خبرهای بازار آهن

تولید میلگرد از سایز 8 الی 32

خبرهای بازار آهن - قیمت میلگرد

گروه آهن و فولاد پارس آسیا
خبرهای بازار آهن تولید میلگرد از سایز 8 الی 32

قیمت میلگردشاهرود/کاوه تبریز/آریان فولاد/ذوب اصفهان /سیرجان

میلگرد شاهرود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 16350 16350 پول پیش
2 12 شاخه a3 15850 15950 پول پیش
3 14-22 شاخه a3 15450 15450

میلگردکاوه تبریز(تیکمه داش)

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 16350 16350 پول پیش
2
10 شاخه
a3 16100 16100 پول پیش
3 12-14 شاخه
a3 15700 15750 پول پیش
4 16-20 شاخه
a3 15700 15750 پول پیش

5

22-32 شاخه a3 15700 15750 پول پیش

میلگردآریان فولاد فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10-12 شاخه a2 - 15600 پول پیش
2 18-14 شاخه a2 - 15050 پول پیش
3 22 شاخه a3 - 15050 پول پیش

میلگردذوب اصفهان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 15400 - پول پیش
2 16 شاخه a3 15400 - پول پیش
3 22-25 شاخه a3 15200 - پول پیش

میلگردسیرجان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a2 16050 16050 پول پیش
2 14 شاخه a2 16050 16050 پول پیش
3 16 شاخه a2 - 16050 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : سه شنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۳ | 12:11 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردپرشین فولاد/پارس آسیا /زاگرس/نیشابور/شاهین بناب

میلگردپرشین فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 14 شاخه a3 - - پول پیش
3 18
شاخه a3 14900 14950 پول پیش
4 20-22 شاخه a3 14900 14950 پول پیش
5 25
شاخه a3 14900 14950 پول پیش
6 14 شاخه a3 - - پول پیش

میلگردپارس آسیا فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 - - پول پیش
2 18 شاخه a3 - - پول پیش
3 20-25 شاخه a3 - - پول پیش

میلگردزاگرس

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16 شاخه
a3

14900

14900 پول پیش
2
18-22 شاخه 
a3 14900 14900 پول پیش
3 28 شاخه 
a3 - 14900 پول پیش

4

32
شاخه
a3 - - پول پیش

میلگردنیشابور

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 15550 15550 پول پیش
2 14-28 شاخه a3 15350 15350 پول پیش
3 32 شاخه a3 15550 15550 پول پیش

میلگردشاهین بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 16250 16250 پول پیش
2 10 شاخه a3 16250 16250 پول پیش
3 12-14
شاخه a3 15750 15750 پول پیش
4 16 شاخه a3 15750 15750 پول پیش
5 18-25
شاخه a3 15750 15750 پول پیش
6 28-32 شاخه a3 15750 15750 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : سه شنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۳ | 11:40 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردآریا ذوب/ابهر/کاوه ساوه/فولاد البرز تاکستان/آناهیتا گیلان

میلگرد آریا ذوب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8
شاخه
a2
    پول پیش  
2
10 شاخه a2 - - پول پیش
3
14
شاخه a3
14950 14950 پول پیش
4 18 شاخه a3 - - پول پیش
5
20 شاخه -

-

15000 پول پیش

میلگرد ابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 15300 15200 پول پیش
2 12 شاخه a3 15550 15450 پول پیش
3 14-20 شاخه a3 15000 14900 پول پیش

میلگردکاوه ساوه فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18 شاخه a2 - - پول پیش
2 20 شاخه a3 - - پول پیش
3 22 شاخه a3 - - پول پیش

میلگردفولاد البرز تاکستان فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a3 - 15350 پول پیش
2 16-18 شاخه a2 - 15050 پول پیش
3 20 شاخه a3 - - پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
- - پول پیش
1 10 شاخه a2 16500 16500 پول پیش
2 12
شاخه a3 16000 16000 پول پیش
3 14-20 شاخه a3 15500 15500 پول پیش
4
22-25 شاخه a3 15500 15500 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : سه شنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۳ | 11:5 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگرد قزوین/نوشهر/تاکستان/ پارس آرمان/ آریا ذوب

میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15850 15850 پول پیش
2 14-10 شاخه
a2 15300 15300 پول پیش
3 10 شاخه a1 - - پول پیش

میلگرد نوشهر فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12 شاخه a2 - - پول پیش
3 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد تاکستان فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12
شاخه a2 - - پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15850 15850 پول پیش
2 10
شاخه a2 15300 15300 پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد آریا ذوب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8
شاخه
a2
    پول پیش  
2
10 شاخه a2 - - پول پیش
3
14
شاخه a3
- 14950 پول پیش
4 18 شاخه a3 - - پول پیش
5
20 شاخه -

14950

15000 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : سه شنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۳ | 11:0 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردظفر بناب/حسن رود

میلگردظفر بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8 شاخه
a2 16200 16250 پول پیش
2 10 شاخه
a2 16000 16000 پول پیش
3 12 شاخه
a2 15700 15700 پول پیش
4 14 شاخه
a2 15700 15700 پول پیش
5 16 شاخه
a2 15700 15700 پول پیش
6 18-25 شاخه
a2 15700 15700 پول پیش
9 28 شاخه
a2 - - پول پیش

میلگردحسن رود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 8 شاخه a2 16700 16700 پول پیش
2 10 شاخه a2 16000 16000 پول پیش
3 12 شاخه a2

15850

15850 پول پیش
4 14 شاخه a2 15300 15300 پول پیش

5

16 شاخه a2 15300 15300 پول پیش
6 18 شاخه a2 - - پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳ | 13:52 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردپرشین فولاد/پارس آسیا/زاگرس/شاهین بناب/صدر لرستان

میلگردپرشین فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 14 شاخه a3 - - پول پیش
3 18
شاخه a3 14950 14950 پول پیش
4 20-22 شاخه a3 14950 14950 پول پیش
5 25
شاخه a3 14950 14950 پول پیش
6 14 شاخه a3 - - پول پیش

 میلگردپارس آسیا فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 - - پول پیش
2 18 شاخه a3 - - پول پیش
3 20-25 شاخه a3 - - پول پیش

 میلگردزاگرس

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16 شاخه
a3

14900

14900 پول پیش
2
18-25 شاخه 
a3 14900 14900 پول پیش
3 28 شاخه 
a3 - 14900 پول پیش

4

32
شاخه
a3 - - پول پیش

 میلگردشاهین بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 16250 16450 پول پیش
2 10 شاخه a3 16250 16450 پول پیش
3 12-14
شاخه a3 15750 15950 پول پیش
4 16 شاخه a3 15750 15950 پول پیش
5 18-25
شاخه a3 15750 15950 پول پیش
6 28-32 شاخه a3 15750 15950 پول پیش

میلگردصدر لرستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 15750 15750 پول پیش
2
14 شاخه
a3 - - پول پیش
3 16-18 شاخه
a3 15100 15100 پول پیش

4

20 شاخه
a3 - - پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳ | 11:37 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردابهر/کاوه ساوه/فولاد البرز تاکستان/نیشابور / آناهیتا گیلان

میلگرد ابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 15200 15200 پول پیش
2 12 شاخه a3 15450 15450 پول پیش
3 14-20 شاخه a3 14900 14900 پول پیش

میلگردکاوه ساوه فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18 شاخه a2 - - پول پیش
2 20 شاخه a3 - - پول پیش
3 22 شاخه a3 - - پول پیش

میلگردفولاد البرز تاکستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a3 - 15350 پول پیش
2 16-18 شاخه a2 15050 15050 پول پیش
3 20 شاخه a3 - - پول پیش

میلگردنیشابور

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 15550 15550 پول پیش
2 14-28 شاخه a3 15350 1533 پول پیش
3 32 شاخه a3 15550 15550 پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
- - پول پیش
1 10 شاخه a2 16500 16500 پول پیش
2 12
شاخه a3 16000 16000 پول پیش
3 14-20 شاخه a3 15500 15500 پول پیش
4
22-25 شاخه a3 15500 15500 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳ | 11:26 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگرد قزوین/نوشهر/تاکستان/ پارس آرمان/ آریا ذوب

میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15850 15850 پول پیش
2 14-10 شاخه
a2 15300 15300 پول پیش
3 10 شاخه a1 - - پول پیش

میلگرد نوشهر فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12 شاخه a2 - - پول پیش
3 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد تاکستان فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12
شاخه a2 - - پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15850 15850 پول پیش
2 10
شاخه a2 15300 15300 پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد آریا ذوب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8
شاخه
a2
    پول پیش  
2
10 شاخه a2 - - پول پیش
3
14
شاخه a3
- 15000 پول پیش
4 18 شاخه a3 - - پول پیش
5
20 شاخه -

14950

15000 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳ | 10:46 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردصدر لرستان/ هیربد

میلگردصدر لرستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 15750 15750 پول پیش
2
14 شاخه
a3 - - پول پیش
3 16-18 شاخه
a3 15100 15150 پول پیش

4

20 شاخه
a3 - - پول پیش

میلگرد هیربد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16-20
شاخه a3 14860 14900 پول پیش
2 25-22 شاخه a3

14860

14900 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۳ | 12:44 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردزاگرس /شاهین بناب/کویر کاشان /کاوه تبریز/سیرجان

میلگردزاگرس

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16 شاخه
a3

14900

14900 پول پیش
2
18-25 شاخه 
a3 14900 14900 پول پیش
3 28 شاخه 
a3 14900 14900 پول پیش

4

32
شاخه
a3 - - پول پیش

 میلگردشاهین بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 16450 16450 پول پیش
2 10 شاخه a3 16450 16450 پول پیش
3 12-14
شاخه a3 15950 15950 پول پیش
4 16 شاخه a3 15950 15950 پول پیش
5 18-25
شاخه a3 15950 15950 پول پیش
6 28-32 شاخه a3 15950 15950 پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 5.5 کلاف
a1 - - پول پیش
2 12
کلاف
a1 17800 17800 پول پیش
3
16.5 کلاف a1 19700 19700 پول پیش
4 8 کلاف
a3وa2 16900 16900 پول پیش
5 10
کلاف
a3وa2 16900 16900 پول پیش
6 12
کلاف a3 - 17250 پول پیش
7 6.5 کلاف a3 - 16900 -
8 12
شاخه
a3
- 15900 پول پیش
9 14
شاخه
a3 - 15800 پول پیش
10 16
شاخه
a3 15700 15700 پول پیش
11 22-28
شاخه
a3 15750 15750 پول پیش
12 10
شاخه a3 17100 17100 پول پیش

 میلگردکاوه تبریز(تیکمه داش)

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 16350 16400 پول پیش
2
10 شاخه
a3 16100 16150 پول پیش
3 12-14 شاخه
a3 15700 15750 پول پیش
4 16-18 شاخه
a3 15700 15750 پول پیش

5

25-32 شاخه a3 15700 15750 پول پیش

میلگردسیرجان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a2 16050 16050 پول پیش
2 14 شاخه a2 16050 16050 پول پیش
3 16 شاخه a2 16050 16050 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۳ | 12:21 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردظفر بناب/آریان فولاد/شاهرود/پرشین فولاد/پارس آسیا

میلگردظفر بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8 شاخه
a2 16200 16250 پول پیش
2 10 شاخه
a2 16000 16050 پول پیش
3 12 شاخه
a2 15700 15750 پول پیش
4 14 شاخه
a2 15700 15750 پول پیش
5 16 شاخه
a2 15700 15750 پول پیش
6 18-25 شاخه
a2 15700 15750 پول پیش
9 28 شاخه
a2 - - پول پیش

میلگردآریان فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10-12 شاخه a2 15600 15500 پول پیش
2 18-14 شاخه a2 15050 15050 پول پیش
3 22 شاخه a3 15050 15050 پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 16350 16350 پول پیش
2 12 شاخه a3 15850 15950 پول پیش
3 14-22 شاخه a3 15450 15450

میلگردپرشین فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 14 شاخه a3 - - پول پیش
3 18
شاخه a3 14950 15000 پول پیش
4 20-22 شاخه a3 14950 15000 پول پیش
5 25
شاخه a3 14950 15000 پول پیش
6 14 شاخه a3 - - پول پیش

 میلگردپارس آسیا فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 - - پول پیش
2 18 شاخه a3 - - پول پیش
3 20-25 شاخه a3 - - پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۳ | 12:9 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگرد ابهر/کاوه ساوه/فولاد البرز تاکستان/نیشابور/آناهیتا گیلان

میلگرد ابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 15200 15200 پول پیش
2 12 شاخه a3 15450 - پول پیش
3 14-20 شاخه a3 14900 14900 پول پیش

میلگردکاوه ساوه فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18 شاخه a2 - - پول پیش
2 20 شاخه a3 - - پول پیش
3 22 شاخه a3 - - پول پیش

میلگردفولاد البرز تاکستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a3 - 15350 پول پیش
2 16-18 شاخه a2 15050 15050 پول پیش
3 20 شاخه a3 - - پول پیش

میلگردنیشابور

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 15550 15550 پول پیش
2 14-28 شاخه a3 15350 1533 پول پیش
3 32 شاخه a3 15550 15550 پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
- - پول پیش
1 10 شاخه a2 16500 16500 پول پیش
2 12
شاخه a3 16000 16000 پول پیش
3 14-20 شاخه a3 15500 15500 پول پیش
4
22-25 شاخه a3 15500 15500 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۳ | 11:6 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگرد قزوین/نوشهر/تاکستان/ پارس آرمان/ آریا ذوب

میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15850 15850 پول پیش
2 14-10 شاخه
a2 15300 15300 پول پیش
3 10 شاخه a1 - - پول پیش

میلگرد نوشهر فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12 شاخه a2 - - پول پیش
3 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد تاکستان فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12
شاخه a2 - - پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15850 15850 پول پیش
2 10
شاخه a2 15300 15300 پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد آریا ذوب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8
شاخه
a2
    پول پیش  
2
10 شاخه a2 - - پول پیش
3
14
شاخه a3
- 15000 پول پیش
4 18 شاخه a3 - - پول پیش
5
20 شاخه -

15000

15050 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۳ | 10:56 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردسیرجان/حسن رود/امیر کبیر

میلگردسیرجان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a2 16050 - پول پیش
2 14-16 شاخه a2 16050 - پول پیش
3 18-20 شاخه a2 16050 - پول پیش

میلگردحسن رود فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 8 شاخه a2 - - پول پیش
2 10 شاخه a2 - - پول پیش
3 12 شاخه a2

-

- پول پیش
4 14 شاخه a2 - - پول پیش

5

16 شاخه a2 - - پول پیش
6 18 شاخه a2 - - پول پیش

 میلگردامیر کبیر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 - - پول پیش
2 12 شاخه a3 - - پول پیش
3 14
شاخه a3 15150 - پول پیش
4 16 شاخه a3 15150 - پول پیش
5 18
شاخه a3 - - پول پیش
6 22 شاخه a3 - - پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : شنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۳ | 12:9 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردشاهین بناب/کویر کاشان /کاوه تبریز/ آذر فولاد امین/هیربد

میلگردشاهین بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 16450 - پول پیش
2 10 شاخه a3 16450 - پول پیش
3 12-14
شاخه a3 15950 - پول پیش
4 16 شاخه a3 15950 - پول پیش
5 18-25
شاخه a3 15950 - پول پیش
6 28-32 شاخه a3 15950 - پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 5.5 کلاف
a1 - - پول پیش
2 10-12
کلاف
a1 17800 - پول پیش
3
16.5 کلاف a1 19700 - پول پیش
4 8 کلاف
a3وa2 16900 - پول پیش
5 10
کلاف
a3وa2 16900 - پول پیش
6 12
کلاف a3 17250 - پول پیش
7 6.5 کلاف a3 16900 - -
8 12
شاخه
a3
15900 - پول پیش
9 14
شاخه
a3 15800 - پول پیش
10 16-18
شاخه
a3 15700 - پول پیش
11 25-28
شاخه
a3 15750 - پول پیش
12 10
شاخه a3 17100 - پول پیش

 میلگردکاوه تبریز(تیکمه داش)

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 16400 - پول پیش
2
10 شاخه
a3 16150 - پول پیش
3 12-14 شاخه
a3 15750 - پول پیش
4 16-18 شاخه
a3 15750 - پول پیش

5

25-32 شاخه a3 15750 - پول پیش

 میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8 شاخه a2 16500 - پول پیش
2 10
شاخه a2 16350
- پول پیش
3
12
شاخه a3 15900 - پول پیش
4 14-25
شاخه a3 15900 - پول پیش
5 28 شاخه a3 15900 - پول پیش
6 32 شاخه a3 15900 - پول پیش

میلگرد هیربد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16-20
شاخه a3 14900 - پول پیش
2 25-22 شاخه a3

14900

- پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : شنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۳ | 12:5 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردآریان فولاد/شاهرود/پرشین فولاد/پارس آسیا/زاگرس

میلگردآریان فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10-12 شاخه a2 15500 15500 پول پیش
2 18 شاخه a2 15050 15500 پول پیش
3 22 شاخه a3 15050 15050 پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 16350 16350 پول پیش
2 12 شاخه a3 15850 15950 پول پیش
3 14-22 شاخه a3 15450 15450

میلگردپرشین فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 14 شاخه a3 - - پول پیش
3 18
شاخه a3 15000 15000 پول پیش
4 20-22 شاخه a3 15000 15000 پول پیش
5 25
شاخه a3 15000 15000 پول پیش
6 14 شاخه a3 - - پول پیش

 میلگردپارس آسیا فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 - - پول پیش
2 18 شاخه a3 - - پول پیش
3 20-25 شاخه a3 - - پول پیش

 میلگردزاگرس

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16 شاخه
a3

14900

14900 پول پیش
2
18-25 شاخه 
a3 14900 14900 پول پیش
3 28 شاخه 
a3 14900 14900 پول پیش

4

32
شاخه
a3 - - پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : شنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۳ | 11:13 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگرد ابهر/کاوه ساوه/فولاد البرز تاکستان/نیشابور/آناهیتا گیلان

میلگرد ابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 15200 15200 پول پیش
2 12 شاخه a3 15450 - پول پیش
3 14-20 شاخه a3 14900 14900 پول پیش

میلگردکاوه ساوه فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18 شاخه a2 - - پول پیش
2 20 شاخه a3 - - پول پیش
3 22 شاخه a3 - - پول پیش

میلگردفولاد البرز تاکستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a3 - 15350 پول پیش
2 16-18 شاخه a2 15050 15050 پول پیش
3 20 شاخه a3 - - پول پیش

میلگردنیشابور

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 15550 15550 پول پیش
2 14-28 شاخه a3 15330 1533 پول پیش
3 32 شاخه a3 15550 15550 پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
- - پول پیش
1 10 شاخه a2 16500 16500 پول پیش
2 12
شاخه a3 16000 16000 پول پیش
3 14-20 شاخه a3 15500 15500 پول پیش
4
22-25 شاخه a3 15500 15500 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : شنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۳ | 11:7 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگرد قزوین/نوشهر/تاکستان/ پارس آرمان/ آریا ذوب

میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15850 15850 پول پیش
2 14-10 شاخه
a2 15300 15300 پول پیش
3 10 شاخه a1 - - پول پیش

میلگرد نوشهر فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12 شاخه a2 - - پول پیش
3 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد تاکستان فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12
شاخه a2 - - پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15850 15850 پول پیش
2 10
شاخه a2 15300 15300 پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد آریا ذوب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8
شاخه
a2
    پول پیش  
2
10 شاخه a2 - - پول پیش
3
14
شاخه a3
15000 15050 پول پیش
4 18 شاخه a3 - - پول پیش
5
20 شاخه -

15000

15050 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : شنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۳ | 11:1 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردآذر فولاد امین/یزد/حسن رود

میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8 شاخه a2 16650 16650 پول پیش
2 10
شاخه a2 16450
16450 پول پیش
3
12
شاخه a3 16000 16000 پول پیش
4 14-25
شاخه a3 16000 16000 پول پیش
5 28 شاخه a3 16000 16000 پول پیش
6 32 شاخه a3 16000 16000 پول پیش

میلگرد یزد فروش ندارد

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 6.5 کلاف
a1 - 16700 پول پیش
2 8
کلاف
a1 - - پول پیش
3
8 کلاف a2 - - پول پیش
4 10 کلاف
a1 - 17550 پول پیش
5 12.5
کلاف
a1 - 17000 پول پیش
6 14
شاخه a3 - 15500 پول پیش
7 16
شاخه a3 - 15250 پول پیش
8 18
شاخه
a3
- 15200 پول پیش
9 22 شاخه
a3 - 14950 پول پیش
10 32
شاخه
a3 - - پول پیش
11 36 شاخه
a3 - 17000 پول پیش
12       - - پول پیش

میلگردحسن رود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 8 شاخه a2 16600 16500 پول پیش
2 10 شاخه a2 15950 15850 پول پیش
3 12 شاخه a2

15800

15700 پول پیش
4 14 شاخه a2 15250 15150 پول پیش

5

16 شاخه a2 15250 15150 پول پیش
6 18 شاخه a2 - - پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : پنجشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۳ | 12:6 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردزاگرس/هیربد/سیرجان/کویر کاشان/کاوه تبریز

میلگردزاگرس

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16 شاخه
a3

14900

14900 پول پیش
2
18-25 شاخه 
a3 14900 14900 پول پیش
3 28 شاخه 
a3 14900 14900 پول پیش

4

32
شاخه
a3 - - پول پیش

میلگرد هیربد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16-20
شاخه a3 14900 14900 پول پیش
2 25-22 شاخه a3

14900

14900 پول پیش

میلگردسیرجان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a2 16050 16050 پول پیش
2 14-16 شاخه a2 16050 16050 پول پیش
3 18-20 شاخه a2 16050 16050 پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 5.5 کلاف
a1 - 17050 پول پیش
2 12
کلاف
a1 17800 17800 پول پیش
3
16.5 کلاف a1 19700 19700 پول پیش
4 8 کلاف
a3وa2 16900 16900 پول پیش
5 10
کلاف
a3وa2 16900 16900 پول پیش
6 12
کلاف a3 17250 17250 پول پیش
7 6.5 کلاف a3 16900 16950 -
8 12
شاخه
a3
15900 15900 پول پیش
9 14
شاخه
a3 15800 15800 پول پیش
10 18-20
شاخه
a3 15700 15800 پول پیش
11 25-28
شاخه
a3 15750 15800 پول پیش
12 10
شاخه a3 17100 15850 پول پیش

میلگردکاوه تبریز(تیکمه داش)

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 16500 16500 پول پیش
2
10 شاخه
a3 16250 16250 پول پیش
3 12-14 شاخه
a3 15900 15900 پول پیش
4 16-18 شاخه
a3 15900 15900 پول پیش

5

25-32 شاخه a3 15900 15900 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : پنجشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۳ | 11:43 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردآریان فولاد/شاهرود/پرشین فولاد/پارس آسیا/شاهین بناب

میلگردآریان فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a2 15500 15500 پول پیش
2 12 شاخه a2 15450 15500 پول پیش
3 16-22 شاخه a3 15050 15050 پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 16350 16350 پول پیش
2 12 شاخه a3 15950 15950 پول پیش
3 14-22 شاخه a3 15450 15450

میلگردپرشین فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 14 شاخه a3 - - پول پیش
3 18
شاخه a3 15000 15000 پول پیش
4 20-22 شاخه a3 15000 15000 پول پیش
5 25
شاخه a3 15000 15000 پول پیش
6 14 شاخه a3 - - پول پیش

میلگردپارس آسیا فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 - - پول پیش
2 18 شاخه a3 - - پول پیش
3 20-25 شاخه a3 - - پول پیش

میلگردشاهین بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 16450 16450 پول پیش
2 10 شاخه a3 16450 16450 پول پیش
3 12-14
شاخه a3 16050 16050 پول پیش
4 16 شاخه a3 16050 16050 پول پیش
5 18-25
شاخه a3 16050 16050 پول پیش
6 28-32 شاخه a3 16050 16050 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : پنجشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۳ | 11:18 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگرد ابهر/کاوه ساوه/فولاد البرز تاکستان/نیشابور/آناهیتا گیلان

میلگرد ابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 15200 15200 پول پیش
2 12 شاخه a3 - - پول پیش
3 14-20 شاخه a3 14900 14900 پول پیش

میلگردکاوه ساوه فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18 شاخه a2 - - پول پیش
2 20 شاخه a3 - - پول پیش
3 22 شاخه a3 - - پول پیش

میلگردفولاد البرز تاکستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a3 - 15350 پول پیش
2 16-18 شاخه a2 15050 15050 پول پیش
3 20 شاخه a3 - - پول پیش

میلگردنیشابور

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 15550 15550 پول پیش
2 14-28 شاخه a3 15330 1533 پول پیش
3 32 شاخه a3 15550 15550 پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
- - پول پیش
1 10 شاخه a2 16500 16400 پول پیش
2 12
شاخه a3 16000 15900 پول پیش
3 14-20 شاخه a3 15500 15400 پول پیش
4
22-25 شاخه a3 15500 15400 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : پنجشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۳ | 10:56 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگرد قزوین/نوشهر/تاکستان/ پارس آرمان/ آریا ذوب

میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15850 15850 پول پیش
2 14-10 شاخه
a2 15300 15300 پول پیش
3 10 شاخه a1 - - پول پیش

میلگرد نوشهر فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 -   پول پیش
2 12 شاخه a2 - - پول پیش
3 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد تاکستان فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12
شاخه a2 - - پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15850 15850 پول پیش
2 10
شاخه a2 15300 15300 پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد آریا ذوب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8
شاخه
a2
    پول پیش  
2
10 شاخه a2 - - پول پیش
3
14
شاخه a3
15050 15050 پول پیش
4 18 شاخه a3 - - پول پیش
5
20 شاخه -

15050

15050 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : پنجشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۳ | 10:50 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردحسن رود /یزد /صدر لرستان/هیربد

میلگردحسن رود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 8 شاخه a2 16500 16500 پول پیش
2 10 شاخه a2 15850 15850 پول پیش
3 12 شاخه a2

15700

15700 پول پیش
4 14 شاخه a2 15150 15150 پول پیش

5

16 شاخه a2 15150 15150 پول پیش
6 18 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد یزد

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 6.5 کلاف
a1 16700 - پول پیش
2 8
کلاف
a1 16600 16700 پول پیش
3
8 کلاف a2 - - پول پیش
4 10 کلاف
a1 - 17550 پول پیش
5 12.5
کلاف
a1 17000 17000 پول پیش
6 14
شاخه a3 - 15500 پول پیش
7 16
شاخه a3 - 15250 پول پیش
8 18
شاخه
a3
- 15200 پول پیش
9 22 شاخه
a3 14950 15150 پول پیش
10 32
شاخه
a3 - - پول پیش
11 36 شاخه
a3 - 17000 پول پیش
12       - - پول پیش

میلگردصدر لرستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 15750 15750 پول پیش
2
14 شاخه
a3 - 15200 پول پیش
3 16-18 شاخه
a3 15150 15150 پول پیش

4

20 شاخه
a3 - 15150 پول پیش

میلگرد هیربد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16-20
شاخه a3 14900 14950 پول پیش
2 25-22 شاخه a3

14900

14950 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : چهارشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۳ | 12:53 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردآذر فولاد امین/ابهر/کاوه ساوه/فولاد البرز تاکستان/اهواز

میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8 شاخه a2 16650 16650 پول پیش
2 10
شاخه a2 16450
16450 پول پیش
3
12
شاخه a3 16000 16000 پول پیش
4 14-25
شاخه a3 16000 16000 پول پیش
5 28 شاخه a3 16000 16000 پول پیش
6 32 شاخه a3 16000 16000 پول پیش

میلگرد ابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 15200 15250 پول پیش
2 12 شاخه a3 - - پول پیش
3 14-20 شاخه a3 14900 14950 پول پیش

میلگردکاوه ساوه فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18 شاخه a2 - - پول پیش
2 20 شاخه a3 - - پول پیش
3 22 شاخه a3 - - پول پیش

میلگردفولاد البرز تاکستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a3 - 15350 پول پیش
2 16-18 شاخه a2 15050 15050 پول پیش
3 20 شاخه a3 - - پول پیش

میلگرداهواز

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 14-25 شاخه a3 15250 - پول پیش
3

28

شاخه a3 - - پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : چهارشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۳ | 11:53 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردزاگرس/شاهین بناب/پرشین فولاد/سیرجان/کاوه تبریز

میلگردزاگرس

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16 شاخه
a3

14900

- پول پیش
2
18-25 شاخه 
a3 14900 15000 پول پیش
3 28 شاخه 
a3 14900 - پول پیش

4

32
شاخه
a3 - 15100 پول پیش

 میلگردشاهین بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 16450 16450 پول پیش
2 10 شاخه a3 16450 16450 پول پیش
3 12-14
شاخه a3 16050 16050 پول پیش
4 16 شاخه a3 16050 16050 پول پیش
5 18-25
شاخه a3 16050 16050 پول پیش
6 28-32 شاخه a3 16050 16050 پول پیش

میلگردپرشین فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 14 شاخه a3 - - پول پیش
3 18
شاخه a3 15000 15050 پول پیش
4 20-22 شاخه a3 15000 15050 پول پیش
5 25
شاخه a3 15000 15050 پول پیش
6 14 شاخه a3 - - پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 5.5 کلاف
a1 - 17050 پول پیش
2 12
کلاف
a1 17800 17800 پول پیش
3
16.5 کلاف a1 19700 19900 پول پیش
4 8 کلاف
a3وa2 16900 - پول پیش
5 10
کلاف
a3وa2 16900 16900 پول پیش
6 12
کلاف a3 17250 17250 پول پیش
7 6.5 کلاف a3 - 16950 -
8 12
شاخه
a3
15900 - پول پیش
9 14
شاخه
a3 15800 15800 پول پیش
10 18-20
شاخه
a3 15800 15850 پول پیش
11 25-28
شاخه
a3 15800 15850 پول پیش
12 32
شاخه a3 - 15850 پول پیش

میلگردسیرجان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a2 16050 16050 پول پیش
2 14-16 شاخه a2 16050 16050 پول پیش
3 18-20 شاخه a2 16050 16050 پول پیش

میلگردکاوه تبریز(تیکمه داش)

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 16500 16600 پول پیش
2
10 شاخه
a3 16250 16400 پول پیش
3 12-14 شاخه
a3 15900 15950 پول پیش
4 16-18 شاخه
a3 15900 15950 پول پیش

5

25-32 شاخه a3 15900 15950 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : چهارشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۳ | 11:46 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردنیشابور/آناهیتا گیلان /آریان فولاد/شاهرود/پارس آسیا

میلگردنیشابور

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 15550 15550 پول پیش
2 14-28 شاخه a3 15330 15320 پول پیش
3 32 شاخه a3 15550 15550 پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
- - پول پیش
1 10 شاخه a2 16400 16350 پول پیش
2 12
شاخه a3 15900 15850 پول پیش
3 14-20 شاخه a3 15400 15350 پول پیش
4
22-25 شاخه a3 15400 15350 پول پیش

میلگردآریان فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a2 15500 15500 پول پیش
2 12 شاخه a2 15500 15500 پول پیش
3 16-20 شاخه a3 15050 15050 پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 16350 16350 پول پیش
2 12 شاخه a3 15950 15950 پول پیش
3 14-22 شاخه a3 15450 15400

میلگردپارس آسیا فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 - - پول پیش
2 18 شاخه a3 - - پول پیش
3 20-25 شاخه a3 - - پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : چهارشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۳ | 11:38 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگرد قزوین/نوشهر/تاکستان/ پارس آرمان/ آریا ذوب

میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15850 15900 پول پیش
2 14-10 شاخه
a2 15300 15350 پول پیش
3 10 شاخه a1 - - پول پیش

میلگرد نوشهر فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 -   پول پیش
2 12 شاخه a2 - - پول پیش
3 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد تاکستان فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12
شاخه a2 - - پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15850 15900 پول پیش
2 10
شاخه a2 15300 15350 پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد آریا ذوب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8
شاخه
a2
    پول پیش  
2
10 شاخه a2 - - پول پیش
3
14
شاخه a3
15050 15100 پول پیش
4 18 شاخه a3 - - پول پیش
5
20 شاخه -

15050

15100 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : چهارشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۳ | 11:3 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردکاوه تبریز/آذر فولاد امین/ظفر بناب

میلگردکاوه تبریز(تیکمه داش)

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 16600 16600 پول پیش
2
10 شاخه
a3 16300 16400 پول پیش
3 12-14 شاخه
a3 15950 16000 پول پیش
4 16-18 شاخه
a3 15950 16000 پول پیش

5

25-32 شاخه a3 15950 16000 پول پیش

میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8 شاخه a2 16650 16650 پول پیش
2 10
شاخه a2 16450
16450 پول پیش
3
12
شاخه a3 16000 16000 پول پیش
4 14-25
شاخه a3 16000 16000 پول پیش
5 28 شاخه a3 16000 16000 پول پیش
6 32 شاخه a3 16000 16000 پول پیش

میلگردظفر بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8 شاخه
a2 16450 16450 پول پیش
2 10 شاخه
a2 16250 16250 پول پیش
3 12 شاخه
a2 15950 15950 پول پیش
4 14 شاخه
a2 15950 15950 پول پیش
5 16 شاخه
a2 15950 15950 پول پیش
6 18-25 شاخه
a2 15950 15950 پول پیش
9 28 شاخه
a2 16250 16250 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ | 12:25 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردکویر کاشان /صدر لرستان/سیرجان/حسن رود /امیر کبیر

میلگرد کویر کاشان

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 5.5 کلاف
a1 - 17050 پول پیش
2 12
کلاف
a1 17800 17800 پول پیش
3
16.5 کلاف a1 19700 19900 پول پیش
4 8 کلاف
a3 - - پول پیش
5 10
کلاف
a3وa2 16900 16900 پول پیش
6 12
کلاف a3 17250 17250 پول پیش
7 6.5 کلاف a3 - 16950 -
8 10
شاخه
a3
- - پول پیش
9 14
شاخه
a3 15800 15850 پول پیش
10 18-20
شاخه
a3 15850 15850 پول پیش
11 25-28
شاخه
a3 15800 15850 پول پیش
12 32
شاخه a3 - 15850 پول پیش

میلگردصدر لرستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 15750 15950 پول پیش
2
14 شاخه
a3 15200 15380 پول پیش
3 16-18 شاخه
a3 15150 15330 پول پیش

4

20 شاخه
a3 15150 15330 پول پیش

میلگردسیرجان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a2 16050 16050 پول پیش
2 14-16 شاخه a2 16050 16050 پول پیش
3 18-20 شاخه a2 16050 16050 پول پیش

میلگردحسن رود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 8 شاخه a2 16500 16500 پول پیش
2 10 شاخه a2 15850 15850 پول پیش
3 12 شاخه a2

15700

15700 پول پیش
4 14 شاخه a2 15150 15150 پول پیش

5

16 شاخه a2 15150 15150 پول پیش
6 18 شاخه a2 - - پول پیش

 میلگردامیر کبیر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 - - پول پیش
2 12 شاخه a3 16000 16000 پول پیش
3 14
شاخه a3 15150 15150 پول پیش
4 16 شاخه a3 15150 15150 پول پیش
5 18
شاخه a3 15150 15150 پول پیش
6 22 شاخه a3 15150 - پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ | 12:9 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
تجارة الحديد والصلب (الصادرات إلى العراق)
دریافت قیمت آهن آلات با سرویس پیامک
آهن پارس آسیا the parsasia iron and steel company
قیمت میلگردشاهرود/کاوه تبریز/آریان فولاد/ذوب اصفهان /سیرجان
قیمت میلگردپرشین فولاد/پارس آسیا /زاگرس/نیشابور/شاهین بناب
قیمت بروز تیر آهن
قیمت میلگردآریا ذوب/ابهر/کاوه ساوه/فولاد البرز تاکستان/آناهیتا گیلان
قیمت میلگرد قزوین/نوشهر/تاکستان/ پارس آرمان/ آریا ذوب
قیمت بروز ناودانی ناب تبریز/ناودانی صبای منظومه
قیمت بروز نبشی ناب تبریز/ناودانی ناب تبریز
قیمت بروز پروفیل خاور سوله/پروفیل یزد/پروفیل فولاد مشهد/پروفیل گیلان
قیمت بروز پروفیل جهان/پروفیل صدرا/پروفیل تهران شرق/پروفیل تبریز
قیمت میلگردظفر بناب/حسن رود
قیمت بروز ناودانی ناب تبریز/ناودانی صبای منظومه
قیمت بروز نبشی ناب تبریز/نبشی اریان فولاد/ نبشی صبای منظومه
قیمت بروز تیر آهن
قیمت بروز پروفیل خاور سوله/پروفیل یزد/پروفیل فولاد مشهد/پروفیل گیلان
قیمت بروز پروفیل جهان/پروفیل صدرا/پروفیل تهران شرق/پروفیل تبریز
قیمت میلگردپرشین فولاد/پارس آسیا/زاگرس/شاهین بناب/صدر لرستان
قیمت میلگردابهر/کاوه ساوه/فولاد البرز تاکستان/نیشابور / آناهیتا گیلان
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
        مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.