 - پول پیش
3 20-25 شاخه a3 16000 - پول پیش

میلگردهیربد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18
شاخه a3 16050 - پول پیش
2 25-22 شاخه a3

16050

- پول پیش

میلگرد صدر لرستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه سبک آجدار a3 - - پول پیش
2
14 شاخه سبک آجدار a3 16400 - پول پیش
3 16 شاخه سبک آجدار a3 16400 - پول پیش

4

18 شاخه آجدار a3 16400 - پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : شنبه چهارم بهمن 1393 | 12:24 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

میلگرد پرشین فولاد

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 12 شاخه a3 16750 - پول پیش
2 14 شاخه a3 16300 - پول پیش
3 16-18
شاخه a3 16250 - پول پیش
4 20 شاخه a3 16250 - پول پیش
5 25
شاخه a3 16250 - پول پیش
6 انبار قزوین (پرشین)25-14 شاخه a3 - - پول پیش

میلگردمیانه

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12-14 شاخه a2 16850 - کارخانه
2 18 شاخه a3 16850 - کارخانه
3 22-32 شاخه a2 16850 - کارخانه

میلگردشاهرود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 16700 16850 پول پیش
2 14-28 شاخه a3 16500 16600 پول پیش
3 10 شاخه a3 17200 17300

میلگرد شاهین بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8
شاخه a3 17250 17350 پول پیش
2 10 شاخه a3 17200 17250 پول پیش
3 12-14
شاخه a3 16800 16750 پول پیش
4 16-22 شاخه a3 16800 16750 پول پیش
5 25
شاخه a3 16800 16750 پول پیش
6 28-32 شاخه a3 17200 17250 پول پیش

میلگردآریان فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

 

10 شاخه a2 16200 16200 کارخانه
2 12 شاخه a2 16200 16200 کارخانه
3 14-16 شاخه a3 16250 16250 کارخانه

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : شنبه چهارم بهمن 1393 | 11:40 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
میلگردآناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
- - پول پیش
1 10 شاخه a2 17250 17250 پول پیش
2 12
شاخه a3 16750 16750 پول پیش
3 14-20 شاخه a3 16350 16350 پول پیش
4
22و25 شاخه - 16350 16350 پول پیش

میلگردابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 16150

16150

پول پیش
2 12 شاخه a3 16150 16150 پول پیش
3 14-20 شاخه a3 16000 16050 پول پیش

میلگردکاوه ساوه

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18 شاخه a3 16000 16000 پول پیش
2 20
شاخه a3 16000 16000 پول پیش

3

22 شاخه a3

16000

 

16000

میلگردآریا ذوب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
- - پول پیش
1 10 شاخه a2 - - پول پیش
2 14-18
شاخه a3 16250 16250 پول پیش
3 25 شاخه a3 - - پول پیش
4
20 شاخه -

16250

16250 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : شنبه چهارم بهمن 1393 | 10:57 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه آجدار a2 16550 16600 پول پیش
2 14-10 شاخه آجدار a2 16000 16050 پول پیش
3
10 شاخه ساده a1
- - پول پیش

میلگرد نوشهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 17450 17450 پول پیش
2 12 شاخه a2 - - پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد تاکستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12
شاخه a2 - - پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات

1

 

 

8 شاخه a2 16550 16600 پول پیش
2 10 شاخه a2
16000 16050

میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8 شاخه a2 17350 17450 پول پیش

2

 

10 شاخه a2 17050 17150 پول پیش
3
12
شاخه a3 16800 16900 پول پیش
4 14-25
شاخه a3 16800 16900 پول پیش
5 28 شاخه a3 16800 16900 پول پیش
6 32 شاخه a3 16800 16900 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : شنبه چهارم بهمن 1393 | 10:42 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
میلگردپارس آسیا

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 16400 16400 پول پیش
2 18 شاخه a3 16000 16000 پول پیش
3 20-25 شاخه a3 16000 16000 پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 کلاف ساده a1 18050 18050 -
2 5.5
کلاف ساده
a1 17000 17000 پول پیش
3
8 کلاف
آجدار
a3,a2 17150 17150 -
4 10
کلاف آجدار
a2 - - پول پیش
5 14
کلاف ساده
a1 20050 20050 پول پیش
6 14
شاخه
آجدار
a3 17250 17250 پول پیش
7 10
شاخه آجدار a3 18150 18150 پول پیش
8 10
کلاف  آجدار
a3
17200 17200 پول پیش
9 28-16
شاخه ساده
a1 - 20000 پول پیش
10 12
کلاف
آجدار
a3 18050 18050 پول پیش
11 14 شاخه آجدار
a3 17250 17250 پول پیش-
12 16-32
شاخه آجدار
a3 17250 17250 پول پیش

میلگردذوب اصفهان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14 شاخه a3 - 17300 کارخانه
2 16 شاخه a3 - 17350 کارخانه
3 18 شاخه a3 - 17250 کارخانه

میلگردظفربناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8 شاخه آجدار a2 17450 17450 پول پیش
2 10 شاخه آجدار a2 17200 17200 پول پیش
3 12 شاخه آجدار a2 16900 16900 پول پیش
4 14 شاخه آجدار a2 16900 16900 ول پیش
5 16 شاخه آجدار a2 16900 16900 پول پیش
6 18 شاخه اجدار
a2 16900 16900 پول پیش
9 20-25 شاخه آجدار a2 16900 16900 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : پنجشنبه دوم بهمن 1393 | 12:5 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
میلگرد امیرکبیر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 22-20 شاخه a3 16350 16350 پول پیش
2 12 شاخه a3 16750 16750 پول پیش
3 14-16
شاخه a3 16350 16350 پول پیش
4
10 شاخه a3 17150 17150 پول پیش

میلگردحسن رود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 8 شاخه a2 17500 17500 پول پیش
2 10 شاخه a2 16700 16700 پول پیش
3 12 شاخه a2

16450

16450 پول پیش
4 14 شاخه a2 16250 16250 پول پیش

5

16 شاخه a2 16250 16250 پول پیش
6 18 شاخه a2 - - پول پیش

 

میلگرد کاوه تبریز(تیکمه داش)

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه سبک آجدار a3 17200 17200 پول پیش
2
10 شاخه سبک آجدار a3 17050 17050 پول پیش
3 12-14 شاخه سبک آجدار a3 16800 16800 پول پیش
4 16 شاخه آجدار a3 16700 16700 پول پیش

5

20-32 شاخه آجدار a3 16800 16800 پول پیش

 

میلگردسیر جان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a2 16600 16600 کارخانه
2 14-16 شاخه a2 16600 16600 کارخانه
3 18-20 شاخه a2 16600 16600 کارخانه

میلگرد پرشین فولاد

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 12 شاخه a3 16750 16800 پول پیش
2 14 شاخه a3 - 16580 پول پیش
3 16-18
شاخه a3 16250 16300 پول پیش
4 20 شاخه a3 16250 16300 پول پیش
5 25
شاخه a3 16250 16300 پول پیش
6 انبار قزوین (پرشین)25-14 شاخه a3 - - پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : پنجشنبه دوم بهمن 1393 | 12:2 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
میلگردآریان فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

 

10 شاخه a2 - 16200 کارخانه
2 12 شاخه a2 16200 16200 کارخانه
3 14-16 شاخه a3 16250 16250 کارخانه
میلگرد نیشابور
ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 32 شاخه a3 - - پول پیش
3 14-28 شاخه a3 16850 16850 پول پیش
میلگرد اهواز
ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 32 شاخه a3 - - پول پیش
3

14-25

 

شاخه a3 17000 17150 پول پیش

میلگردهیربد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18
شاخه a3 16150 16150 پول پیش
2 25-22 شاخه a3

16150

16150 پول پیش

میلگردآناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
- - پول پیش
1 10 شاخه a2 17250 17250 پول پیش
2 12
شاخه a3 16750 16750 پول پیش
3 14-20 شاخه a3 16350 16350 پول پیش
4
22و25 شاخه - 16350 16350 پول پیش

میلگردابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 16150

16150

پول پیش
2 12 شاخه a3 16150 16150 پول پیش
3 14-20 شاخه a3 16050 16050 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : پنجشنبه دوم بهمن 1393 | 11:23 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
میلگردآریا ذوب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
- - پول پیش
1 10 شاخه a2 - - پول پیش
2 14-18
شاخه a3 16250 16250 پول پیش
3 25 شاخه a3 - - پول پیش
4
20 شاخه -

16250

16250 پول پیش

میلگردمیانه

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12-14 شاخه a2 16850 16850 کارخانه
2 18 شاخه a3 16850 16850 کارخانه
3 22-32 شاخه a2 16850 16850 کارخانه

میلگردشاهرود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 16850 16850 پول پیش
2 14-28 شاخه a3 16600 16600 پول پیش
3 10 شاخه a3 17300 17300

میلگرد زاگرس

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16 شاخه سبک آجدار a3

16400

 

16400 پول پیش
2
20-25 شاخه سبک آجدار a3 16350 16400 پول پیش
3 18 شاخه سبک آجدار a3 16350 16400 پول پیش

4

14 شاخه آجدار a3 16600 16600 پول پیش

میلگرد شاهین بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8
شاخه a3 17350 17350 پول پیش
2 10 شاخه a3 17250 17250 پول پیش
3 12-14
شاخه a3 16750 16750 پول پیش
4 16-22 شاخه a3 16750 16750 پول پیش
5 25
شاخه a3 16750 16750 پول پیش
6 28-32 شاخه a3 17250 17250 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : پنجشنبه دوم بهمن 1393 | 11:19 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه آجدار a2 16600 16600 پول پیش
2 14-10 شاخه آجدار a2 16050 16050 پول پیش
3
10 شاخه ساده a1
- - پول پیش

میلگرد نوشهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 17450 17450 پول پیش
2 12 شاخه a2 - - پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد تاکستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12
شاخه a2 - - پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات

1

 

 

8 شاخه a2 16600 16600 پول پیش
2 10 شاخه a2
16050 16050

میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8 شاخه a2 17450 17450 پول پیش

2

 

10 شاخه a2 17150 17150 پول پیش
3
12
شاخه a3 16900 16900 پول پیش
4 14-25
شاخه a3 16900 16900 پول پیش
5 28 شاخه a3 16900 16900 پول پیش
6 32 شاخه a3 16900 16900 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : پنجشنبه دوم بهمن 1393 | 10:51 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
میلگردظفربناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8 شاخه آجدار a2 17450 17450 پول پیش
2 10 شاخه آجدار a2 17200 17200 پول پیش
3 12 شاخه آجدار a2 16900 16900 پول پیش
4 14 شاخه آجدار a2 16900 16900 ول پیش
5 16 شاخه آجدار a2 16900 16900 پول پیش
6 18 شاخه اجدار
a2 16900 16900 پول پیش
9 20-25 شاخه آجدار a2 16900 16900 پول پیش

 

میلگرد صدر لرستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه سبک آجدار a3 - - پول پیش
2
14 شاخه سبک آجدار a3 16450 16600 پول پیش
3 16 شاخه سبک آجدار a3 16450 16600 پول پیش

4

18 شاخه آجدار a3 16450 16600 پول پیش

میلگردهیربد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18
شاخه a3 16150 16300 پول پیش
2 25-22 شاخه a3

16150

16300 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : چهارشنبه یکم بهمن 1393 | 12:28 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
میلگرد اهواز
ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 32 شاخه a3 - - پول پیش
3

14-25

 

شاخه a3 17150 17150 پول پیش

میلگرد امیرکبیر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 22-20 شاخه a3 16350 16550 پول پیش
2 12 شاخه a3 16750 16950 پول پیش
3 14-16
شاخه a3 16350 16500 پول پیش
4
10 شاخه a3 17150 17300 پول پیش

میلگردحسن رود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 8 شاخه a2 17500 17800 پول پیش
2 10 شاخه a2 16700 16900 پول پیش
3 12 شاخه a2

16450

16600 پول پیش
4 14 شاخه a2 16250 16450 پول پیش

5

16 شاخه a2 16250 16450 پول پیش
6 18 شاخه a2 - - پول پیش

 

میلگرد کاوه تبریز(تیکمه داش)

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه سبک آجدار a3 17200 17250 پول پیش
2
10 شاخه سبک آجدار a3 17050 17100 پول پیش
3 12-14 شاخه سبک آجدار a3 16800 16900 پول پیش
4 16 شاخه آجدار a3 16700 16750 پول پیش

5

20-32 شاخه آجدار a3 16800 16900 پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 کلاف ساده a1 18050 18400 -
2 5.5
کلاف ساده
a1 17000 16950 پول پیش
3
8 کلاف
آجدار
a3,a2 17150 17150 -
4 10
کلاف آجدار
a2 - - پول پیش
5 14
کلاف ساده
a1 20050 20050 پول پیش
6 14
شاخه
آجدار
a3 17250 17250 پول پیش
7 10
شاخه آجدار a3 18150 18200 پول پیش
8 10
کلاف  آجدار
a3
17200 17400 پول پیش
9 28-16
شاخه ساده
a1 - 20000 پول پیش
10 12
کلاف
آجدار
a3 18050 18050 پول پیش
11 14 شاخه آجدار
a3 17250 17250 پول پیش-
12 16-32
شاخه آجدار
a3 17250 17250 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : چهارشنبه یکم بهمن 1393 | 12:22 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
میلگردسیر جان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a2 16600 16700 کارخانه
2 14-16 شاخه a2 16600 16700 کارخانه
3 18-20 شاخه a2 16600 16700 کارخانه

میلگرد پرشین فولاد

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 12 شاخه a3 16800 16850 پول پیش
2 14 شاخه a3 - 16580 پول پیش
3 16-18
شاخه a3 16300 16350 پول پیش
4 20 شاخه a3 16300 16350 پول پیش
5 25
شاخه a3 16300 16350 پول پیش
6 انبار قزوین (پرشین)25-14 شاخه a3 - - پول پیش

میلگردکاوه ساوه

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18 شاخه a3 16000 16100 پول پیش
2 20
شاخه a3 16000 16100 پول پیش

3

22 شاخه a3

16000

 

16100

میلگردآناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
- - پول پیش
1 10 شاخه a2 17250 17250 پول پیش
2 12
شاخه a3 16750 16750 پول پیش
3 14-20 شاخه a3 16350 16350 پول پیش
4
22و25 شاخه - 16350 16350 پول پیش

میلگردابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 16150

16150

پول پیش
2 12 شاخه a3 16150 16150 پول پیش
3 14-20 شاخه a3 16050 16100 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : چهارشنبه یکم بهمن 1393 | 11:58 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
میلگردآریا ذوب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
- - پول پیش
1 10 شاخه a2 - - پول پیش
2 14-18
شاخه a3 16250 16350 پول پیش
3 25 شاخه a3 - - پول پیش
4
20 شاخه -

16250

16350 پول پیش

میلگردمیانه

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12-14 شاخه a2 16850 17000 کارخانه
2 18 شاخه a3 16850 17000 کارخانه
3 22-32 شاخه a2 16850 17000 کارخانه

میلگردشاهرود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 16850 17050 پول پیش
2 14-28 شاخه a3 16600 16700 پول پیش
3 10 شاخه a3 17300 17500

میلگرد زاگرس

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16 شاخه سبک آجدار a3

16400

 

16500 پول پیش
2
20-25 شاخه سبک آجدار a3 16400 16500 پول پیش
3 18 شاخه سبک آجدار a3 16400 16500 پول پیش

4

14 شاخه آجدار a3 16600 16700 پول پیش

میلگرد شاهین بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8
شاخه a3 17350 17350 پول پیش
2 10 شاخه a3 17250 17250 پول پیش
3 12-14
شاخه a3 16750 16750 پول پیش
4 16-22 شاخه a3 16750 16750 پول پیش
5 25
شاخه a3 16750 16750 پول پیش
6 28-32 شاخه a3 17250 17250 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : چهارشنبه یکم بهمن 1393 | 11:22 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.