خبرهای بازار آهن

تولید میلگرد از سایز 8 الی 32

خبرهای بازار آهن - قیمت میلگرد

گروه آهن و فولاد پارس آسیا
خبرهای بازار آهن تولید میلگرد از سایز 8 الی 32

قیمت میلگردهیربد/کاوه تبریز/آریان فولاد/سیرجان/ کویر کاشان

میلگرد هیربد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16-20
شاخه a3 15100 - پول پیش
2 20-25 شاخه a3

15100

15200 پول پیش

میلگردکاوه تبریز(تیکمه داش)

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 16700 16750 پول پیش
2
10 شاخه
a3 16500 16500 پول پیش
3 12-14 شاخه
a3 16100 16100 پول پیش
4 16-22 شاخه
a3 16100 16100 پول پیش

5

28-32 شاخه a3 16100 16100 پول پیش

میلگردآریان فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a2 15600 15600 پول پیش
2 12 شاخه a2 15500 15550 پول پیش
3 14-22 شاخه a3 15200 15300 پول پیش

میلگردسیرجان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a2 16200 16200 پول پیش
2 14-16 شاخه a2 16200 16200 پول پیش
3 18-20 شاخه a2 16200 16200 پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 5.5 کلاف
a1 17000 17000 پول پیش
2 8-12
کلاف
a1 17800 17800 پول پیش
3
16.5 کلاف a1 - 19900 پول پیش
4 8 کلاف
a2,a3 - 16800 پول پیش
5 10
کلاف
a2 - 16800 پول پیش
6 12
کلاف a3 17250 17250 پول پیش
7  6.5 کلاف a1 16850 16800 پول پیش
8 10
شاخه
a3
- - پول پیش
9 12-14 شاخه
a3 - 16050 پول پیش
10 18-20
شاخه
a3 15950 16050 پول پیش
11 22 شاخه
a3 15950 16050 پول پیش
12 32
شاخه a3 15950 16050 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : سه شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۳ | 12:28 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردآذر فولاد امین/شاهین بناب/زاگرس/نیشابور/ظفر بناب

میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8 شاخه a2 16850 16850 پول پیش
2 10
شاخه a2 16650
16650 پول پیش
3
12
شاخه a3 16200 16200 پول پیش
4 14-25
شاخه a3 16200 16200 پول پیش
5 28 شاخه a3 16200 16200 پول پیش
6 32 شاخه a3 16200 16200 پول پیش

میلگردشاهین بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 17000 16650 پول پیش
2 10 شاخه a3 17000 16650 پول پیش
3 20-22
شاخه a3 16600 16250 پول پیش
4 16 شاخه a3 16600 16250 پول پیش
5 18
شاخه a3 16600 16250 پول پیش
6 28 شاخه a3 16600 16250 پول پیش

میلگردزاگرس

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14 شاخه
a3

-

15700 پول پیش
2
16 شاخه 
a3 15450 15500 پول پیش
3 18-20 شاخه 
a3 15350 15350 پول پیش

4

22-25 شاخه
a3 15300 15400

پول پیش

میلگردنیشابور

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 14-28 شاخه a3 15670 15670 پول پیش
3 32 شاخه a3 - - پول پیش

میلگردظفر بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8 شاخه
a2 16500 16500 پول پیش
2 10 شاخه
a2 16300 16300 پول پیش
3 12 شاخه
a2 16000 16000 پول پیش
4 14 شاخه
a2 16000 16000 ول پیش
5 16 شاخه
a2 16000 16000 پول پیش
6 18-25 شاخه
a2 16000 16000 پول پیش
9 28 شاخه
a2 16300 16300 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : سه شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۳ | 11:22 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردپرشین فولاد/شاهرود/ابهر/کاوه ساوه/فولاد البرز تاکستان

میلگردپرشین فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 14 شاخه a3 - - پول پیش
3 16-18
شاخه a3 15150 15300 پول پیش
4 20-22 شاخه a3 15150 15300 پول پیش
5 25
شاخه a3

15150

15300 پول پیش
6 14 شاخه a3 - - پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 16400 - پول پیش
2 12 شاخه a3 16000 16000 پول پیش
3 14-22 شاخه a3 15700 15700

میلگرد ابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 15300 15350 پول پیش
2 12 شاخه a3 - - پول پیش
3 14-20 شاخه a3 15050 15100 پول پیش

میلگردکاوه ساوه فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18 شاخه a2 - - پول پیش
2 20 شاخه a3 - - پول پیش
3 22 شاخه a3 - - پول پیش

میلگردفولاد البرز تاکستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a3 15350 15350 پول پیش
2 16-20 شاخه a2 15050 15100 پول پیش
3 20 شاخه a3 - - پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : سه شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۳ | 11:6 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگرد قزوین/نوشهر/تاکستان/ پارس آرمان/ آریا ذوب

میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15900 15950 پول پیش
2 14-10 شاخه
a2 15350 15400 پول پیش
3 10 شاخه a1 - - پول پیش

میلگرد نوشهر فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 -   پول پیش
2 12 شاخه a2 - - پول پیش
3 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد تاکستان فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12
شاخه a2 - - پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15900 15950 پول پیش
2 10
شاخه a2 15350 15400 پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد آریا ذوب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8
شاخه
a2
    پول پیش  
2
10 شاخه a2 - - پول پیش
3
14
شاخه a3
15150 15250 پول پیش
4 16 شاخه a3 - - پول پیش
5
20 شاخه a3

15150

15250 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : سه شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۳ | 10:43 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردآذر فولاد امین/شاهین بناب/زاگرس

میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8 شاخه a2 16850 17000 پول پیش
2 10
شاخه a2 16650
16800 پول پیش
3
12
شاخه a3 16200 16350 پول پیش
4 14-25
شاخه a3 16200 16350 پول پیش
5 28 شاخه a3 16200 16350 پول پیش
6 32 شاخه a3 16200 16350 پول پیش

میلگردشاهین بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 16650 17000 پول پیش
2 10 شاخه a3 16650 17000 پول پیش
3 20-22
شاخه a3 16250 16650 پول پیش
4 16 شاخه a3 16250 16650 پول پیش
5 18
شاخه a3 16250 16650 پول پیش
6 28 شاخه a3 16250 16650 پول پیش

میلگردزاگرس

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14 شاخه
a3

-

15700 پول پیش
2
16 شاخه 
a3 15500 15400 پول پیش
3 18-25 شاخه 
a3 15350 15400 پول پیش

4

28 شاخه
a3 15400 15600

پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : دوشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۳ | 11:36 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردپرشین فولاد/شاهرود/ابهر/کاوه ساوه/فولاد البرز تاکستان

میلگردپرشین فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 14 شاخه a3 - - پول پیش
3 16-18
شاخه a3 15300 - پول پیش
4 20-22 شاخه a3 15300 - پول پیش
5 25
شاخه a3

15300

- پول پیش
6 14 شاخه a3 - - پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 - 16400 پول پیش
2 12 شاخه a3 16000 16000 پول پیش
3 14-22 شاخه a3 15700 15700

میلگرد ابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 15300 15350 پول پیش
2 12 شاخه a3 - - پول پیش
3 14-20 شاخه a3 15100 15300 پول پیش

میلگردکاوه ساوه فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18 شاخه a2 - - پول پیش
2 20 شاخه a3 - - پول پیش
3 22 شاخه a3 - - پول پیش

میلگردفولاد البرز تاکستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a3 15350 15400 پول پیش
2 16-20 شاخه a2 15100 15200 پول پیش
3 20 شاخه a3 - - پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : دوشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۳ | 11:16 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگرد قزوین/نوشهر/تاکستان/ پارس آرمان/ آریا ذوب

میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15950 16000 پول پیش
2 14-10 شاخه
a2 15400 15450 پول پیش
3 10 شاخه a1 - - پول پیش

میلگرد نوشهر فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 -   پول پیش
2 12 شاخه a2 - - پول پیش
3 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد تاکستان فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12
شاخه a2 - - پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15950 16000 پول پیش
2 10
شاخه a2 15400 15450 پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد آریا ذوب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8
شاخه
a2
    پول پیش  
2
10 شاخه a2 - - پول پیش
3
14
شاخه a3
15250 15400 پول پیش
4 16 شاخه a3 - - پول پیش
5
20 شاخه -

15250

15400 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : دوشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۳ | 11:2 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردظفر بناب/سیرجان/حسن رود /امیر کبیر

میلگردظفر بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8 شاخه
a2 16500 16500 پول پیش
2 10 شاخه
a2 16300 16300 پول پیش
3 12 شاخه
a2 16000 16000 پول پیش
4 14 شاخه
a2 16000 16000 ول پیش
5 16 شاخه
a2 16000 16000 پول پیش
6 18-25 شاخه
a2 16000 16000 پول پیش
9 28 شاخه
a2 16300 16300 پول پیش

میلگردسیرجان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a2 16200 16200 پول پیش
2 14-16 شاخه a2 16200 16200 پول پیش
3 18-20 شاخه a2 16200 16200 پول پیش

میلگردحسن رود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 8 شاخه a2 16800 16800 پول پیش
2 10 شاخه a2 16150 16555 پول پیش
3 12 شاخه a2

15900

16000 پول پیش
4 14 شاخه a2 15450 15600 پول پیش

5

16 شاخه a2 15450 15600 پول پیش
6 18 شاخه a2 - - پول پیش

میلگردامیر کبیر با تایید

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 10 شاخه a2 16600 - پول پیش
2 12 شاخه a2 16200 - پول پیش
3 14 شاخه a2

15320

- پول پیش
4 16 شاخه a2 15320 - پول پیش

5

18 شاخه a2 - - پول پیش
6 20 شاخه a2 - - پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳ | 14:35 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردآذر فولاد امین/شاهین بناب/نیشابور/زاگرس

میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8 شاخه a2 17000 17000 پول پیش
2 10
شاخه a2 16800
16800 پول پیش
3
12
شاخه a3 16350 16350 پول پیش
4 14-25
شاخه a3 16350 16350 پول پیش
5 28 شاخه a3 16350 16350 پول پیش
6 32 شاخه a3 16350 16350 پول پیش

میلگردشاهین بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 17000 17000 پول پیش
2 10 شاخه a3 17000 17000 پول پیش
3 20-22
شاخه a3 16650 16650 پول پیش
4 16 شاخه a3 16650 16650 پول پیش
5 18
شاخه a3 16650 16650 پول پیش
6 28 شاخه a3 16650 16650 پول پیش

میلگردنیشابور

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 14-28 شاخه a3 15670 15670 پول پیش
3 32 شاخه a3 - - پول پیش

میلگردزاگرس

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14 شاخه
a3

15700

15700 پول پیش
2
16 شاخه 
a3 - 15400 پول پیش
3 18-28 شاخه 
a3 15400 15400 پول پیش

4

32 شاخه
a3 15600 15600

پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳ | 14:28 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردهیربد/کاوه تبریز/ذوب اصفهان/آریان فولاد/شاهرود

میلگرد هیربد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16-20
شاخه a3 - - پول پیش
2 20-25 شاخه a3

15200

15200 پول پیش

میلگردکاوه تبریز(تیکمه داش)

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 16700 16750 پول پیش
2
10 شاخه
a3 16450 16500 پول پیش
3 12-14 شاخه
a3 16050 16100 پول پیش
4 16-22 شاخه
a3 16050 16100 پول پیش

5

28-32 شاخه a3 16050 16100 پول پیش

میلگردذوب اصفهان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14 شاخه a3 - - پول پیش
2 16-20 شاخه a3 15700 - پول پیش
3 22 شاخه a3 15700 - پول پیش

میلگردآریان فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a2 15600 15600 پول پیش
2 12 شاخه a2 15550 15550 پول پیش
3 14-22 شاخه a3 15300 15300 پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 16400 16500 پول پیش
2 12 شاخه a3 16000 16050 پول پیش
3 14-22 شاخه a3 15700 15800

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳ | 13:33 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگرد پرشین فولاد/ میانه/ کویر کاشان/البرز تاکستان/ابهر

میلگردپرشین فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 14 شاخه a3 - - پول پیش
3 16-18
شاخه a3 15300 - پول پیش
4 20-22 شاخه a3 15300 - پول پیش
5 25
شاخه a3

15300

- پول پیش
6 14 شاخه a3 - - پول پیش

میلگرد میانه

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12-14 شاخه a2 16200 16700 پول پیش
2 22 شاخه a3 16200 16700 پول پیش
3 32 شاخه a3 16200 16700 پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 5.5 کلاف
a1 17000 17000 پول پیش
2 8-12
کلاف
a1 17800 17800 پول پیش
3
16.5 کلاف a1 19900 19900 پول پیش
4 8 کلاف
a2,a3 16800 16800 پول پیش
5 10
کلاف
a2 16800 16800 پول پیش
6 12
کلاف a3 17250 17250 پول پیش
7  6.5 کلاف a1 16800 16800 پول پیش
8 10
شاخه
a3
- - پول پیش
9 12-14 شاخه
a3 16050 16050 پول پیش
10 18-25
شاخه
a3 16050 16050 پول پیش
11 28 شاخه
a3 16050 16050 پول پیش
12 32
شاخه a3 16050 16050 پول پیش

میلگرد ابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 15350 15400 پول پیش
2 12 شاخه a3 - - پول پیش
3 14-20 شاخه a3 15300 15350 پول پیش

میلگردکاوه ساوه فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18 شاخه a2 - - پول پیش
2 20 شاخه a3 - - پول پیش
3 22 شاخه a3 - - پول پیش

میلگردفولاد البرز تاکستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a3 15400 15600 پول پیش
2 16-18 شاخه a2 15200 15350 پول پیش
3 20 شاخه a3 - - پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳ | 13:19 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگرد پرشین فولاد/قیمت میلگرد میانه/میلگرد کویر کاشان/میلگردالبرز تاکستان/ابهر

میلگردپرشین فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 14 شاخه a3 - - پول پیش
3 16-18
شاخه a3 15350 - پول پیش
4 20-22 شاخه a3 15350 - پول پیش
5 25
شاخه a3

15350

- پول پیش
6 14 شاخه a3 - - پول پیش

میلگرد میانه

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12-14 شاخه a2 16700 - پول پیش
2 22 شاخه a3 16700 - پول پیش
3 32 شاخه a3 16700 - پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 5.5 کلاف
a1 17000 - پول پیش
2 8-12
کلاف
a1 17800 - پول پیش
3
16.5 کلاف a1 19900 - پول پیش
4 8 کلاف
a2,a3 16800 - پول پیش
5 10
کلاف
a2 16800 - پول پیش
6 12
کلاف a3 17250 - پول پیش
7  6.5 کلاف a1 16800 - پول پیش
8 10
شاخه
a3
- - پول پیش
9 12 شاخه
a3 16000 - پول پیش
10 22-25
شاخه
a3 16000 - پول پیش
11 28 شاخه
a3 16000 - پول پیش
12 32
شاخه a3 16000 - پول پیش

میلگرد ابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 15400 - پول پیش
2 12 شاخه a3 - - پول پیش
3 14-20 شاخه a3 15350 - پول پیش

میلگردکاوه ساوه فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18 شاخه a2 - - پول پیش
2 20 شاخه a3 - - پول پیش
3 22 شاخه a3 - - پول پیش

میلگردفولاد البرز تاکستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a3 15600 15600 پول پیش
2 16-18 شاخه a2 15350 15450 پول پیش
3 20 شاخه a3 - - پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد پرشین فولاد , قیمت میلگرد میانه , میلگرد کویر کاشان , میلگردالبرز تاکستان , ابهر

تاريخ : شنبه نهم اسفند ۱۳۹۳ | 12:43 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگرد ظفربناب/میلگردسیرجان/میلگردحسن رود/میلگردامیرکبیر

میلگردظفر بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8 شاخه
a2 16500 16500 پول پیش
2 10 شاخه
a2 16300 16300 پول پیش
3 12 شاخه
a2 16000 16000 پول پیش
4 14 شاخه
a2 16000 16000 ول پیش
5 16 شاخه
a2 16000 16000 پول پیش
6 18-25 شاخه
a2 16000 16000 پول پیش
9 28 شاخه
a2 16300 16300 پول پیش

میلگردسیرجان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a2 16200 - پول پیش
2 14-16 شاخه a2 16200 - پول پیش
3 18-20 شاخه a2 16200 - پول پیش

میلگردحسن رود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 8 شاخه a2 16800 - پول پیش
2 10 شاخه a2 16550 - پول پیش
3 12 شاخه a2

16000

- پول پیش
4 14 شاخه a2 15600 - پول پیش

5

16 شاخه a2 15600 - پول پیش
6 18 شاخه a2 - - پول پیش

میلگردامیر کبیر با تایید

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 10 شاخه a2 16600 - پول پیش
2 12 شاخه a2 16200 - پول پیش
3 14 شاخه a2

15350

- پول پیش
4 16 شاخه a2 15350 - پول پیش

5

18 شاخه a2 15350 - پول پیش
6 20 شاخه a2 - - پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد ظفربناب , میلگردسیرجان , میلگردحسن رود , میلگردامیرکبیر

تاريخ : شنبه نهم اسفند ۱۳۹۳ | 12:19 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگرد هیربد/کاوه تبریز(تیکمه داش)/ذوب اصفهان/آریان فولاد/شاهرود

میلگرد هیربد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16-20
شاخه a3 - - پول پیش
2 20-25 شاخه a3

15200

- پول پیش

میلگردکاوه تبریز(تیکمه داش)

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 16750 - پول پیش
2
10 شاخه
a3 16500 - پول پیش
3 12-14 شاخه
a3 16100 - پول پیش
4 16-22 شاخه
a3 16100 - پول پیش

5

28-32 شاخه a3 16100 - پول پیش

میلگردذوب اصفهان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14 شاخه a3 - - پول پیش
2 16-20 شاخه a3 15600 - پول پیش
3 22 شاخه a3 15600 - پول پیش

میلگردآریان فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a2 15550 - پول پیش
2 12 شاخه a2 15550 - پول پیش
3 14-22 شاخه a3 15300 - پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 16500 - پول پیش
2 12 شاخه a3 16050 - پول پیش
3 14-22 شاخه a3 15800 -

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد هیربد , کاوه تبریز , تیکمه داش , ذوب اصفهان , آریان فولاد

تاريخ : شنبه نهم اسفند ۱۳۹۳ | 12:2 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگرد آذر فولاد امین/شاهین بناب/نیشابور/زاگرس

میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8 شاخه a2 17000 17000 پول پیش
2 10
شاخه a2 16800
16800 پول پیش
3
12
شاخه a3 16350 16350 پول پیش
4 14-25
شاخه a3 16350 16350 پول پیش
5 28 شاخه a3 16350 16350 پول پیش
6 32 شاخه a3 16350 16350 پول پیش

میلگردشاهین بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 17000 17000 پول پیش
2 10 شاخه a3 17000 17000 پول پیش
3 20-22
شاخه a3 16650 16650 پول پیش
4 16 شاخه a3 16650 16650 پول پیش
5 18
شاخه a3 16650 16650 پول پیش
6 28 شاخه a3 16650 16650 پول پیش

میلگردنیشابور

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 14-28 شاخه a3 15670 15670 پول پیش
3 32 شاخه a3 - - پول پیش

میلگردزاگرس

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14 شاخه
a3

15700

15750 پول پیش
2
16 شاخه 
a3 15400 15400 پول پیش
3 20-28 شاخه 
a3 15400 15400 پول پیش

4

32 شاخه
a3 15600 15600

پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد آذر فولاد امین , شاهین بناب , نیشابور , زاگرس

تاريخ : شنبه نهم اسفند ۱۳۹۳ | 11:12 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگرد قزوین/نوشهر/تاکستان/پارس آرمان/آریا ذوب

میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 16000 16000 پول پیش
2 14-10 شاخه
a2 15450 15450 پول پیش
3 10 شاخه a1 - - پول پیش

میلگرد نوشهر فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 -   پول پیش
2 12 شاخه a2 - - پول پیش
3 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد تاکستان فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12
شاخه a2 - - پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 16000 16000 پول پیش
2 10
شاخه a2 15450 15450 پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد آریا ذوب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8
شاخه
a2
    پول پیش  
2
10 شاخه a2 - - پول پیش
3
14
شاخه a3
15400 15400 پول پیش
4 16 شاخه a3 - - پول پیش
5
20 شاخه -

15400

15400 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد قزوین , نوشهر , تاکستان , پارس آرمان , آریا ذوب

تاريخ : شنبه نهم اسفند ۱۳۹۳ | 10:51 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردکویر کاشان / یزد /شاهین بناب/ذوب اصفهان /آذر فولاد امین

میلگرد کویر کاشان

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 5.5 کلاف
a1 17100 - پول پیش
2 8-12
کلاف
a1 17900 - پول پیش
3
14و16.5 کلاف a1 19900 - پول پیش
4 8 کلاف
a2,a3 16850 - پول پیش
5 10
کلاف
a2 16850 - پول پیش
6 12
کلاف a3 17350 - پول پیش
7   - - - - -
8 10
شاخه
a3
16150 - پول پیش
9 12-20 شاخه
a3 16150 - پول پیش
10 22-25
شاخه
a3 16100 - پول پیش
11 28 شاخه
a3 16100 - پول پیش
12 32
شاخه a3 16100 - پول پیش

میلگرد یزد فروش ندارد

 

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 6.5 کلاف
a1 - 16550 پول پیش
2 8
کلاف
a1 - - پول پیش
3
8 کلاف a2 - - پول پیش
4 10 کلاف
a1 - - پول پیش
5 12.5
کلاف
a1 - 17000 پول پیش
6 16
شاخه a3 - 15600 پول پیش
7 18
شاخه a3 - 15500 پول پیش
8 22-25
شاخه
a3
- 15550 پول پیش
9 28 شاخه
a3 - - پول پیش
10 32
شاخه
a3 - 15550 پول پیش
11 36 شاخه
a3 - 17000 پول پیش
12       - - پول پیش

میلگردشاهین بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 17000 17000 پول پیش
2 10 شاخه a3 17000 17000 پول پیش
3 20-22
شاخه a3 16650 16650 پول پیش
4 16 شاخه a3 16650 16650 پول پیش
5 18
شاخه a3 16650 16650 پول پیش
6 28 شاخه a3 16650 16650 پول پیش

میلگردذوب اصفهان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14 شاخه a3 - 16000 پول پیش
2 16-20 شاخه a3 - 15600 پول پیش
3 22 شاخه a3 - 15700 پول پیش

میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8 شاخه a2 17000 17000 پول پیش
2 10
شاخه a2 16800
16800 پول پیش
3
12
شاخه a3 16350 16350 پول پیش
4 14-25
شاخه a3 16350 16350 پول پیش
5 28 شاخه a3 16350 16350 پول پیش
6 32 شاخه a3 16350 16350 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : پنجشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۳ | 12:33 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردپرشین فولاد/پارس آسیا /زاگرس/میانه/هیربد

میلگردپرشین فولاد

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 14 شاخه a3 - - پول پیش
3 16-18
شاخه a3 15350 15450 پول پیش
4 20-22 شاخه a3 15350 15450 پول پیش
5 25
شاخه a3 15350 15450 پول پیش
6 14 شاخه a3 - - پول پیش

 

میلگردپارس آسیا فروش ندارد

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 - - پول پیش
2 18 شاخه a3 - - پول پیش
3 20-25 شاخه a3 - - پول پیش

 

میلگردزاگرس

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14 شاخه
a3

15700

15750 پول پیش
2
16-25 شاخه 
a3 15400 15400 پول پیش
3 28 شاخه 
a3 15400 15400 پول پیش

4

32 شاخه
a3 15600 15600 پول پیش

میلگرد میانه

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12-14 شاخه a2 - 16200 پول پیش
2 18-22 شاخه a3 - 16200 پول پیش
3 28-32 شاخه a3 - 16200 پول پیش

میلگرد هیربد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18-20
شاخه a3 - 15250 پول پیش
2 20-22 شاخه a3

15250

15250 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : پنجشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۳ | 12:0 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردابهر/کاوه ساوه/فولاد البرز تاکستان/نیشابور/آناهیتا گیلان

میلگرد ابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 15400 15400 پول پیش
2 12 شاخه a3 - - پول پیش
3 14-20 شاخه a3 15400 15400 پول پیش

میلگردکاوه ساوه فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18 شاخه a2 - - پول پیش
2 20 شاخه a3 - - پول پیش
3 22 شاخه a3 - - پول پیش

میلگردفولاد البرز تاکستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a3 15600 15600 پول پیش
2 16-18 شاخه a2 15350 15450 پول پیش
3 20 شاخه a3 - - پول پیش

میلگردنیشابور

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 14-28 شاخه a3 15670 15670 پول پیش
3 32 شاخه a3 - - پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
- - پول پیش
1 10 شاخه a2 16700 16700 پول پیش
2 12
شاخه a3 16200 16200 پول پیش
3 14-20 شاخه a3 15700 15700 پول پیش
4
22-25 شاخه a3 15700 15700 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : پنجشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۳ | 11:29 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگرد قزوین/نوشهر/تاکستان/پارس آرمان/آریا ذوب

میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 16000 16050 پول پیش
2 14-10 شاخه
a2 15450 15500 پول پیش
3 10 شاخه a1 - - پول پیش

میلگرد نوشهر فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 -   پول پیش
2 12 شاخه a2 - - پول پیش
3 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد تاکستان فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12
شاخه a2 - - پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 16000 16050 پول پیش
2 10
شاخه a2 15450 15500 پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد آریا ذوب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8
شاخه
a2
    پول پیش  
2
10 شاخه a2 - - پول پیش
3
14
شاخه a3
15400 15500 پول پیش
4 16 شاخه a3 15400 - پول پیش
5
20 شاخه -

-

15400 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : پنجشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۳ | 11:20 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردکویر کاشان / یزد /شاهین بناب/ذوب اصفهان /آذر فولاد امین

میلگرد کویر کاشان

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 5.5 کلاف
a1 17100 - پول پیش
2 8-12
کلاف
a1 17900 - پول پیش
3
14و16.5 کلاف a1 19900 - پول پیش
4 8 کلاف
a3 - - پول پیش
5 10
کلاف
a2 16800 - پول پیش
6 12
کلاف a3 17300 - پول پیش
7   - - - - -
8 10
شاخه
a3
- - پول پیش
9 18 شاخه
a3 16100 - پول پیش
10 25
شاخه
a3 16100 - پول پیش
11 28 شاخه
a3 16100 - پول پیش
12 32
شاخه a3 16100 - پول پیش

میلگرد یزد

 

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 6.5 کلاف
a1 16550 - پول پیش
2 8
کلاف
a1 - - پول پیش
3
8 کلاف a2 - - پول پیش
4 10 کلاف
a1 - - پول پیش
5 12.5
کلاف
a1 17000 17000 پول پیش
6 16
شاخه a3 15600 15900 پول پیش
7 18
شاخه a3 15500 15500 پول پیش
8 22-25
شاخه
a3
15500 15550 پول پیش
9 28 شاخه
a3 - - پول پیش
10 32
شاخه
a3 - 15550 پول پیش
11 36 شاخه
a3 17000 17000 پول پیش
12       - - پول پیش

میلگردشاهین بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 17000 17000 پول پیش
2 10 شاخه a3 17000 17000 پول پیش
3 20-22
شاخه a3 16650 16650 پول پیش
4 16 شاخه a3 16650 16650 پول پیش
5 18
شاخه a3 16650 16650 پول پیش
6 28 شاخه a3 16650 16650 پول پیش

میلگردذوب اصفهان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14 شاخه a3 15600 16000 پول پیش
2 16-20 شاخه a3 15600 15600 پول پیش
3 22 شاخه a3 15650 15700 پول پیش

میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8 شاخه a2 17000 17100 پول پیش
2 10
شاخه a2 16800
16900 پول پیش
3
12
شاخه a3 16350 16450 پول پیش
4 14-25
شاخه a3 16350 16450 پول پیش
5 28 شاخه a3 16350 16450 پول پیش
6 32 شاخه a3 16350 16450 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : چهارشنبه ششم اسفند ۱۳۹۳ | 13:20 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردپرشین فولاد/پارس آسیا /زاگرس/میانه/هیربد

میلگردپرشین فولاد

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 14 شاخه a3 - - پول پیش
3 16-18
شاخه a3 15450 15450 پول پیش
4 20-22 شاخه a3 15450 15450 پول پیش
5 25
شاخه a3 15450 15450 پول پیش
6 14 شاخه a3 - - پول پیش

 

میلگردپارس آسیا فروش ندارد

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 - - پول پیش
2 18 شاخه a3 - - پول پیش
3 20-25 شاخه a3 - - پول پیش

 

میلگردزاگرس

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14 شاخه
a3

15750

15800 پول پیش
2
18-25 شاخه 
a3 15400 15500 پول پیش
3 28 شاخه 
a3 15400 15500 پول پیش

4

32 شاخه
a3 15600 15600 پول پیش

میلگرد میانه در بنگاه تهران

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12-14 شاخه a2 16200 16200 پول پیش
2 18-22 شاخه a3 16200 16200 پول پیش
3 28-32 شاخه a3 16200 16200 پول پیش

میلگرد هیربد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18-20
شاخه a3 15250 15350 پول پیش
2 22-25 شاخه a3

15250

15350 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : چهارشنبه ششم اسفند ۱۳۹۳ | 12:7 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردنیشابور/ آناهیتا گیلان /ظفر بناب/آریان فولاد/شاهرود

میلگردنیشابور

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 14-28 شاخه a3 15670 15670 پول پیش
3 32 شاخه a3 - - پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
- - پول پیش
1 10 شاخه a2 16700 16700 پول پیش
2 12
شاخه a3 16200 16200 پول پیش
3 14-20 شاخه a3 15700 15700 پول پیش
4
22-25 شاخه a3 15700 15700 پول پیش

 

میلگردظفر بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8 شاخه
a2 16500 16500 پول پیش
2 10 شاخه
a2 16300 16300 پول پیش
3 12 شاخه
a2 16000 16000 پول پیش
4 14 شاخه
a2 16000 16000 ول پیش
5 16 شاخه
a2 16000 16000 پول پیش
6 18-25 شاخه
a2 16000 16000 پول پیش
9 28 شاخه
a2 16300 16300 پول پیش

میلگردآریان فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a2 15600 15630 پول پیش
2 12 شاخه a2 15600 15630 پول پیش
3 14-20 شاخه a3 15400 15450 پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 16500 16550 پول پیش
2 12 شاخه a3 16050 16050 پول پیش
3 14-22 شاخه a3 15800 15950

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : چهارشنبه ششم اسفند ۱۳۹۳ | 11:29 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردابهر/کاوه ساوه/فولاد البرز تاکستان/نیشابور/آناهیتا گیلان

میلگرد ابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 15400 15400 پول پیش
2 12 شاخه a3 - - پول پیش
3 14-20 شاخه a3 15400 15400 پول پیش

میلگردکاوه ساوه فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18 شاخه a2 - - پول پیش
2 20 شاخه a3 - - پول پیش
3 22 شاخه a3 - - پول پیش

میلگردفولاد البرز تاکستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a3 15600 15600 پول پیش
2 16-18 شاخه a2 15350 15450 پول پیش
3 20 شاخه a3 - - پول پیش

میلگردنیشابور

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 14-28 شاخه a3 15670 15670 پول پیش
3 32 شاخه a3 - - پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
- - پول پیش
1 10 شاخه a2 16700 16700 پول پیش
2 12
شاخه a3 16200 16200 پول پیش
3 14-20 شاخه a3 15700 15700 پول پیش
4
22-25 شاخه a3 15700 15700 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : چهارشنبه ششم اسفند ۱۳۹۳ | 11:24 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگرد قزوین/نوشهر/تاکستان/پارس آرمان/آریا ذوب

میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 16050 16050 پول پیش
2 14-10 شاخه
a2 15500 15500 پول پیش
3 10 شاخه a1 - - پول پیش

میلگرد نوشهر فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 -   پول پیش
2 12 شاخه a2 - - پول پیش
3 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد تاکستان فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12
شاخه a2 - - پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 16050 16050 پول پیش
2 10
شاخه a2 15500 15500 پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد آریا ذوب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8
شاخه
a2
    پول پیش  
2
10 شاخه a2 - - پول پیش
3
14
شاخه a3
15400 15500 پول پیش
4 18 شاخه a3 - - پول پیش
5
20 شاخه -

15400

- پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : چهارشنبه ششم اسفند ۱۳۹۳ | 10:49 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردصدر لرستان/میانه

میلگردصدر لرستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 16150 - پول پیش
2
14 شاخه
a3 15700 15900 پول پیش
3 16-18 شاخه
a3 15650 15900 پول پیش

4

20 شاخه
a3 15650 15900 پول پیش

میلگرد میانه در بنگاه تهران

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12-14 شاخه a2 16200 - پول پیش
2 18-22 شاخه a3 16200 - پول پیش
3 28-32 شاخه a3 16200 - پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : سه شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۳ | 12:27 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردیزد /کویر کاشان /کاوه تبریز/ آذر فولاد امین/هیربد

میلگرد یزد

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 6.5 کلاف
a1 - - پول پیش
2 8
کلاف
a1 - - پول پیش
3
8 کلاف a2 - - پول پیش
4 10 کلاف
a1 - - پول پیش
5 12.5
کلاف
a1 17000 17000 پول پیش
6 12
شاخه a3 15900 16000 پول پیش
7 18
شاخه a3 15500 15600 پول پیش
8 22
شاخه
a3
15550 15600 پول پیش
9 28 شاخه
a3 - - پول پیش
10 32
شاخه
a3 - 15550 پول پیش
11 36 شاخه
a3 17000 17000 پول پیش
12       - - پول پیش

 میلگرد کویر کاشان

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 5.5 کلاف
a1 17100 - پول پیش
2 8-12
کلاف
a1 17900 - پول پیش
3
14و16.5 کلاف a1 19900 - پول پیش
4 8 کلاف
a3 - - پول پیش
5 10
کلاف
a2 16800 - پول پیش
6 12
کلاف a3 17300 - پول پیش
7   - - - - -
8 10
شاخه
a3
- - پول پیش
9 12-14 شاخه
a3 - - پول پیش
10 25
شاخه
a3 16250 - پول پیش
11 28 شاخه
a3 16250 - پول پیش
12 32
شاخه a3 16250 - پول پیش

 

میلگردکاوه تبریز(تیکمه داش)

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 17150 17150 پول پیش
2
10 شاخه
a3 - - پول پیش
3 12-14 شاخه
a3 16500 16500 پول پیش
4 16 شاخه
a3 16500 16500 پول پیش

5

20-32 شاخه a3 16500 16500 پول پیش

 میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8 شاخه a2 17100 17100 پول پیش
2 10
شاخه a2 16900
16900 پول پیش
3
12
شاخه a3 16450 16450 پول پیش
4 14-25
شاخه a3 16450 16450 پول پیش
5 28 شاخه a3 16450 16450 پول پیش
6 32 شاخه a3 16450 16450 پول پیش

میلگرد هیربد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18-20
شاخه a3 15350 15350 پول پیش
2 22-25 شاخه a3

15350

15350 پول پیش

 


موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : سه شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۳ | 12:16 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردپرشین فولاد/پارس آسیا /زاگرس/شاهین بناب/ذوب اصفهان

میلگردپرشین فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 14 شاخه a3 - - پول پیش
3 16-18
شاخه a3 15450 15450 پول پیش
4 20-22 شاخه a3 15450 15450 پول پیش
5 25
شاخه a3 15450 15450 پول پیش
6 14 شاخه a3 - - پول پیش

میلگردپارس آسیا فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 - - پول پیش
2 18 شاخه a3 - - پول پیش
3 20-25 شاخه a3 - - پول پیش

میلگردزاگرس

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14-16 شاخه
a3

15800

15800 پول پیش
2
18-25 شاخه 
a3 15500 15500 پول پیش
3 28 شاخه 
a3 15500 15500 پول پیش

4

32 شاخه
a3 15600 15600 پول پیش

میلگردشاهین بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 17000 17000 پول پیش
2 10 شاخه a3 17000 17000 پول پیش
3 20-22
شاخه a3 16650 16650 پول پیش
4 16 شاخه a3 16650 16650 پول پیش
5 18
شاخه a3 16650 16650 پول پیش
6 28 شاخه a3 16650 16650 پول پیش

میلگردذوب اصفهان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14 شاخه a3 15950 16000 پول پیش
2 16-20 شاخه a3 15600 15800 پول پیش
3 22 شاخه a3 15700 15730 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : سه شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۳ | 11:56 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردظفر بناب/آریان فولاد/شاهرود/اهواز/حسن رود

میلگردظفر بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8 شاخه
a2 16500 16700 پول پیش
2 10 شاخه
a2 16300 16500 پول پیش
3 12 شاخه
a2 16000 16200 پول پیش
4 14 شاخه
a2 16000 16200 ول پیش
5 16 شاخه
a2 16000 16200 پول پیش
6 18-25 شاخه
a2 16000 16200 پول پیش
9 28 شاخه
a2 16300 16500 پول پیش

میلگردآریان فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a2 15630 15630 پول پیش
2 12 شاخه a2 15630 15630 پول پیش
3 16-20 شاخه a3 15450 15470 پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 16550 16550 پول پیش
2 12 شاخه a3 16050 16050 پول پیش
3 14-22 شاخه a3 15950 15950

میلگرداهواز

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 14-25 شاخه a3 15750 15850 پول پیش
3

28

شاخه a3 15800 15850 پول پیش

میلگردحسن رود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 8 شاخه a2 16850 16850 پول پیش
2 10 شاخه a2 16250 16250 پول پیش
3 12 شاخه a2

16050

16050 پول پیش
4 14 شاخه a2 15650 15650 پول پیش

5

16 شاخه a2 15650 15650 پول پیش
6 18 شاخه a2 - - پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : سه شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۳ | 11:41 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردابهر/کاوه ساوه/فولاد البرز تاکستان/نیشابور/آناهیتا گیلان

میلگرد ابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 15400 15450 پول پیش
2 12 شاخه a3 - - پول پیش
3 14-20 شاخه a3 15400 15400 پول پیش

میلگردکاوه ساوه فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18 شاخه a2 - - پول پیش
2 20 شاخه a3 - - پول پیش
3 22 شاخه a3 - - پول پیش

میلگردفولاد البرز تاکستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a3 15600 15600 پول پیش
2 16-18 شاخه a2 15450 15450 پول پیش
3 20 شاخه a3 - - پول پیش

میلگردنیشابور

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 14-28 شاخه a3 15670 15680 پول پیش
3 32 شاخه a3 - - پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
- - پول پیش
1 10 شاخه a2 16700 16700 پول پیش
2 12
شاخه a3 16200 16200 پول پیش
3 14-20 شاخه a3 15700 15700 پول پیش
4
22-25 شاخه a3 15700 15700 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : سه شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۳ | 11:0 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
دریافت قیمت آهن آلات با سرویس پیامک
آهن پارس آسیا
قیمت بروز ورق رنگی
قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران-اصفهان
قیمت بروز ناودانی ناب تبریز/ناودانی اریان فولاد/ ناودانی صبای منظومه
قیمت بروز نبشی ناب تبریز/نبشی اریان فولاد/ نبشی صبای منظومه
قیمت بروز تیر اهن
قیمت میلگردهیربد/کاوه تبریز/آریان فولاد/سیرجان/ کویر کاشان
قیمت بروز پروفیل جهان/پروفیل صدرا/پروفیل تهران شرق/پروفیل تبریز
قیمت میلگردآذر فولاد امین/شاهین بناب/زاگرس/نیشابور/ظفر بناب
قیمت میلگردپرشین فولاد/شاهرود/ابهر/کاوه ساوه/فولاد البرز تاکستان
قیمت میلگرد قزوین/نوشهر/تاکستان/ پارس آرمان/ آریا ذوب
قیمت بروز تیر اهن
قیمت میلگردکاوه تبریز/آریان فولاد/امیر کبیر/کویر کاشان
قیمت بروز ناودانی ناب تبریز/ناودانی صبای منظومه
قیمت میلگردآذر فولاد امین/شاهین بناب/زاگرس
قیمت بروز نبشی ناب تبریز/نبشی اریان فولاد/ نبشی صبای منظومه
قیمت بروز پروفیل جهان/پروفیل صدرا/پروفیل تهران شرق/پروفیل تبریز
قیمت میلگردپرشین فولاد/شاهرود/ابهر/کاوه ساوه/فولاد البرز تاکستان
قیمت میلگرد قزوین/نوشهر/تاکستان/ پارس آرمان/ آریا ذوب
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
        مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.