خبرهای بازار آهن

تولید میلگرد از سایز 8 الی 32

خبرهای بازار آهن - قیمت میلگرد

گروه آهن و فولاد پارس آسیا
خبرهای بازار آهن تولید میلگرد از سایز 8 الی 32

قیمت میلگردنرمال ذوب اصفهان/یزد/ذوب اصفهان /هیربد/اهواز

میلگردنرمال ذوب اصفهان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12-14 شاخه a3 14500 - پول پیش
2 18 شاخه a3 14500 - پول پیش
3 20-32 شاخه a3 14500 - پول پیش

میلگرد یزد

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 6.5 کلاف
a1 16350 - پول پیش
2 8
کلاف
a1 - - پول پیش
3
8 کلاف a2 16700 - پول پیش
4 10 کلاف
a1 - - پول پیش
5 12.5
کلاف
a1 - - پول پیش
6 10
شاخه a3 16550 - پول پیش
7 12
شاخه a3 15450 - پول پیش
8 18-20
شاخه
a3
15050 - پول پیش
9 22 شاخه
a3 14850 - پول پیش
10 25
شاخه
a3 14950 - پول پیش
11 28 شاخه
a3 14950 - پول پیش
12 36 شاخه a3 15150 - پول پیش

میلگردذوب اصفهان

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16 شاخه a3 15450
15450 پول پیش
2 14 شاخه a3 15400 15400 پول پیش
3 20 شاخه a3 15150
15200 پول پیش
4 12 شاخه a3 15500 15500 پول پیش
5 18 شاخه a3 15350 15350 پول پیش
6 22 شاخه a3 15150 - پول پیش

میلگرد هیربد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16-20
شاخه a3 1495 14880 پول پیش
2 25 شاخه a3

14950

14880 پول پیش

میلگرداهواز

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 14-25 شاخه a3 15100 15100 پول پیش
3

28-32

شاخه a3 15100 15100 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۴ | 12:54 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردبردسیر کرمان /کاوه تبریز/حسن رود /امیر کبیر/صدر لرستان

میلگرد بردسیر کرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 10 شاخه a2 15850 15900 پول پیش
2 12 شاخه a3,a2 15500 15550 پول پیش
3 14 شاخه a3,a2 15400 15450 پول پیش
4 16 شاخه a2 15400 - پول پیش

5

18 شاخه a3 15100 - پول پیش
6 20 شاخه a2,a3 15100 - پول پیش

میلگردکاوه تبریز(تیکمه داش)

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 16000
16000 پول پیش
2
10 شاخه
a3 15950
15950 پول پیش
3 12-14 شاخه
a3 15450
15450 پول پیش
4 16-20 شاخه
a3 15450
15450 پول پیش

5

22-32 شاخه a3 15450
15450 پول پیش

میلگردحسن رود

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 8 شاخه a2 16300
16300 پول پیش
2 10 شاخه a2 15750
15800 پول پیش
3 12 شاخه a2 15500 15550 پول پیش
4 14 شاخه a2 14900
14950 پول پیش

5

16 شاخه a2 14900
14950 پول پیش
6 16-22
شاخه a3 15000 - پول پیش

 

میلگردامیر کبیر

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 16000
16100 پول پیش
2 12 شاخه a3 15600
15700 پول پیش
3 14
شاخه a3 15050
15120 پول پیش
4 16 شاخه a3 15050
15120 پول پیش
5 18-20
شاخه a3 15000
15120 پول پیش
6 25 شاخه a3 15000
- پول پیش

میلگردصدر لرستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 15600
15600 پول پیش
2
14 شاخه
a3 15100 15100 پول پیش
3 16-18 شاخه
a3 14950
14950 پول پیش

4

20 شاخه
a3 14950 14950 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۴ | 12:8 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردسیرجان/آریان فولاد /شاهین بناب/زاگرس/کویر کاشان

میلگردسیرجان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a2 15600
15700 پول پیش
2 14 شاخه a2 15600
15700 پول پیش
3 16 شاخه a2 15600 15700 پول پیش

میلگردآریان فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a2 15300 15350 پول پیش
2 12 شاخه a2 15300 15350 پول پیش
3 16-22 شاخه a3 15000 15000 پول پیش

میلگردشاهین بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 16250
16250
پول پیش
2 10 شاخه a3 16250
16250
پول پیش
3 12-14
شاخه a3 15700
15700 پول پیش
4 16 شاخه a3 15700
15700 پول پیش
5 18-25
شاخه a3 15700
15700
پول پیش
6 28-32 شاخه a3 15700
15700
پول پیش

میلگردزاگرس

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14 شاخه
a3 15200 15200 پول پیش
2
16 شاخه 
a3 15100 15100 پول پیش
3 18 شاخه 
a3 14800 14800 پول پیش

4

22-28
شاخه
a3 14800 14800 پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 6.5 کلاف
a1 - 16900 پول پیش
2 8
کلاف
a1 - 17800 پول پیش
3
8 کلاف a3وa2 16900 16900 پول پیش
4 10 کلاف
a2وa3 16800 16800 پول پیش
5 12
کلاف
a3 17200 17200 پول پیش
6 16.5
شاخه a3 19700 19700 پول پیش
7 10
شاخه a3 16900 16900 پول پیش
8 12
شاخه
a3
15700 15700 پول پیش
9 14-32 شاخه
a3 15500 15500 پول پیش
10 36
شاخه
a3 16900 16900 پول پیش
11 40 شاخه
a3 16900 16900 پول پیش
12 8 شاخه a3 17350 17350 پول پیش(انبار اصفهان)

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۴ | 11:45 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردابهر/کاوه ساوه /فولاد البرز تاکستان/نیشابور/آناهیتا گیلان

میلگرد ابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 15050
15150
پول پیش
2 12 شاخه a3 15150 15200
پول پیش
3 14-20 شاخه a3 14800 14800
پول پیش

میلگردکاوه ساوه

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18 شاخه a2   - پول پیش
2 20 شاخه a3   - پول پیش
3 22 شاخه a3   - پول پیش

میلگردفولاد البرز تاکستان فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a3     پول پیش
2 16-18 شاخه a2     پول پیش
3 20 شاخه a3   - پول پیش

میلگردنیشابور

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 -
15520 پول پیش
2 14-28 شاخه a3 15250
15250
پول پیش
3 32 شاخه a3 -
15520
پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
- - پول پیش
1 10 شاخه a2 16100
16100
پول پیش
2 12
شاخه a3 15600 15600 پول پیش
3 14-20 شاخه a3 15100 15100
پول پیش
4
22-25 شاخه a3 15100 15100 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۴ | 11:32 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردآذر فولاد امین/خرم آباد/ظفر بناب/پرشین فولاد/شاهرود

میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8 شاخه a2 16100 16100 پول پیش
2 10
شاخه a2 16000
16000 پول پیش
3
12
شاخه a3 15500 15500 پول پیش
4 14-25
شاخه a3 15500 15500 پول پیش
5 28 شاخه a3 15500 15500 پول پیش
6 32 شاخه a3 15500 15500 پول پیش

میلگردخرم آباد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 15200 15200 پول پیش
2 18 شاخه a3   - پول پیش
3 20-25 شاخه a3   - پول پیش

میلگردظفر بناب

 

 

ردیف

سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8 شاخه
a2 16100
16150 پول پیش
2 10 شاخه
a2 15900
15950 پول پیش
3 12 شاخه
a2 15600
15650 پول پیش
4 14 شاخه
a2 15600 15650 پول پیش
5 16 شاخه
a2 15600 15650 پول پیش
6 18-25 شاخه
a2 15600 15650 پول پیش
9 28 شاخه
a2 15900 15950 پول پیش

میلگردپرشین فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 14 شاخه a3 - - پول پیش
3 18
شاخه a3 14950
14850
پول پیش
4 20 شاخه a3 14950 14850
پول پیش
5 22
شاخه a3 - -
پول پیش
6 25 شاخه a3 - - پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 16150
16200 پول پیش
2 12 شاخه a3 15850
15900 پول پیش
3 14-25 شاخه a3 15400
15450

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۴ | 11:30 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگرد قزوین/نوشهر/تاکستان/ پارس آرمان/ آریا ذوب

میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15720
15720 پول پیش
2 14-10 شاخه
a2 15120
15120
پول پیش
3 10 شاخه a1 15120 15120 پول پیش

میلگرد نوشهر فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12 شاخه a2 - - پول پیش
3 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد تاکستان فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12
شاخه a2 - - پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15720
15720 پول پیش
2 10
شاخه a2 15120
15120
پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد آریا ذوب فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12
شاخه
a2
- - پول پیش  
2
14 شاخه a2 - - پول پیش
3
16
شاخه a3
- -
پول پیش
4 18 شاخه a3 - - پول پیش
5
20 شاخه -

-

-
پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۴ | 11:5 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردامیر کبیر/حسن رود /اهواز

میلگردامیر کبیر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 16100
16100 پول پیش
2 12 شاخه a3 15700
15700 پول پیش
3 14
شاخه a3 15050
15120 پول پیش
4 16 شاخه a3 15050
15120 پول پیش
5 18
شاخه a3 15050
15120 پول پیش
6 22 شاخه a3 -
- پول پیش

میلگردحسن رود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 8 شاخه a2 16300
16350 پول پیش
2 10 شاخه a2 15750
15800 پول پیش
3 12 شاخه a2 15500 15550 پول پیش
4 14 شاخه a2 14900
14950 پول پیش

5

16 شاخه a2 14900
14950 پول پیش
6 16-22
شاخه a3 - - پول پیش

میلگرداهواز

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 14-25 شاخه a3 15100 15130 پول پیش
3

28-32

شاخه a3 15100 15130 پول پیش

میلگردکاوه تبریز(تیکمه داش)

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 16000
16050 پول پیش
2
10 شاخه
a3 15950
15950 پول پیش
3 12-14 شاخه
a3 15450
15450 پول پیش
4 16-20 شاخه
a3 15450
15450 پول پیش

5

22-32 شاخه a3 15450
15450 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۴ | 12:22 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردشاهرود/شاهین بناب/زاگرس/بردسیر کرمان /هیربد

میلگرد شاهرود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 16200
16200 پول پیش
2 12 شاخه a3 15900
15900 پول پیش
3 14-25 شاخه a3 15450
15450

میلگردشاهین بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 16250
16250
پول پیش
2 10 شاخه a3 16250
16250
پول پیش
3 12-14
شاخه a3 15700
15700 پول پیش
4 16 شاخه a3 15700
15700 پول پیش
5 18-25
شاخه a3 15700
15700
پول پیش
6 28-32 شاخه a3 15700
15700
پول پیش

میلگردزاگرس

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14 شاخه
a3 15200 15200 پول پیش
2
16 شاخه 
a3 15100 15100 پول پیش
3 18 شاخه 
a3 14800 14800 پول پیش

4

22-28
شاخه
a3 14800 14800 پول پیش

 میلگرد بردسیر کرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 10 شاخه a2 15900 - پول پیش
2 12 شاخه a2 15550 - پول پیش
3 14-16 شاخه a2 15450 - پول پیش
4 18-20 شاخه a2 15450 - پول پیش

5

14-16 شاخه a3 15450 - پول پیش
6 18-20 شاخه a3 15450 - پول پیش

میلگرد هیربد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18-20
شاخه a3 15000 14880 پول پیش
2 25 شاخه a3

15000

14880 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۴ | 11:55 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردکویر کاشان/آریان فولاد /صدر لرستان /ظفر بناب/سیرجان

میلگرد کویر کاشان

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 6.5 کلاف
a1 16900 16900 پول پیش
2 8
کلاف
a1 17800 17800 پول پیش
3
8 کلاف a3وa2 16900 16900 پول پیش
4 10 کلاف
a2وa3 16800 16800 پول پیش
5 12
کلاف
a3 17200 17200 پول پیش
6 16.5
شاخه a3 19700 19700 پول پیش
7 10
شاخه a3 16900 16900 پول پیش
8 12
شاخه
a3
15700 15700 پول پیش
9 14-32 شاخه
a3 15500 15500 پول پیش
10 36
شاخه
a3 16900 16900 پول پیش
11 40 شاخه
a3 16900 16900 پول پیش
12 8 شاخه a3 17350 17350 پول پیش(انبار اصفهان)

میلگردآریان فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a2 15350 15350 پول پیش
2 12 شاخه a2 15300 15350 پول پیش
3 16-22 شاخه a3 15000 15000 پول پیش

میلگردصدر لرستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 15600
15600 پول پیش
2
14 شاخه
a3 15100 15200 پول پیش
3 16-18 شاخه
a3 14950
15050 پول پیش

4

20 شاخه
a3 14950 - پول پیش

میلگردظفر بناب

 

ردیف

سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8 شاخه
a2 16100
16150 پول پیش
2 10 شاخه
a2 15900
15950 پول پیش
3 12 شاخه
a2 15600
15650 پول پیش
4 14 شاخه
a2 15600 15650 پول پیش
5 16 شاخه
a2 15600 15650 پول پیش
6 18-25 شاخه
a2 15600 15650 پول پیش
9 28 شاخه
a2 - 15950 پول پیش

میلگردسیرجان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a2 15700
15700 پول پیش
2 14 شاخه a2 15700
15700 پول پیش
3 16 شاخه a2 15700 15700 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۴ | 11:35 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگرد قزوین/نوشهر/تاکستان/ پارس آرمان/ آریا ذوب

میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15720
15720 پول پیش
2 14-10 شاخه
a2 15120
15120
پول پیش
3 10 شاخه a1 15120 15120 پول پیش

میلگرد نوشهر فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12 شاخه a2 - - پول پیش
3 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد تاکستان فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12
شاخه a2 - - پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15720
15720 پول پیش
2 10
شاخه a2 15120
15120
پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد آریا ذوب فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12
شاخه
a2
- - پول پیش  
2
14 شاخه a2 - - پول پیش
3
16
شاخه a3
- -
پول پیش
4 18 شاخه a3 - - پول پیش
5
20 شاخه -

-

-
پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۴ | 10:55 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردپرشین فولاد/خرم آباد/ ابهر/آناهیتا گیلان / آذر فولاد امین

میلگردپرشین فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 14 شاخه a3 - - پول پیش
3 18
شاخه a3 14850
14850
پول پیش
4 20 شاخه a3 14850 14850
پول پیش
5 22
شاخه a3 - -
پول پیش
6 14 شاخه a3 - - پول پیش

میلگردخرم آباد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 15200 15250 پول پیش
2 18 شاخه a3   - پول پیش
3 20-25 شاخه a3   - پول پیش

میلگرد ابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 15150
15150
پول پیش
2 12 شاخه a3 - 15200
پول پیش
3 14-20 شاخه a3 14800 14800
پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
- - پول پیش
1 10 شاخه a2 16100
16100
پول پیش
2 12
شاخه a3 15600 15600 پول پیش
3 14-20 شاخه a3 15100 15100
پول پیش
4
22-25 شاخه a3 15100 15100 پول پیش

میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8 شاخه a2 16100 16100 پول پیش
2 10
شاخه a2 16000
16000 پول پیش
3
12
شاخه a3 15500 15500 پول پیش
4 14-25
شاخه a3 15500 15500 پول پیش
5 28 شاخه a3 15500 15500 پول پیش
6 32 شاخه a3 15500 15500 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۴ | 10:53 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردکاشان/خرم آباد/ابهر/آناهیتای گیلان/سیرجان/صدرلرستان/امیر کبیر/یزد

میلگرد کویر کاشان

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 6.5 کلاف
a1 16900 16900 پول پیش
2 8
کلاف
a1 17800 17800 پول پیش
3
8 کلاف a3وa2 16900 16900 پول پیش
4 10 کلاف
a2وa3 16800 16800 پول پیش
5 12
کلاف
a3 17200 17200 پول پیش
6 16.5
شاخه a3 19700 19700 پول پیش
7 10
شاخه a3 16900 16900 پول پیش
8 12
شاخه
a3
15700 15700 پول پیش
9 14-32 شاخه
a3 15500 15500 پول پیش
10 36
شاخه
a3 16900 16900 پول پیش
11 40 شاخه
a3 16900 16900 پول پیش
12 8 شاخه a3 17350 17350 پول پیش(انبار اصفهان)

میلگردظفر بناب

 

 

ردیف

سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8 شاخه
a2 16150
16150 پول پیش
2 10 شاخه
a2 15950
15950 پول پیش
3 12 شاخه
a2 15650
15650 پول پیش
4 14 شاخه
a2 15650 15650 پول پیش
5 16 شاخه
a2 15650 15650 پول پیش
6 18-25 شاخه
a2 15650 15650 پول پیش
9 28 شاخه
a2 15950 15950 پول پیش

میلگردخرم آباد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 15250 - پول پیش
2 18 شاخه a3   - پول پیش
3 20-25 شاخه a3   - پول پیش

میلگرد ابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 15150
15150
پول پیش
2 12 شاخه a3 15200 15200
پول پیش
3 14-20 شاخه a3 14800 14800
پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
- - پول پیش
1 10 شاخه a2 16100
16150
پول پیش
2 12
شاخه a3 15600 15650 پول پیش
3 14-20 شاخه a3 15100 15150
پول پیش
4
22-25 شاخه a3 15100 15150 پول پیش

میلگردسیرجان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a2 15700
15700 پول پیش
2 14 شاخه a2 15700
15700 پول پیش
3 16 شاخه a2 15700 15700 پول پیش

میلگردصدر لرستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 15600
15700 پول پیش
2
14 شاخه
a3 15100 15200 پول پیش
3 16 شاخه
a3 14950
15050 پول پیش

4

20 شاخه
a3 - - پول پیش

میلگردامیر کبیر

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 16100
16100 پول پیش
2 12 شاخه a3 15700
15700 پول پیش
3 14
شاخه a3 15120
15120 پول پیش
4 16 شاخه a3 15120
15120 پول پیش
5 18
شاخه a3 15120
15120 پول پیش
6 22 شاخه a3 -
- پول پیش

میلگرد یزد

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 6.5 کلاف
a1 - 16450 پول پیش
2 8
کلاف
a1 - - پول پیش
3
8 کلاف a2 - - پول پیش
4 10 کلاف
a1 - - پول پیش
5 12.5
کلاف
a1 - - پول پیش
6 12
شاخه a3 15400 15400 پول پیش
7 16
شاخه a3 - 15100 پول پیش
8 18
شاخه
a3
15000 14900 پول پیش
9 20 شاخه
a3 15000 14950 پول پیش
10 22
شاخه
a3 14800 14800 پول پیش
11 25-28 شاخه
a3 14900 14850 پول پیش
12 36 شاخه   - - پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگردکاشان , خرم آباد , ابهر , آناهیتای گیلان , سیرجان

تاريخ : چهارشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۴ | 13:14 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگرد قزوین/ پارس آرمان/ آریان فولاد/شاهرود/کاوه تبریز/زاگرس/ذوبی/حسن رود/آذرامین فولاد/هیربد/

میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15720
15720 پول پیش
2 14-10 شاخه
a2 15120
15120
پول پیش
3 10 شاخه a1 15120 15120 پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15720
15720 پول پیش
2 10
شاخه a2 15120
15120
پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 16200
16200 پول پیش
2 12 شاخه a3 15900
15900 پول پیش
3 14-25 شاخه a3 15450
15450

میلگردآریان فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a2 15350 15350 پول پیش
2 12 شاخه a2 15300 15350 پول پیش
3 14-22 شاخه a3 15000 15000 پول پیش

میلگردکاوه تبریز(تیکمه داش)

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 16050
16100 پول پیش
2
10 شاخه
a3 15950
16000 پول پیش
3 12-14 شاخه
a3 15450
15550 پول پیش
4 16-20 شاخه
a3 15450
15550 پول پیش

5

22-32 شاخه a3 15450
15500 پول پیش

میلگردزاگرس

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14 شاخه
a3 15200 15200 پول پیش
2
16 شاخه 
a3 15100 15100 پول پیش
3 22 شاخه 
a3 14800 14800 پول پیش

4

25-28
شاخه
a3 14800 14800 پول پیش

میلگردذوب اصفهان

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16 شاخه a3 15450
15500 پول پیش
2 14 شاخه a3 15400 15400 پول پیش
3 20 شاخه a3 15150
15200 پول پیش
4 12 شاخه a3 15550 15500 پول پیش
5 18 شاخه a3 15350 15350 پول پیش
  22 شاخه a3 15150 15100 پول پیش

میلگردحسن رود

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 8 شاخه a2 16300
16350 پول پیش
2 10 شاخه a2 15750
15800 پول پیش
3 12 شاخه a2 15500 15550 پول پیش
4 14 شاخه a2 14900
14950 پول پیش

5

16 شاخه a2 14900
14950 پول پیش
6 16-22
شاخه a3 15000 - پول پیش

میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8 شاخه a2 16100 16200 پول پیش
2 10
شاخه a2 16000
16100 پول پیش
3
12
شاخه a3 15500 15600 پول پیش
4 14-25
شاخه a3 15500 15600 پول پیش
5 28 شاخه a3 15500 15600 پول پیش
6 32 شاخه a3 15500 15600 پول پیش

میلگرد هیربد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18-20
شاخه a3 14980 14880 پول پیش
2 25 شاخه a3

14980

14880 پول پیش

میلگردنیشابور

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 -
15520 پول پیش
2 14-28 شاخه a3 15250
15250
پول پیش
3 32 شاخه a3 -
15520
پول پیش

میلگردپرشین فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 14 شاخه a3 - - پول پیش
3 18
شاخه a3 14850
14750
پول پیش
4 20 شاخه a3 14850 14750
پول پیش
5 22
شاخه a3 - -
پول پیش
6 14 شاخه a3 - - پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد قزوین , پارس آرمان , آریان فولاد , شاهرود , کاوه تبریز

تاريخ : چهارشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۴ | 11:59 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردشاهرود/کاوه تبریز/البرز/یزد/کویر کاشان/هیربد

میلگرد شاهرود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 16200
16350 پول پیش
2 12 شاخه a3 15900
16000 پول پیش
3 14-25 شاخه a3 15450
15450

میلگردکاوه تبریز(تیکمه داش)

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 16100
16100 پول پیش
2
10 شاخه
a3 16000
16000 پول پیش
3 12-14 شاخه
a3 15500
15550 پول پیش
4 16-20 شاخه
a3 15500
15550 پول پیش

5

22-32 شاخه a3 15500
15500 پول پیش

 

میلگرد البرز

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 15250
- پول پیش
2 16 شاخه a2 14950
- پول پیش
3 18 شاخه a2 15450
-

میلگرد یزد

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 6.5 کلاف
a1 16450 - پول پیش
2 8
کلاف
a1 - - پول پیش
3
8 کلاف a2 - - پول پیش
4 10 کلاف
a1 - - پول پیش
5 12.5
کلاف
a1 - - پول پیش
6 12
شاخه a3 15400 - پول پیش
7 16
شاخه a3 15100 15000 پول پیش
8 18
شاخه
a3
14900 14900 پول پیش
9 20 شاخه
a3 14950 14950 پول پیش
10 22
شاخه
a3 14800 14800 پول پیش
11 25-28 شاخه
a3 14850 14850 پول پیش
12 36 شاخه   - 16550 پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 6.5 کلاف
a1 16900 16900 پول پیش
2 8
کلاف
a1 17800 17800 پول پیش
3
8 کلاف a3وa2 16900 16900 پول پیش
4 10 کلاف
a2وa3 16800 16800 پول پیش
5 12
کلاف
a3 17200 17200 پول پیش
6 16.5
شاخه a3 19700 19700 پول پیش
7 10
شاخه a3 16900 16900 پول پیش
8 12
شاخه
a3
15700 15700 پول پیش
9 14-32 شاخه
a3 15500 15500 پول پیش
10 36
شاخه
a3 16900 16900 پول پیش
11 40 شاخه
a3 16900 16900 پول پیش
12 8 شاخه a3 17350 17350 پول پیش(انبار اصفهان)

میلگرد هیربد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18-16
شاخه a3 14880 14880 پول پیش
2 20-25 شاخه a3

14880

14880 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگردشاهرود , کاوه تبریز , البرز , یزد , کویر کاشان

تاريخ : سه شنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۴ | 12:50 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردزاگرس/شاهین بناب/صدر لرستان/سیرجان/حسن رود/امیر کبیر/ذوبی/آریان فولاد

میلگردزاگرس

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14 شاخه
a3 15200 15200 پول پیش
2
16 شاخه 
a3 15100 15000 پول پیش
3 22 شاخه 
a3 14800 14900 پول پیش

4

25
شاخه
a3 14800 14800 پول پیش

میلگردشاهین بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 16250
16250
پول پیش
2 10 شاخه a3 16250
16250
پول پیش
3 12-14
شاخه a3 15700
15700 پول پیش
4 16 شاخه a3 15700
15700 پول پیش
5 18-25
شاخه a3 15700
15700
پول پیش
6 28-32 شاخه a3 15700
15700
پول پیش

میلگردصدر لرستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 15700
15700 پول پیش
2
14 شاخه
a3 15200 15200 پول پیش
3 16 شاخه
a3 15050
15050 پول پیش

4

20 شاخه
a3 - - پول پیش

میلگردسیرجان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a2 15700
15700 پول پیش
2 14 شاخه a2 15700
15700 پول پیش
3 16 شاخه a2 15700 15700 پول پیش

میلگردحسن رود

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 8 شاخه a2 16350
16350 پول پیش
2 10 شاخه a2 15800
15800 پول پیش
3 12 شاخه a2 15550 15550 پول پیش
4 14 شاخه a2 14950
14950 پول پیش

5

16 شاخه a2 14950
14950 پول پیش
6 18 شاخه a2 - - پول پیش

 

میلگردامیر کبیر

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 16100
16100 پول پیش
2 12 شاخه a3 15700
15700 پول پیش
3 14
شاخه a3 15120
15120 پول پیش
4 16 شاخه a3 15120
15120 پول پیش
5 18
شاخه a3 15120
15120 پول پیش
6 22 شاخه a3 -
- پول پیش

میلگردذوب اصفهان

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16 شاخه a3 15500
15500 پول پیش
2 14 شاخه a3 15400 15400 پول پیش
3 20 شاخه a3 15200
15200 پول پیش
4 12 شاخه a3 15500 - پول پیش
5 18 شاخه a3 15350 - پول پیش
  22 شاخه a3 15100 - پول پیش

میلگردآریان فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a2 15350 15380 پول پیش
2 12 شاخه a2 15300 15350 پول پیش
3 14-22 شاخه a3 15000 15050 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگردزاگرس , شاهین بناب , صدر لرستان , سیرجان , حسن رود

تاريخ : سه شنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۴ | 12:48 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگرد قزوین/پارس آرمان/آذر فولاد امین/آناهیتای گیلان/ابهر/پرشین/خرم آباد/ظفربناب/نیشابور/بردسی

 میلگرد قزوین

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15720
15720 پول پیش
2 14-10 شاخه
a2 15120
15120
پول پیش
3 10 شاخه a1 15120 15120 پول پیش

 

میلگرد پارس آرمان

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15720
15720 پول پیش
2 10
شاخه a2 15120
15120
پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

 

میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8 شاخه a2 16200 16250 پول پیش
2 10
شاخه a2 16100
16150 پول پیش
3
12
شاخه a3 15600 15650 پول پیش
4 14-25
شاخه a3 15600 15650 پول پیش
5 28 شاخه a3 15600 15650 پول پیش
6 32 شاخه a3 15600 15650 پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
- - پول پیش
1 10 شاخه a2 16150
16150
پول پیش
2 12
شاخه a3 15650 15650 پول پیش
3 14-20 شاخه a3 15150 15150
پول پیش
4
22-25 شاخه a3 15150 15150 پول پیش

میلگرد ابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 15150
15150
پول پیش
2 12 شاخه a3 15200 15200
پول پیش
3 14-20 شاخه a3 14800 14800
پول پیش

میلگردپرشین فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 14 شاخه a3 - - پول پیش
3 18
شاخه a3 14750
14850
پول پیش
4 20 شاخه a3 14750 14850
پول پیش
5 22
شاخه a3 - -
پول پیش
6 14 شاخه a3 - - پول پیش

میلگردخرم آباد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 15250 - پول پیش
2 18 شاخه a3   - پول پیش
3 20-25 شاخه a3   - پول پیش

میلگردظفر بناب

 

 

ردیف

سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8 شاخه
a2 16150
16150 پول پیش
2 10 شاخه
a2 15950
15950 پول پیش
3 12 شاخه
a2 15650
15650 پول پیش
4 14 شاخه
a2 15650 15650 پول پیش
5 16 شاخه
a2 15650 15650 پول پیش
6 18-25 شاخه
a2 15650 15650 پول پیش
9 28 شاخه
a2 15950 15950 پول پیش

میلگردنیشابور

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 15520
- پول پیش
2 14-28 شاخه a3 15250
15250
پول پیش
3 32 شاخه a3 15520
15520
پول پیش

میلگرد بردسیر کرمان

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 10 شاخه a2 16050
16050 پول پیش
2 12 شاخه a2 15600
15600 پول پیش
3 14 شاخه a2

15500

15550 پول پیش
4 16 شاخه a2 15500
15500 پول پیش

5

12 شاخه a3 15600
15600 پول پیش
6 14 شاخه a3 15500 15500 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد قزوین , پارس آرمان , آذر فولاد امین , آناهیتای گیلان , ابهر

تاريخ : سه شنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۴ | 10:37 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردصدر لرستان /ظفر بناب/اهواز/ذوب اصفهان /حسن رود /امیر کبیر

میلگردصدر لرستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 15700
15700 پول پیش
2
14 شاخه
a3 15200 15200 پول پیش
3 16 شاخه
a3 15050
15050 پول پیش

4

20 شاخه
a3 - - پول پیش

میلگردظفر بناب

 

 

ردیف

سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8 شاخه
a2 16150
16200 پول پیش
2 10 شاخه
a2 15950
16000 پول پیش
3 12 شاخه
a2 15650
15700 پول پیش
4 14 شاخه
a2 15650 15700 پول پیش
5 16 شاخه
a2 15650 15700 پول پیش
6 18-25 شاخه
a2 15650 15700 پول پیش
9 28 شاخه
a2 15950 16000 پول پیش

میلگرداهواز

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 14-25 شاخه a3 15130 15130 پول پیش
3

28-32

شاخه a3 15130 15130 پول پیش

میلگردذوب اصفهان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16 شاخه a3 15500
- پول پیش
2 14 شاخه a3 15400 15300 پول پیش
3 20-22 شاخه a3 15200
15200 پول پیش

میلگردحسن رود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 8 شاخه a2 16350
16400 پول پیش
2 10 شاخه a2 15800
15850 پول پیش
3 12 شاخه a2 15550 15550 پول پیش
4 14 شاخه a2 14950
14950 پول پیش

5

16 شاخه a2 14950
14950 پول پیش
6 18 شاخه a2 - - پول پیش

 میلگردامیر کبیر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 16100
16150 پول پیش
2 12 شاخه a3 15700
15750 پول پیش
3 14
شاخه a3 15120
15120 پول پیش
4 16 شاخه a3 15120
15120 پول پیش
5 18
شاخه a3 15120
- پول پیش
6 22 شاخه a3 -
- پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : دوشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۴ | 12:18 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگرد هیربد/ آذر فولاد امین/سیرجان/شاهین بناب/ یزد

میلگرد هیربد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18-16
شاخه a3 14880 14860 پول پیش
2 20-25 شاخه a3

14880

14850 پول پیش

میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8 شاخه a2 16250 16250 پول پیش
2 10
شاخه a2 16150
16150 پول پیش
3
12
شاخه a3 15650 15650 پول پیش
4 14-25
شاخه a3 15650 15650 پول پیش
5 28 شاخه a3 15650 15650 پول پیش
6 32 شاخه a3 15650 15650 پول پیش

میلگردسیرجان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a2 15700
15700 پول پیش
2 14 شاخه a2 15700
15700 پول پیش
3 16 شاخه a2 15700 15700 پول پیش

میلگردشاهین بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 16250
16250
پول پیش
2 10 شاخه a3 16250
16250
پول پیش
3 12-14
شاخه a3 15700
15750 پول پیش
4 16 شاخه a3 15700
15750 پول پیش
5 18-25
شاخه a3 15700
15750
پول پیش
6 28-32 شاخه a3 15700
15750
پول پیش

میلگرد یزد

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 6.5 کلاف
a1 - 16350 پول پیش
2 8
کلاف
a1 - - پول پیش
3
8 کلاف a2 - - پول پیش
4 10 کلاف
a1 - - پول پیش
5 12.5
کلاف
a1 - 17000 پول پیش
6 14
شاخه a3 15250 15250 پول پیش
7 16
شاخه a3 15000 15000 پول پیش
8 18
شاخه
a3
14900 14900 پول پیش
9 20 شاخه
a3 14950 14950 پول پیش
10 22
شاخه
a3 14800 14800 پول پیش
11 25-28 شاخه
a3 14850 14850 پول پیش
12 36 شاخه   16550 16550 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : دوشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۴ | 12:1 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردآریان فولاد /شاهرود/بردسیر کرمان /کاوه تبریز/کویر کاشان

میلگردآریان فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a2 15380 15380 پول پیش
2 12 شاخه a2 15350 15350 پول پیش
3 14-22 شاخه a3 15050 15050 پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 16350
16350 پول پیش
2 12 شاخه a3 16000
16000 پول پیش
3 14-25 شاخه a3 15450
15450

میلگرد بردسیر کرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 10 شاخه a2 16050
16100 پول پیش
2 12 شاخه a2 15600
15650 پول پیش
3 14 شاخه a2

15500

15650 پول پیش
4 16 شاخه a2 15500
15650 پول پیش

5

12 شاخه a3 15600
15750 پول پیش
6 14 شاخه a3 15500 15750 پول پیش

میلگردکاوه تبریز(تیکمه داش)

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 16100
16150 پول پیش
2
10 شاخه
a3 16000
16050 پول پیش
3 12-14 شاخه
a3 15500
15550 پول پیش
4 16-20 شاخه
a3 15500
15550 پول پیش

5

22-32 شاخه a3 15500
15550 پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 6.5 کلاف
a1 16900 16900 پول پیش
2 8
کلاف
a1 17800 17800 پول پیش
3
8 کلاف a3وa2 16900 16900 پول پیش
4 10 کلاف
a2وa3 16800 16800 پول پیش
5 12
کلاف
a3 17200 - پول پیش
6 16.5
شاخه a3 19700 19700 پول پیش
7 10
شاخه a3 16900 16900 پول پیش
8 12
شاخه
a3
15700 15700 پول پیش
9 14-32 شاخه
a3 15500 15700 پول پیش
10 36
شاخه
a3 16900 16900 پول پیش
11 40 شاخه
a3 16900 16900 پول پیش
12 8 شاخه a3 17350 17350 پول پیش(انبار اصفهان)

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : دوشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۴ | 11:53 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردابهر/کاوه ساوه /فولاد البرز تاکستان/نیشابور/ آناهیتا گیلان

میلگرد ابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 15150
15150
پول پیش
2 12 شاخه a3 15200 15200
پول پیش
3 14-20 شاخه a3 14800 14800
پول پیش

میلگردکاوه ساوه

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18 شاخه a2   - پول پیش
2 20 شاخه a3   - پول پیش
3 22 شاخه a3   - پول پیش

میلگردفولاد البرز تاکستان فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a3     پول پیش
2 16-18 شاخه a2     پول پیش
3 20 شاخه a3   - پول پیش

میلگردنیشابور

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 -
- پول پیش
2 14-28 شاخه a3 15250
15250
پول پیش
3 32 شاخه a3 15520
15520
پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
- - پول پیش
1 10 شاخه a2 16150
16150
پول پیش
2 12
شاخه a3 15650 15650 پول پیش
3 14-20 شاخه a3 15150 15150
پول پیش
4
22-25 شاخه a3 15150 15150 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : دوشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۴ | 10:52 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگرد قزوین/نوشهر/تاکستان/ پارس آرمان/ آریا ذوب

میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15720
15720 پول پیش
2 14-10 شاخه
a2 15120
15120
پول پیش
3 10 شاخه a1 15120 15120 پول پیش

میلگرد نوشهر فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12 شاخه a2 - - پول پیش
3 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد تاکستان فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12
شاخه a2 - - پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15720
15720 پول پیش
2 10
شاخه a2 15120
15120
پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد آریا ذوب فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12
شاخه
a2
- - پول پیش  
2
14 شاخه a2 - - پول پیش
3
16
شاخه a3
- -
پول پیش
4 18 شاخه a3 - - پول پیش
5
20 شاخه -

-

-
پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : دوشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۴ | 10:40 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردصدر لرستان /حسن رود /ذوب اصفهان /بردسیر کرمان

میلگردصدر لرستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 15700
15700 پول پیش
2
14 شاخه
a3 15200 15200 پول پیش
3 16 شاخه
a3 15050
15050 پول پیش

4

20 شاخه
a3 - - پول پیش

میلگردحسن رود

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 8 شاخه a2 16400
16350 پول پیش
2 10 شاخه a2 15850
15800 پول پیش
3 12 شاخه a2 15600 15550 پول پیش
4 14 شاخه a2 15000
14950 پول پیش

5

16 شاخه a2 15000
14950 پول پیش
6 18 شاخه a2 - - پول پیش

میلگردذوب اصفهان

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16 شاخه a3 15450
- پول پیش
2 14 شاخه a3 15300 15300 پول پیش
3 20-25 شاخه a3 15200
15200 پول پیش

 میلگرد بردسیر کرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 10 شاخه a2 16100
16100 پول پیش
2 12 شاخه a2 15650
15650 پول پیش
3 14 شاخه a2

15650

15650 پول پیش
4 16 شاخه a2 15650
15650 پول پیش

5

12 شاخه a3 15750
15750 پول پیش
6 14 شاخه a3 15750 15750 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : یکشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۴ | 12:18 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردآریان فولاد /سیرجان/کاوه تبریز/زاگرس/شاهین بناب

میلگردآریان فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a2 15380 15430 پول پیش
2 12 شاخه a2 15350 15350 پول پیش
3 14-22 شاخه a3 15050 15100 پول پیش

میلگردسیرجان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a2 15700
15850 پول پیش
2 14 شاخه a2 15700
15850 پول پیش
3 16 شاخه a2 15700 15850 پول پیش

میلگردکاوه تبریز(تیکمه داش)

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 16150
16150 پول پیش
2
10 شاخه
a3 16050
16050 پول پیش
3 12-14 شاخه
a3 15550
15550 پول پیش
4 16-20 شاخه
a3 15550
15550 پول پیش

5

22-32 شاخه a3 15550
15550 پول پیش

میلگردزاگرس

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14 شاخه
a3 15200 15100 پول پیش
2
16 شاخه 
a3 15000 15000 پول پیش
3 20 شاخه 
a3 14900 14900 پول پیش

4

22-28
شاخه
a3 14800 14800 پول پیش

میلگردشاهین بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 16250
16250
پول پیش
2 10 شاخه a3 16250
16250
پول پیش
3 12-14
شاخه a3 15750
15750 پول پیش
4 16 شاخه a3 15750
15750 پول پیش
5 18-25
شاخه a3 15750
15750
پول پیش
6 28-32 شاخه a3 15750
15750
پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : یکشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۴ | 11:44 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگرد آذر فولاد امین/پرشین فولاد/پارس آسیا/کویر کاشان/شاهرود

میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8 شاخه a2 16250 16300 پول پیش
2 10
شاخه a2 16150
16200 پول پیش
3
12
شاخه a3 15650 15700 پول پیش
4 14-25
شاخه a3 15650 15700 پول پیش
5 28 شاخه a3 15650 15700 پول پیش
6 32 شاخه a3 15650 15700 پول پیش

میلگردپرشین فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 14 شاخه a3 - - پول پیش
3 18
شاخه a3 14900
-
پول پیش
4 20 شاخه a3 14900 14950
پول پیش
5 22
شاخه a3 - 14950
پول پیش
6 14 شاخه a3 - - پول پیش

میلگردپارس آسیا فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2   - پول پیش
2 18 شاخه a3   - پول پیش
3 20-25 شاخه a3   - پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 6.5 کلاف
a1 16900 17000 پول پیش
2 8
کلاف
a1 17800 17800 پول پیش
3
8 کلاف a3وa2 16900 16900 پول پیش
4 10 کلاف
a2وa3 16800 16800 پول پیش
5 12
کلاف
a3 17200 - پول پیش
6 16.5
شاخه a3 19700 19700 پول پیش
7 10
شاخه a3 16900 17000 پول پیش
8 12
شاخه
a3
15700 15800 پول پیش
9 14-32 شاخه
a3 15500 15600 پول پیش
10 36
شاخه
a3 16900 16900 پول پیش
11 40 شاخه
a3 16900 16900 پول پیش
12 8 شاخه a3 17350 17350 پول پیش(انبار اصفهان)

میلگرد شاهرود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 16350
16350 پول پیش
2 12 شاخه a3 16000
16000 پول پیش
3 14-25 شاخه a3 15450
15450

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : یکشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۴ | 11:14 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردابهر/کاوه ساوه /فولاد البرز تاکستان /نیشابور/آناهیتا گیلان

میلگرد ابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 15100
15100
پول پیش
2 12 شاخه a3 15200 15200
پول پیش
3 14-20 شاخه a3 14750 14750
پول پیش

میلگردکاوه ساوه

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18 شاخه a2   - پول پیش
2 20 شاخه a3   - پول پیش
3 22 شاخه a3   - پول پیش

میلگردفولاد البرز تاکستان فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a3     پول پیش
2 16-18 شاخه a2     پول پیش
3 20 شاخه a3   - پول پیش

میلگردنیشابور

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 -
- پول پیش
2 14-28 شاخه a3 15250
15250
پول پیش
3 32 شاخه a3 15520
15520
پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
- - پول پیش
1 10 شاخه a2 16150
16200
پول پیش
2 12
شاخه a3 15650 15700 پول پیش
3 14-20 شاخه a3 15150 15200
پول پیش
4
22-25 شاخه a3 15150 15200 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : یکشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۴ | 10:51 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگرد قزوین/نوشهر/تاکستان/ پارس آرمان/ آریا ذوب

میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15720
15720 پول پیش
2 14-10 شاخه
a2 15120
15120
پول پیش
3 10 شاخه a1 15120 15120 پول پیش

میلگرد نوشهر فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12 شاخه a2 - - پول پیش
3 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد تاکستان فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12
شاخه a2 - - پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15720
15720 پول پیش
2 10
شاخه a2 15120
15120
پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد آریا ذوب فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12
شاخه
a2
- - پول پیش  
2
14 شاخه a2 - - پول پیش
3
16
شاخه a3
- -
پول پیش
4 18 شاخه a3 - - پول پیش
5
20 شاخه -

-

-
پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : یکشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۴ | 10:44 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردامیر کبیر /ذوب اصفهان /صدر لرستان /یزد

میلگردامیر کبیر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 16150
- پول پیش
2 12 شاخه a3 15750
- پول پیش
3 14
شاخه a3 15120
- پول پیش
4 16 شاخه a3 15120
- پول پیش
5 20
شاخه a3 -
- پول پیش
6 22 شاخه a3 -
- پول پیش

میلگردذوب اصفهان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 15420
- پول پیش
2 14 شاخه a3 15300 - پول پیش
3 20-25 شاخه a3 15100
- پول پیش

میلگردصدر لرستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 15700
- پول پیش
2
14 شاخه
a3 15200 - پول پیش
3 16 شاخه
a3 15050
- پول پیش

4

20 شاخه
a3 - - پول پیش

میلگرد یزد

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 6.5 کلاف
a1 16350 - پول پیش
2 8
کلاف
a1 - - پول پیش
3
8 کلاف a2 - - پول پیش
4 10 کلاف
a1 - - پول پیش
5 12.5
کلاف
a1 17000 - پول پیش
6 14
شاخه a3 15250 - پول پیش
7 16
شاخه a3 15000 - پول پیش
8 18
شاخه
a3
14900 - پول پیش
9 20 شاخه
a3 14950 - پول پیش
10 22
شاخه
a3 14750 - پول پیش
11 25-28 شاخه
a3 14850 - پول پیش
12 36 شاخه   16550 - پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۴ | 12:47 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگرد کویر کاشان/بردسیر کرمان / آذر فولاد امین/سیرجان/حسن رود

میلگرد کویر کاشان

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 6.5 کلاف
a1 17000 - پول پیش
2 8
کلاف
a1 17800 - پول پیش
3
8 کلاف a3وa2 16900 - پول پیش
4 10 کلاف
a2وa3 16800 - پول پیش
5 12
کلاف
a1 17800 - پول پیش
6 16.5
شاخه a3 19700 - پول پیش
7 10
شاخه a3 17000 - پول پیش
8 12
شاخه
a3
15800 - پول پیش
9 14-32 شاخه
a3 15600 - پول پیش
10 36
شاخه
a3 16900 - پول پیش
11 40 شاخه
a3 16900 - پول پیش
12 8 شاخه a3 17350 - پول پیش(انبار اصفهان)

میلگرد بردسیر کرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 10 شاخه a2 16100
- پول پیش
2 12 شاخه a2 15650
- پول پیش
3 14 شاخه a2

15650

- پول پیش
4 16 شاخه a2 15650
- پول پیش

5

12 شاخه a3 15750
- پول پیش
6 14 شاخه a3 15750 - پول پیش

میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8 شاخه a2 16300 - پول پیش
2 10
شاخه a2 16200
- پول پیش
3
12
شاخه a3 15700 - پول پیش
4 14-25
شاخه a3 15700 - پول پیش
5 28 شاخه a3 15700 - پول پیش
6 32 شاخه a3 15700 - پول پیش

میلگردسیرجان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a2 15850
- پول پیش
2 14 شاخه a2 15850
- پول پیش
3 16 شاخه a2 15850 - پول پیش

میلگردحسن رود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 8 شاخه a2 16350
- پول پیش
2 10 شاخه a2 15800
- پول پیش
3 12 شاخه a2 15550 - پول پیش
4 14 شاخه a2 14950
- پول پیش

5

16 شاخه a2 14950
- پول پیش
6 18 شاخه a2 - - پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۴ | 12:7 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگردابهر/کاوه ساوه /فولاد البرز تاکستان /آناهیتا گیلان /پرشین فولاد

میلگرد ابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 15100
-
پول پیش
2 12 شاخه a3 15200 -
پول پیش
3 14-20 شاخه a3 14750 -
پول پیش

میلگردکاوه ساوه فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18 شاخه a2   - پول پیش
2 20 شاخه a3   - پول پیش
3 22 شاخه a3   - پول پیش

میلگردفولاد البرز تاکستان فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a3     پول پیش
2 16-18 شاخه a2     پول پیش
3 20 شاخه a3   - پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
- - پول پیش
1 10 شاخه a2 16200
-
پول پیش
2 12
شاخه a3 15700 - پول پیش
3 14-20 شاخه a3 15200 -
پول پیش
4
22-25 شاخه a3 15200 - پول پیش

میلگردپرشین فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 14 شاخه a3 - - پول پیش
3 16
شاخه a3 14950
-
پول پیش
4 20 شاخه a3 14950 -
پول پیش
5 22
شاخه a3 14950 -
پول پیش
6 14 شاخه a3 - - پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد , میلگرد , میلگرد فروشی , قیمت آهن

تاريخ : شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۴ | 11:3 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

قیمت میلگرد قزوین/نوشهر/تاکستان/ پارس آرمان/ آریا ذوب

میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15720
- پول پیش
2 14-10 شاخه
a2 15120
-
پول پیش
3 10 شاخه a1 15120 - پول پیش

میلگرد نوشهر فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12 شاخه a2 - - پول پیش
3 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد تاکستان فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12
شاخه a2 - - پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15720
- پول پیش
2 10
شاخه a2 15120
-
پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - -