میلگرداهواز

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 14-16 شاخه a3 14700 14700 پول پیش
3

18-32

شاخه a3 14600 14700 پول پیش

میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8 شاخه a2 - - پول پیش
2 10
شاخه a2 -
15650 پول پیش
3
12
شاخه a3 - 15150 پول پیش
4 14-25
شاخه a3 - 15150 پول پیش
5 28 شاخه a3 - 15150 پول پیش
6 32 شاخه a3

-

15150 پول پیش

میلگرد هیربد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 22-20
شاخه a3 14350 14370 پول پیش
2 25 شاخه a3

14350

- پول پیش

میلگردخرم آباد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 14400 14400 پول پیش
2 12 شاخه a3 14400 14400 پول پیش
3 20-25 شاخه a3   - پول پیش

میلگردظفر بناب

 

ردیف

سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8 شاخه
a2 15530
15530 پول پیش
2 10 شاخه
a2 15330
15330 پول پیش
3 12 شاخه
a2 14830
14830 پول پیش
4 14 شاخه
a2 14830 14830 پول پیش
5 16 شاخه
a2 14830 14830 پول پیش
6 18-25 شاخه
a2 14830 14830 پول پیش
9 28 شاخه
a2

15330

15330

پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد میانه , قیمت میلگرد تبریز , میلگرد در بنگاه تهران , قیمت میلگردسبدی , قیمت میلگرد از مبادی

تاريخ : پنجشنبه یازدهم تیر ۱۳۹۴ | 13:4 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگرد بردسیر کرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 10 شاخه a2 15250 15250 پول پیش
2 12 شاخه a3,a2 14950 14950 پول پیش
3 14 شاخه a3,a2 14850 14850 پول پیش
4 16 شاخه a2 14850 14850 پول پیش

5

18 شاخه a2وa3 14650 14650 پول پیش
6 20 شاخه a2,a3 14650 14650 پول پیش

میلگردآریان فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a2 14800 14800 پول پیش
2 12 شاخه a2 14550 14550 پول پیش
3 14-22 شاخه a3 14350 14350 پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 15400 15500 پول پیش
2 12 شاخه a3 15300 15400 پول پیش
3 14-25 شاخه a3 15000 15100

میلگردکاوه تبریز(تیکمه داش)

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 15550
15650 پول پیش
2
10 شاخه
a3 15450
15550 پول پیش
3 12 شاخه
a3 14950
15050 پول پیش
4 14 شاخه
a3 14950
15050 پول پیش

5

16-32 شاخه a3 14950
15050 پول پیش

 میلگرد ارگ تبریز

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14 شاخه a3 14600 14600 پول پیش
2 16-20 شاخه a3 14500 14500 پول پیش
3 25 شاخه a3 14500 14500

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: میلگرد درمبادی , قیمت میلگرد در اردبیل , قیمت میلگرد در تبریز , فروش عمده میلگرد تهران , تاجر میلگرد تهران

تاريخ : پنجشنبه یازدهم تیر ۱۳۹۴ | 13:2 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگردشاهین بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 15700 15700 پول پیش
2 10 شاخه a3 15600 15600 پول پیش
3 12-14
شاخه a3 15050 15050 پول پیش
4 16 شاخه a3 15050 15050 پول پیش
5 18-25
شاخه a3 15050 15050 پول پیش
6 28-32 شاخه a3 15050 15050 پول پیش

میلگردصدر لرستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 14750 - پول پیش
2
14 شاخه
a3 14750 14800 پول پیش
3 28 شاخه
a3 14750
- پول پیش

4

32 شاخه
a3 14750 - پول پیش

میلگردسیرجان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a2 14800
14950 پول پیش
2 14 شاخه a2 14800
14950 پول پیش
3 16 شاخه a2 14800 14950 پول پیش

 میلگردحسن رود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 8 شاخه a2 15400 15550 پول پیش
2 10 شاخه a2 14900
15050 پول پیش
3 12 شاخه a2 14600 14750 پول پیش
4 14 شاخه a2 14300

14450

پول پیش

5

16 شاخه a3 14300
14450
پول پیش
6 16-22
شاخه a3 - - پول پیش

 میلگردامیر کبیر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 15500 15500 پول پیش
2 12 شاخه a3 15000 15050 پول پیش
3 14-16
شاخه a3 14400
14400 پول پیش
4 18 شاخه a3 14400 14400 پول پیش
5 20
شاخه a3 14400 14400 پول پیش
6 25 شاخه a3 - - پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد نرمال , جدیدترین قیمت میلگرد , قیمت میلگرد اصفهان , فروش میلگرد , قیمت میلگرد کارخانجات

تاريخ : پنجشنبه یازدهم تیر ۱۳۹۴ | 12:56 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگردنیشابور

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 -
- پول پیش
2 14-28 شاخه a3 14800
14900 پول پیش
3 32 شاخه a3 - - پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
15650 15650 پول پیش
1 10 شاخه a2 15650 15650 پول پیش
2 12
شاخه a3 15150 15150 پول پیش
3 14-18 شاخه a3 14650 14650 پول پیش
4
20-25 شاخه a3 14650 14650 پول پیش

میلگردپرشین فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 15150 15150 پول پیش
2 14 شاخه a3 14900 14900 پول پیش
3 16-18
شاخه a3 14400
14400
پول پیش
4 20 شاخه a3 14400 14400 پول پیش
5 22-25
شاخه a3 14400 14400
پول پیش
6 28 شاخه a3 14900 14900 پول پیش

میلگردپارس آسیا فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2   - پول پیش
2 18 شاخه a3   - پول پیش
3 20-25 شاخه a3   - پول پیش

میلگردزاگرس

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18 شاخه
a3

14450

14450 پول پیش
2
20 شاخه 
a3 14450 14450
پول پیش
3 22 شاخه 
a3 - - پول پیش

4

25
شاخه
a3 - 14500 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد کارخانجات , قیمت میلگرد در اردبیل , قیمت میلگرد در تبریز , فروش عمده میلگرد تهران , میلگرد 1475

تاريخ : پنجشنبه یازدهم تیر ۱۳۹۴ | 12:52 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15050
15050 پول پیش
2 12-10 شاخه
a2 14450

14450

پول پیش
3 14-18 شاخه a3 14250

14250

پول پیش

 

میلگرد نوشهر فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12 شاخه a2 - - پول پیش
3 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد تاکستان فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12
شاخه a2 - - پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15050
15050 پول پیش
2 10
شاخه a2 14450
14450 پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد ابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10
شاخه
a2
14350 14350 پول پیش  
2
12 شاخه a3 - - پول پیش
3
14
شاخه a3
- 14250 پول پیش
4 16-20 شاخه a3 - 14250 پول پیش
5
22 شاخه a3

14250

14250

پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد در بنگاه , جدیدترین قیمت میلگرد , قیمت میلگرد اصفهان , فروش میلگرد , قیمت میلگرد کارخانجات

تاريخ : پنجشنبه یازدهم تیر ۱۳۹۴ | 11:24 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگرد یزد

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 6.5 کلاف
a1 - - پول پیش
2 8
کلاف
a1 15950
15950 پول پیش
3
8 کلاف a2 16050 16050 پول پیش
4 10 کلاف
a1 15950 - پول پیش
5 10
شاخه
a2 15950 15950 پول پیش
6 12
شاخه a3 - 14850 پول پیش
7 14
شاخه a3 14750 14800 پول پیش
8 16
شاخه
a3
- - پول پیش
9 22 شاخه
a3 14550 14550 پول پیش
10 25
شاخه
a3 14550 14550 پول پیش
11 32 شاخه
a3 14700 14700 پول پیش
12 36,40 شاخه a3 15550 15550 پول پیش

میلگردذوب اصفهان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 15000
15050 پول پیش
2 14 شاخه a3 15000 15050 پول پیش
3 16 شاخه a3 15000
15000 پول پیش
4 18-20 شاخه a3 14850 14850 پول پیش
5 22 شاخه a3 14850 14850 پول پیش
6 25 شاخه a3 14700 14800 پول پیش

میلگرداهواز

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 14-16 شاخه a3 14700 14700 پول پیش
3

18-32

شاخه a3 14600 14700 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد در بنگاه , جدیدترین قیمت میلگرد , قیمت میلگرد اصفهان , فروش میلگرد , قیمت میلگرد کارخانجات

تاريخ : چهارشنبه دهم تیر ۱۳۹۴ | 13:9 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگردشاهین بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 15700 15700 پول پیش
2 10 شاخه a3 15600 15600 پول پیش
3 12-14
شاخه a3 15050 15050 پول پیش
4 16 شاخه a3 15050 15050 پول پیش
5 18-25
شاخه a3 15050 15050 پول پیش
6 28-32 شاخه a3 15050 15050 پول پیش

میلگردصدر لرستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 14750 - پول پیش
2
14 شاخه
a3 14750 14800 پول پیش
3 28 شاخه
a3 14750
- پول پیش

4

32 شاخه
a3 14750 - پول پیش

میلگردسیرجان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a2 14800
14950 پول پیش
2 14 شاخه a2 14800
14950 پول پیش
3 16 شاخه a2 14800 14950 پول پیش

 میلگردحسن رود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 8 شاخه a2 15400 15550 پول پیش
2 10 شاخه a2 14900
15050 پول پیش
3 12 شاخه a2 14600 14750 پول پیش
4 14 شاخه a2 14300

14450

پول پیش

5

16 شاخه a3 14300
14450
پول پیش
6 16-22
شاخه a3 - - پول پیش

 میلگردامیر کبیر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 15500 15500 پول پیش
2 12 شاخه a3 15000 15050 پول پیش
3 14-16
شاخه a3 14400
14400 پول پیش
4 18 شاخه a3 14400 14400 پول پیش
5 20
شاخه a3 14400 14400 پول پیش
6 25 شاخه a3 - - پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: میلگرد درمبادی , قیمت میلگرد در اردبیل , قیمت میلگرد در تبریز , فروش عمده میلگرد تهران , تاجر میلگرد تهران

تاريخ : چهارشنبه دهم تیر ۱۳۹۴ | 12:34 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگرد بردسیر کرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 10 شاخه a2 15250 15250 پول پیش
2 12 شاخه a3,a2 14950 14950 پول پیش
3 14 شاخه a3,a2 14850 14850 پول پیش
4 16 شاخه a2 14850 14850 پول پیش

5

18 شاخه a2وa3 14650 14650 پول پیش
6 20 شاخه a2,a3 14650 14650 پول پیش

میلگردکاوه تبریز(تیکمه داش)

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 15550
15650 پول پیش
2
10 شاخه
a3 15450
15550 پول پیش
3 12 شاخه
a3 14950
15050 پول پیش
4 14 شاخه
a3 14950
15050 پول پیش

5

16-32 شاخه a3 14950
15050 پول پیش

 میلگرد ارگ تبریز

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14 شاخه a3 14600 14600 پول پیش
2 16-20 شاخه a3 14500 14500 پول پیش
3 25 شاخه a3 14500 14500

میلگردکویر کاشان

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 5.5 کلاف
a1 - 16150 پول پیش
2 10-12
کلاف
a1 16650 16850
پول پیش
3
8 کلاف a2 16250 16350 پول پیش
4 10 کلاف
a3 - - پول پیش
5 12
کلاف
a3 16750 16800 پول پیش
6 8
شاخه a1 - - پول پیش
7 10
شاخه a3 16400 16400 پول پیش
8 14
شاخه
a3
15200 15200 پول پیش
9 16
شاخه
a3 15200 15200 پول پیش
10 18-20
شاخه
a3 15150 15150 پول پیش
11 22-32 شاخه
a3 15150 15150 پول پیش
12 36و40

شاخه

a3 16000 16000 پول پیش

میلگردظفر بناب

 

ردیف

سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8 شاخه
a2 15530
15700 پول پیش
2 10 شاخه
a2 15330
15500 پول پیش
3 12 شاخه
a2 14830
15000 پول پیش
4 14 شاخه
a2 14830 15000 پول پیش
5 16 شاخه
a2 14830 15000 پول پیش
6 18-25 شاخه
a2 14830 15000 پول پیش
9 28 شاخه
a2

15330

15600

پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد نرمال , جدیدترین قیمت میلگرد , قیمت میلگرد اصفهان , فروش میلگرد , قیمت میلگرد کارخانجات

تاريخ : چهارشنبه دهم تیر ۱۳۹۴ | 12:11 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |

میلگردپرشین فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 15150 15150 پول پیش
2 14 شاخه a3 14900 14900 پول پیش
3 16-18
شاخه a3 14400
14400
پول پیش
4 20 شاخه a3 14400 14400 پول پیش
5 22-25
شاخه a3 14400 14400
پول پیش
6 28 شاخه a3 14900 14900 پول پیش

میلگردپارس آسیا فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2   - پول پیش
2 18 شاخه a3   - پول پیش
3 20-25 شاخه a3   - پول پیش

میلگردزاگرس

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18 شاخه
a3

14450

14500 پول پیش
2
20 شاخه 
a3 14450 14500
پول پیش
3 22 شاخه 
a3 - - پول پیش

4

25
شاخه
a3 - 14500 پول پیش

میلگردآریان فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a2 14800 14800 پول پیش
2 12 شاخه a2 14550 14550 پول پیش
3 14-22 شاخه a3 14350 14350 پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 15400 15500 پول پیش
2 12 شاخه a3 15300 15400 پول پیش
3 14-25 شاخه a3 15000 15100

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد در بنگاه , جدیدترین قیمت میلگرد , قیمت میلگرد اصفهان , فروش میلگرد , قیمت میلگرد کارخانجات

تاريخ : چهارشنبه دهم تیر ۱۳۹۴ | 11:41 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگرد آریا ذوب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 -
-
پول پیش
2 16 شاخه a3 14400 14450
پول پیش
3 18-20 شاخه a3 14400 14450 پول پیش

میلگردکاوه ساوه فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18 شاخه a2   - پول پیش
2 20 شاخه a3   - پول پیش
3 22 شاخه a3   - پول پیش

میلگردکیان ابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a3     پول پیش
2 16-18 شاخه a2 14170 14180 پول پیش
3 20 شاخه a3 14170 14180 پول پیش

میلگردنیشابور

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 -
- پول پیش
2 14-28 شاخه a3 14900
14850 پول پیش
3 32 شاخه a3 - - پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
15650 15650 پول پیش
1 10 شاخه a2 15650 15650 پول پیش
2 12
شاخه a3 15150 15150 پول پیش
3 14-18 شاخه a3 14650 14650 پول پیش
4
20-25 شاخه a3 14650 14650 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد در بنگاه , جدیدترین قیمت میلگرد , قیمت میلگرد اصفهان , فروش میلگرد , قیمت میلگرد کارخانجات

تاريخ : چهارشنبه دهم تیر ۱۳۹۴ | 11:37 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15050
15050 پول پیش
2 12-10 شاخه
a2 14450

14450

پول پیش
3 14-18 شاخه a3 14250

14250

پول پیش

 

میلگرد نوشهر فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12 شاخه a2 - - پول پیش
3 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد تاکستان فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12
شاخه a2 - - پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15050
15050 پول پیش
2 10
شاخه a2 14450
14450 پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد ابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10
شاخه
a2
14350 14400 پول پیش  
2
12 شاخه a3 - - پول پیش
3
14
شاخه a3
- 14250 پول پیش
4 16-20 شاخه a3 - 14250 پول پیش
5
22 شاخه a3

14250

14250

پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد کارخانجات , قیمت میلگرد در اردبیل , قیمت میلگرد در تبریز , فروش عمده میلگرد تهران , میلگرد 1475

تاريخ : چهارشنبه دهم تیر ۱۳۹۴ | 11:8 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگرد بردسیر کرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 10 شاخه a2 15250 15300 پول پیش
2 12 شاخه a3,a2 14950 15000 پول پیش
3 14 شاخه a3,a2 14850 14900 پول پیش
4 16 شاخه a2 14850 14900 پول پیش

5

18 شاخه a2وa3 14650 14600 پول پیش
6 20 شاخه a2,a3 14650 14600 پول پیش

میلگردذوب اصفهان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 15000
15050 پول پیش
2 14 شاخه a3 15000 15050 پول پیش
3 16 شاخه a3 14950
15000 پول پیش
4 18-20 شاخه a3 14850 14720 پول پیش
5 22 شاخه a3 14850 14720 پول پیش
6 25 شاخه a3 - 14800 پول پیش

میلگردشاهین بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 15700 15700 پول پیش
2 10 شاخه a3 15600 15600 پول پیش
3 12-14
شاخه a3 15050 15050 پول پیش
4 16 شاخه a3 15050 15050 پول پیش
5 18-25
شاخه a3 15050 15050 پول پیش
6 28-32 شاخه a3 15050 15050 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد میانه , قیمت میلگرد تبریز , میلگرد در بنگاه تهران , قیمت میلگردسبدی , قیمت میلگرد از مبادی

تاريخ : سه شنبه نهم تیر ۱۳۹۴ | 13:6 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8 شاخه a2 - - پول پیش
2 10
شاخه a2 15650
15650 پول پیش
3
12
شاخه a3 15150 15150 پول پیش
4 14-25
شاخه a3 15150 15150 پول پیش
5 28 شاخه a3 15150 15150 پول پیش
6 32 شاخه a3

15150

15150 پول پیش

میلگرد هیربد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 22-20
شاخه a3 14370 14400 پول پیش
2 22-25 شاخه a3

-

- پول پیش

میلگردخرم آباد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 14400 14400 پول پیش
2 12 شاخه a3 14400 14400 پول پیش
3 20-25 شاخه a3   - پول پیش

میلگردظفر بناب

 

ردیف

سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8 شاخه
a2 15700
15700 پول پیش
2 10 شاخه
a2 15500
15500 پول پیش
3 12 شاخه
a2 15000
15000 پول پیش
4 14 شاخه
a2 15000 15000 پول پیش
5 16 شاخه
a2 15000 15000 پول پیش
6 18-25 شاخه
a2 15000 15000 پول پیش
9 28 شاخه
a2

-

15600

پول پیش

میلگردکاوه تبریز(تیکمه داش)

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 15650
15650 پول پیش
2
10 شاخه
a3 15550
15550 پول پیش
3 12 شاخه
a3 15050
15050 پول پیش
4 14 شاخه
a3 15050
15050 پول پیش

5

16-32 شاخه a3 15050
15050 پول پیش

 میلگرد ارگ تبریز

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14 شاخه a3 14600 14650 پول پیش
2 16 شاخه a3 14500 14500 پول پیش
3 28-25 شاخه a3 14500 14500

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد از مبادی , قیمت میلگرد در تبریز , میلگرد در بنگاه تهران , قیمت میلگردسبدی , میلگرد کاشان

تاريخ : سه شنبه نهم تیر ۱۳۹۴ | 12:52 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگردصدر لرستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 20 شاخه a3 - - پول پیش
2
14 شاخه
a3 14800 14800 پول پیش
3 16 شاخه
a3 14800
14800 پول پیش

4

18-20 شاخه
a3 14700 14700 پول پیش

میلگردسیرجان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a2 14950
14950 پول پیش
2 14 شاخه a2 14950
14950 پول پیش
3 16 شاخه a2 14950 14950 پول پیش

میلگردحسن رود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 8 شاخه a2 15500 15550 پول پیش
2 10 شاخه a2 15000
15050 پول پیش
3 12 شاخه a2 14700 14750 پول پیش
4 14 شاخه a2 14400

14450

پول پیش

5

16 شاخه a3 14400
14450
پول پیش
6 16-22
شاخه a3 - - پول پیش

 میلگردامیر کبیر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 15500 15500 پول پیش
2 12 شاخه a3 15000 15050 پول پیش
3 14-16
شاخه a3 14400
14400 پول پیش
4 18 شاخه a3 14400 14400 پول پیش
5 20
شاخه a3 14400 14400 پول پیش
6 25 شاخه a3 - - پول پیش

میلگردکویر کاشان

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 5.5 کلاف
a1 - 16150 پول پیش
2 10-12
کلاف
a1 16650 16850
پول پیش
3
8 کلاف a2 16250 16350 پول پیش
4 10 کلاف
a3 - - پول پیش
5 12
کلاف
a3 16750 16800 پول پیش
6 8
شاخه a1 - - پول پیش
7 10
شاخه a3 16400 16400 پول پیش
8 14
شاخه
a3
15200 15200 پول پیش
9 16
شاخه
a3 15200 15200 پول پیش
10 18-20
شاخه
a3 15150 15150 پول پیش
11 22-32 شاخه
a3 15150 15150 پول پیش
12 36و40 شاخه a3 16000 16000 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد در اردبیل , قیمت میلگرد در تبریز , میلگرد در بنگاه تهران , قیمت میلگردسبدی , میلگرد کاشان

تاريخ : سه شنبه نهم تیر ۱۳۹۴ | 12:7 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |

میلگردپرشین فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 15150 15150 پول پیش
2 14 شاخه a3 14900 14900 پول پیش
3 16-18
شاخه a3 14400
14400
پول پیش
4 20 شاخه a3 14400 14400 پول پیش
5 22-25
شاخه a3 14400 14400
پول پیش
6 28 شاخه a3 14900 14900 پول پیش

میلگردپارس آسیا فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2   - پول پیش
2 18 شاخه a3   - پول پیش
3 20-25 شاخه a3   - پول پیش

میلگردزاگرس

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18 شاخه
a3

14500

14500 پول پیش
2
20 شاخه 
a3 14500 14500
پول پیش
3 22 شاخه 
a3 - - پول پیش

4

25
شاخه
a3 - 14500 پول پیش

میلگردآریان فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a2 14800 14800 پول پیش
2 12 شاخه a2 14550 14550 پول پیش
3 14-22 شاخه a3 14350 14350 پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 15500 15500 پول پیش
2 12 شاخه a3 15400 15400 پول پیش
3 14-25 شاخه a3 15100 15100

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد کارخانجات , قیمت میلگرد در اردبیل , قیمت میلگرد در تبریز , فروش عمده میلگرد تهران , میلگرد 1475

تاريخ : سه شنبه نهم تیر ۱۳۹۴ | 11:58 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگرد آریا ذوب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 -
-
پول پیش
2 14 شاخه a3 14450 14450
پول پیش
3 18-20 شاخه a3 14450 14450 پول پیش

میلگردکاوه ساوه فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18 شاخه a2   - پول پیش
2 20 شاخه a3   - پول پیش
3 22 شاخه a3   - پول پیش

میلگردکیان ابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a3     پول پیش
2 16 شاخه a2 14180 14200 پول پیش
3 20 شاخه a3 14180 14200 پول پیش

میلگردنیشابور

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 -
- پول پیش
2 14-28 شاخه a3 14850
14850 پول پیش
3 32 شاخه a3 - - پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
15650 15650 پول پیش
1 10 شاخه a2 15650 15650 پول پیش
2 12
شاخه a3 15150 15150 پول پیش
3 14-18 شاخه a3 14650 14650 پول پیش
4
20-25 شاخه a3 14650 14650 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد در بنگاه , جدیدترین قیمت میلگرد , قیمت میلگرد اصفهان , فروش میلگرد , قیمت میلگرد کارخانجات

تاريخ : سه شنبه نهم تیر ۱۳۹۴ | 11:16 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15050
15050 پول پیش
2 12-10 شاخه
a2 14450

14450

پول پیش
3 14-18 شاخه a3 14250

14250

پول پیش

 

میلگرد نوشهر فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12 شاخه a2 - - پول پیش
3 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد تاکستان فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12
شاخه a2 - - پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15050
15050 پول پیش
2 10
شاخه a2 14450
14450 پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد ابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10
شاخه
a2
14350 14400 پول پیش  
2
12 شاخه a3 - - پول پیش
3
14
شاخه a3
14250 14250 پول پیش
4 16 شاخه a3 14250 14250 پول پیش
5
18-20 شاخه a3

14250

14250

پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: آخرین قیمت میلگرد جدیدترین قیمت میلگرد ارزانترین م

تاريخ : سه شنبه نهم تیر ۱۳۹۴ | 10:56 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگرد بردسیر کرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 10 شاخه a2 15300 15300 پول پیش
2 12 شاخه a3,a2 15000 15000 پول پیش
3 14 شاخه a3,a2 14900 14900 پول پیش
4 16 شاخه a2 14900 14900 پول پیش

5

18 شاخه a2وa3 14600 14600 پول پیش
6 20 شاخه a2,a3 14600 14600 پول پیش

میلگرد یزد

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 6.5 کلاف
a1 - - پول پیش
2 8
کلاف
a1 15950
15950 پول پیش
3
8 کلاف a2 16050 16050 پول پیش
4 10 کلاف
a1 15950 - پول پیش
5 10
شاخه
a2 15950 15950 پول پیش
6 12
شاخه a3 14850 14900 پول پیش
7 14
شاخه a3 14800 14850 پول پیش
8 16
شاخه
a3
- - پول پیش
9 22 شاخه
a3 14550 14600 پول پیش
10 25
شاخه
a3 14550 14650 پول پیش
11 32 شاخه
a3 14700 14750 پول پیش
12 36,40 شاخه a3 15550 15550 پول پیش

میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8 شاخه a2 - - پول پیش
2 10
شاخه a2 15650
15650 پول پیش
3
12
شاخه a3 15150 15150 پول پیش
4 14-25
شاخه a3 15150 15150 پول پیش
5 28 شاخه a3 15150 15150 پول پیش
6 32 شاخه a3

15150

15150 پول پیش

میلگرد هیربد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 22-20
شاخه a3 14400 14400 پول پیش
2 22-25 شاخه a3

-

- پول پیش

میلگردخرم آباد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 14400 14400 پول پیش
2 12 شاخه a3 14400 14400 پول پیش
3 20-25 شاخه a3   - پول پیش

میلگردظفر بناب

 

ردیف

سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8 شاخه
a2 15700
15700 پول پیش
2 10 شاخه
a2 15500
15500 پول پیش
3 12 شاخه
a2 15000
15000 پول پیش
4 14 شاخه
a2 15000 15000 پول پیش
5 16 شاخه
a2 15000 15000 پول پیش
6 18-25 شاخه
a2 15000 15000 پول پیش
9 28 شاخه
a2

-

15600

پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد در بنگاه , جدیدترین قیمت میلگرد , قیمت میلگرد اصفهان , فروش میلگرد , قیمت میلگرد کارخانجات

تاريخ : دوشنبه هشتم تیر ۱۳۹۴ | 12:36 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگردزاگرس

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18 شاخه
a3

14500

- پول پیش
2
20 شاخه 
a3 14500 14500
پول پیش
3 22 شاخه 
a3 - - پول پیش

4

25
شاخه
a3 - 14500 پول پیش

میلگردشاهین بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 15700 15700 پول پیش
2 10 شاخه a3 15600 15600 پول پیش
3 12-14
شاخه a3 15050 15050 پول پیش
4 16 شاخه a3 15050 15050 پول پیش
5 18-25
شاخه a3 15050 15050 پول پیش
6 28-32 شاخه a3 15050 15050 پول پیش

میلگردصدر لرستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 20 شاخه a3 - - پول پیش
2
14 شاخه
a3 14800 14800 پول پیش
3 16 شاخه
a3 14800
14800 پول پیش

4

18-20 شاخه
a3 14700 14700 پول پیش

میلگردسیرجان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a2 14950
14950 پول پیش
2 14 شاخه a2 14950
14950 پول پیش
3 16 شاخه a2 14950 14950 پول پیش

میلگردحسن رود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 8 شاخه a2 15500 15550 پول پیش
2 10 شاخه a2 15000
15050 پول پیش
3 12 شاخه a2 14700 14750 پول پیش
4 14 شاخه a2 14400

14450

پول پیش

5

16 شاخه a3 14400
14450
پول پیش
6 16-22
شاخه a3 - - پول پیش

 میلگردامیر کبیر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 15500 - پول پیش
2 12 شاخه a3 15000 15050 پول پیش
3 14-16
شاخه a3 14400
14400 پول پیش
4 18 شاخه a3 14400 14400 پول پیش
5 20
شاخه a3 14400 14400 پول پیش
6 25 شاخه a3 - - پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد نرمال , جدیدترین قیمت میلگرد , قیمت میلگرد اصفهان , فروش میلگرد , قیمت میلگرد کارخانجات

تاريخ : دوشنبه هشتم تیر ۱۳۹۴ | 12:24 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگردآریان فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a2 14800 14800 پول پیش
2 12 شاخه a2 14550 14550 پول پیش
3 14-22 شاخه a3 14350 14350 پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 15500 15500 پول پیش
2 12 شاخه a3 15400 15400 پول پیش
3 14-25 شاخه a3 15100 15100

میلگردکاوه تبریز(تیکمه داش)

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 15650
15650 پول پیش
2
10 شاخه
a3 15550
15550 پول پیش
3 12 شاخه
a3 15050
15050 پول پیش
4 14 شاخه
a3 15050
15050 پول پیش

5

16-32 شاخه a3 15050
15050 پول پیش

 میلگرد ارگ تبریز

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14 شاخه a3 14600 14650 پول پیش
2 16 شاخه a3 14500 14500 پول پیش
3 28-25 شاخه a3 14500 14500

میلگردکویر کاشان

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 5.5 کلاف
a1 - 16150 پول پیش
2 10-12
کلاف
a1 16650 16850
پول پیش
3
8 کلاف a2 16250 16350 پول پیش
4 10 کلاف
a3 - - پول پیش
5 12
کلاف
a3 16750 16800 پول پیش
6 8
شاخه a1 - - پول پیش
7 10
شاخه a3 16400 - پول پیش
8 14
شاخه
a3
15200 - پول پیش
9 16
شاخه
a3 15200 - پول پیش
10 18-20
شاخه
a3 15150 - پول پیش
11 22-32 شاخه
a3 15150 - پول پیش
12 36و40 شاخه a3 16000 - پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد کارخانجات , قیمت میلگرد در اردبیل , قیمت میلگرد در تبریز , فروش عمده میلگرد تهران , میلگرد 1475

تاريخ : دوشنبه هشتم تیر ۱۳۹۴ | 12:10 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگردکاوه ساوه فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18 شاخه a2   - پول پیش
2 20 شاخه a3   - پول پیش
3 22 شاخه a3   - پول پیش

میلگردکیان ابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a3     پول پیش
2 16 شاخه a2 14200 14200 پول پیش
3 20 شاخه a3 14200 14200 پول پیش

میلگردنیشابور

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 -
- پول پیش
2 14-28 شاخه a3 14850
14850 پول پیش
3 32 شاخه a3 - - پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
15650 15800 پول پیش
1 10 شاخه a2 15650 15800 پول پیش
2 12
شاخه a3 15150 15300 پول پیش
3 14-18 شاخه a3 14650 14800 پول پیش
4
20-25 شاخه a3 14650 14800 پول پیش

میلگردپرشین فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 15150 15150 پول پیش
2 14 شاخه a3 14900 14900 پول پیش
3 16-18
شاخه a3 14400
14400
پول پیش
4 20 شاخه a3 14400 14400 پول پیش
5 22-25
شاخه a3 14400 14400
پول پیش
6 28 شاخه a3 14900 14900 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد نرمال , جدیدترین قیمت میلگرد , قیمت میلگرد اصفهان , فروش میلگرد , قیمت میلگرد کارخانجات

تاريخ : دوشنبه هشتم تیر ۱۳۹۴ | 11:37 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15050
15050 پول پیش
2 12-10 شاخه
a2 14450

14450

پول پیش
3 14-18 شاخه a3 14250

14250

پول پیش

 

میلگرد نوشهر فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12 شاخه a2 - - پول پیش
3 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد تاکستان فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12
شاخه a2 - - پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15050
15050 پول پیش
2 10
شاخه a2 14450
14450 پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد ابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10
شاخه
a2
14400 14400 پول پیش  
2
12 شاخه a3 - - پول پیش
3
14
شاخه a3
14250 14250 پول پیش
4 16 شاخه a3 14250 14250 پول پیش
5
18-20 شاخه a3

14250

14250

پول پیش

میلگرد آریا ذوب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 -
-
پول پیش
2 14 شاخه a3 14450 14450
پول پیش
3 18-20 شاخه a3 14450 14450 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: آخرین قیمت میلگرد , جدیدترین قیمت میلگرد , قیمت میلگرد اصفهان , فروش میلگرد , قیمت میلگرد کارخانجات

تاريخ : دوشنبه هشتم تیر ۱۳۹۴ | 11:17 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگرد بردسیر کرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 10 شاخه a2 15300 15300 پول پیش
2 12 شاخه a3,a2 15000 15000 پول پیش
3 14 شاخه a3,a2 14900 14900 پول پیش
4 16 شاخه a2 14900 14900 پول پیش

5

18 شاخه a2وa3 14600 14600 پول پیش
6 20 شاخه a2,a3 14600 14600 پول پیش

میلگردآریان فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a2 14800 14800 پول پیش
2 12 شاخه a2 14550 14550 پول پیش
3 14-22 شاخه a3 14350 14350 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: میلگرد درمبادی , قیمت میلگرد در اردبیل , قیمت میلگرد در تبریز , فروش عمده میلگرد تهران , تاجر میلگرد تهران

تاريخ : یکشنبه هفتم تیر ۱۳۹۴ | 12:49 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگردشاهین بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 15700 15750 پول پیش
2 10 شاخه a3 15600 15650 پول پیش
3 12-14
شاخه a3 15050 15100 پول پیش
4 16 شاخه a3 15050 15100 پول پیش
5 18-25
شاخه a3 15050 15100 پول پیش
6 28-32 شاخه a3 15050 15100 پول پیش

میلگردصدر لرستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 20 شاخه a3 - - پول پیش
2
14 شاخه
a3 14800 14800 پول پیش
3 16 شاخه
a3 14800
14800 پول پیش

4

18-20 شاخه
a3 14700 14700 پول پیش

میلگردسیرجان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a2 14950
14950 پول پیش
2 14 شاخه a2 14950
14950 پول پیش
3 16 شاخه a2 14950 14950 پول پیش

میلگردحسن رود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 8 شاخه a2 15550 15700 پول پیش
2 10 شاخه a2 15050
15150 پول پیش
3 12 شاخه a2 14750 14850 پول پیش
4 14 شاخه a2 14450

14600

پول پیش

5

16 شاخه a3 14450
14600
پول پیش
6 16-22
شاخه a3 - - پول پیش

میلگردذوب اصفهان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 14950
14950 پول پیش
2 14 شاخه a3 14820 14820 پول پیش
3 16 شاخه a3 15000
15000 پول پیش
4 18 شاخه a3 14720 14720 پول پیش
5 20 شاخه a3 14820 14820 پول پیش
6 22 شاخه a3 14720 14720 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد کارخانجات , قیمت میلگرد در اردبیل , قیمت میلگرد در تبریز , فروش عمده میلگرد تهران , میلگرد 1475

تاريخ : یکشنبه هفتم تیر ۱۳۹۴ | 12:47 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگرد شاهرود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 15500 15500 پول پیش
2 12 شاخه a3 15400 15400 پول پیش
3 14-25 شاخه a3 15100 15100

میلگردکاوه تبریز(تیکمه داش)

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 15650
15650 پول پیش
2
10 شاخه
a3 15550
15550 پول پیش
3 12 شاخه
a3 15050
15050 پول پیش
4 14 شاخه
a3 15050
15050 پول پیش

5

16-32 شاخه a3 15050
15050 پول پیش

 

میلگرد ارگ تبریز

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14 شاخه a3 14650 14650 پول پیش
2 16 شاخه a3 14500 14500 پول پیش
3 28-25 شاخه a3 14500 14500

میلگردکویر کاشان

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 5.5 کلاف
a1 - 16150 پول پیش
2 10-12
کلاف
a1 16850 16850
پول پیش
3
8 کلاف a2 16350 16350 پول پیش
4 10 کلاف
a3 - - پول پیش
5 12
کلاف
a3 16800 16800 پول پیش
6 8
شاخه a1 - - پول پیش
7 10
شاخه a3 16400 - پول پیش
8 14
شاخه
a3
15200 - پول پیش
9 16
شاخه
a3 15200 - پول پیش
10 18-20
شاخه
a3 15150 - پول پیش
11 22-32 شاخه
a3 15150 - پول پیش
12 36و40 شاخه a3 16000 - پول پیش

میلگرد یزد

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 6.5 کلاف
a1 - - پول پیش
2 8
کلاف
a1 15950
16050 پول پیش
3
8 کلاف a2 16050 16050 پول پیش
4 10 کلاف
a1 - - پول پیش
5 10
شاخه
a2 15950 15950 پول پیش
6 12
شاخه a3 14900 14900 پول پیش
7 14
شاخه a3 14850 14850 پول پیش
8 16
شاخه
a3
- - پول پیش
9 22 شاخه
a3 14600 14600 پول پیش
10 25
شاخه
a3 14650 14650 پول پیش
11 32 شاخه
a3 14750 14750 پول پیش
12 36,40 شاخه a3 15550 15550 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد نرمال , جدیدترین قیمت میلگرد , قیمت میلگرد اصفهان , فروش میلگرد , قیمت میلگرد کارخانجات

تاريخ : یکشنبه هفتم تیر ۱۳۹۴ | 12:10 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8 شاخه a2 - - پول پیش
2 10
شاخه a2 15650
15650 پول پیش
3
12
شاخه a3 15150 15150 پول پیش
4 14-25
شاخه a3 15150 15150 پول پیش
5 28 شاخه a3 15150 15150 پول پیش
6 32 شاخه a3

15150

15150 پول پیش

میلگرد هیربد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16-20
شاخه a3 14400 14400 پول پیش
2 22-25 شاخه a3

-

- پول پیش

میلگردخرم آباد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 14400 - پول پیش
2 12 شاخه a3 14400 - پول پیش
3 20-25 شاخه a3   - پول پیش

میلگردظفر بناب

 

 

ردیف

سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8 شاخه
a2 15700
15800 پول پیش
2 10 شاخه
a2 15500
15600 پول پیش
3 12 شاخه
a2 15000
15100 پول پیش
4 14 شاخه
a2 15000 15100 پول پیش
5 16 شاخه
a2 15000 15100 پول پیش
6 18-25 شاخه
a2 15000 15100 پول پیش
9 28 شاخه
a2

-

15600

پول پیش

میلگردزاگرس

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18 شاخه
a3

14500

- پول پیش
2
20 شاخه 
a3 14500 14500
پول پیش
3 22 شاخه 
a3 - - پول پیش

4

25
شاخه
a3 14500 14500 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: میلگرد درمبادی , قیمت میلگرد در اردبیل , قیمت میلگرد خرم آباد , فروش عمده میلگرد تهران , تاجر میلگرد تهران

تاريخ : یکشنبه هفتم تیر ۱۳۹۴ | 12:1 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگرد آریا ذوب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 -
-
پول پیش
2 14 شاخه a3 14450 14450
پول پیش
3 18-20 شاخه a3 14450 14450 پول پیش

میلگردکیان ابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a3     پول پیش
2 14-16 شاخه a2 14200 14200 پول پیش
3 20 شاخه a3 14200 14200 پول پیش

میلگردنیشابور

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 -
- پول پیش
2 14-28 شاخه a3 14850
14900 پول پیش
3 32 شاخه a3 - - پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
15800 15800 پول پیش
1 10 شاخه a2 15800 15800 پول پیش
2 12
شاخه a3 15300 15300 پول پیش
3 14-18 شاخه a3 14800 14800 پول پیش
4
20-25 شاخه a3 14800 1480 پول پیش

میلگردپرشین فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 15150 15150 پول پیش
2 14 شاخه a3 14900 14900 پول پیش
3 16-18
شاخه a3 14400
14400
پول پیش
4 20 شاخه a3 14400 14400 پول پیش
5 22-25
شاخه a3 14400 14400
پول پیش
6 28 شاخه a3 14900 14900 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد در بنگاه , جدیدترین قیمت میلگرد , قیمت میلگرد اصفهان , فروش میلگرد , قیمت میلگرد کارخانجات

تاريخ : یکشنبه هفتم تیر ۱۳۹۴ | 10:56 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15050
15070 پول پیش
2 12-10 شاخه
a2 14450

14470

پول پیش
3 14-18 شاخه a3 14250

14270

پول پیش

 

میلگرد نوشهر فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12 شاخه a2 - - پول پیش
3 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد تاکستان فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12
شاخه a2 - - پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15050
15070 پول پیش
2 10
شاخه a2 14450
14470 پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد ابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10
شاخه
a2
14400 14400 پول پیش  
2
12 شاخه a3 - - پول پیش
3
14
شاخه a3
14250 14250 پول پیش
4 16 شاخه a3 14250 14250 پول پیش
5
18-20 شاخه a3

14250

14250

پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد میانه , قیمت میلگرد تبریز , میلگرد در بنگاه تهران , قیمت میلگردسبدی , قیمت میلگرد از مبادی

تاريخ : یکشنبه هفتم تیر ۱۳۹۴ | 10:50 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگردآریان فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a2 14800 - پول پیش
2 12 شاخه a2 14550 - پول پیش
3 14-22 شاخه a3 14350 - پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 15500 - پول پیش
2 12 شاخه a3 15400 - پول پیش
3 14-25 شاخه a3 15100 -

میلگردکاوه تبریز(تیکمه داش)

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 15650
- پول پیش
2
10 شاخه
a3 15550
- پول پیش
3 12 شاخه
a3 15050
- پول پیش
4 14 شاخه
a3 15050
- پول پیش

5

16-32 شاخه a3 15050
- پول پیش

 

میلگرد ارگ تبریز

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14 شاخه a3 14650 - پول پیش
2 16 شاخه a3 14500 - پول پیش
3 28-25 شاخه a3 14500 -

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد در بنگاه , آخرین قیمت میلگرد , قیمت میلگرد اصفهان , فروش میلگرد , قیمت میلگرد کارخانجات

تاريخ : شنبه ششم تیر ۱۳۹۴ | 14:20 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگردزاگرس

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14 شاخه
a3

-

- پول پیش
2
20 شاخه 
a3 14500 -
پول پیش
3 22 شاخه 
a3 - - پول پیش

4

25
شاخه
a3 14500 - پول پیش

میلگردصدر لرستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 20 شاخه a3 - - پول پیش
2
14 شاخه
a3 14800 - پول پیش
3 16 شاخه
a3 14800
- پول پیش

4

18-20 شاخه
a3 14700 - پول پیش

میلگردسیرجان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a2 14950
- پول پیش
2 14 شاخه a2 14950
- پول پیش
3 16 شاخه a2 14950 - پول پیش

میلگردخرم آباد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 14650 - پول پیش
2 12 شاخه a3 14650 - پول پیش
3 20-25 شاخه a3   - پول پیش

میلگردظفر بناب

 

 

ردیف

سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8 شاخه
a2 15800
- پول پیش
2 10 شاخه
a2 15600
- پول پیش
3 12 شاخه
a2 15100
- پول پیش
4 14 شاخه
a2 15100 - پول پیش
5 16 شاخه
a2 15100 - پول پیش
6 18-25 شاخه
a2 15100 - پول پیش
9 28 شاخه
a2

15600

-

پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: آخرین قیمت میلگرد , جدیدترین قیمت میلگرد , قیمت میلگرد اصفهان , فروش میلگرد , قیمت میلگرد کارخانجات

تاريخ : شنبه ششم تیر ۱۳۹۴ | 14:16 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.