میلگردشاهین بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 15300 15300 پول پیش
2 10 شاخه a3 15200 15200 پول پیش
3 12-14
شاخه a3 14650 14650 پول پیش
4 16 شاخه a3 14650 14650 پول پیش
5 18-25
شاخه a3 14650 14650 پول پیش
6 28-32 شاخه a3 14650 14650 پول پیش

میلگردصدر لرستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش

14-16 شاخه
a3 - - پول پیش
3 28 شاخه
a3 14450 14500 پول پیش

4

32 شاخه
a3 14450 14500 پول پیش

میلگردسیرجان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a2 14350
14350 پول پیش
2 14 شاخه a2 14350
14350 پول پیش
3 20-16 شاخه a2 14350 14350 پول پیش

میلگردذوب اصفهان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 14700
14700 پول پیش
2 14 شاخه a3 14650 14650 پول پیش
3 20 شاخه a3 14600
- پول پیش
4 22 شاخه a3 14550 14550 پول پیش
5 25 شاخه a3 - 14550 پول پیش
6 28 شاخه a3 14500 14650 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد کارخانجات , قیمت میلگرد در اردبیل , قیمت میلگرد در تبریز , فروش عمده میلگرد تهران , میلگرد 1475

تاريخ : یکشنبه یازدهم مرداد ۱۳۹۴ | 12:23 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگردکویر کاشان

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 5.5 کلاف
a1 - - پول پیش
2 12
کلاف
a1 - - پول پیش
3
8 کلاف a1 - 16300 پول پیش
4 10 کلاف
a1 - - پول پیش
5 10
کلاف
a3 - - پول پیش
6 8
شاخه a2 - -
پول پیش
7 12
شاخه a3 15100 15200 پول پیش
8 14-16
شاخه
a3
14900 14900 پول پیش
9 25
شاخه
a3 14800 - پول پیش
10 28
شاخه
a3 14800 14800 پول پیش
11 32 شاخه
a3 - - پول پیش
12 36و40

شاخه

a3 - 15800 پول پیش

میلگرد هیربد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14
شاخه a3 14250 14250 پول پیش
2 22-16 شاخه a3

14100

14100 پول پیش

میلگرد بردسیر کرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 10 شاخه a2 14850 14900 پول پیش
2 12 شاخه a2 14550 14600 پول پیش
3 14 شاخه a2 14450 14500 پول پیش
4 16 شاخه a3,a2 14450 14500 پول پیش

5

18 شاخه a2وa3 14250 14300 پول پیش
6 20 شاخه a2,a3 - - پول پیش

میلگردآریان فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a2 14300 14300 پول پیش
2 14-16 شاخه a2 14100 14100 پول پیش
3 18-20 شاخه a3 14100 14100 پول پیش

میلگردظفر بناب

 

ردیف

سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8 شاخه
a2 15100
15200 پول پیش
2 10 شاخه
a2 14900
14900 پول پیش
3 12 شاخه
a2 14400
14500 پول پیش
4 14 شاخه
a2 14400 14500 پول پیش
5 16 شاخه
a2 14400 14500 پول پیش
6 18-22 شاخه
a2 14400 14500 پول پیش
9 28 شاخه
a2

14400

14500

پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد نرمال , جدیدترین قیمت میلگرد , قیمت میلگرد اصفهان , فروش میلگرد , قیمت میلگرد کارخانجات

تاريخ : یکشنبه یازدهم مرداد ۱۳۹۴ | 11:53 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8 شاخه a2 15250 15200 پول پیش
2 10
شاخه a2 15150 15100 پول پیش
3
12
شاخه a3 14650 14600 پول پیش
4 14-25
شاخه a3 14650 14600 پول پیش
5 28 شاخه a3 14650 14600 پول پیش
6 32 شاخه a3 14650 14600 پول پیش

میلگردکاوه تبریز(تیکمه داش)

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 15300
15300 پول پیش
2
10 شاخه
a3 15200
15200 پول پیش
3 12 شاخه
a3 14700
14700 پول پیش
4 14 شاخه
a3 14700
14700 پول پیش

5

16-32 شاخه a3 14700
14700 پول پیش

میلگرد ارگ تبریز

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 - - پول پیش
2 16-18 شاخه a3 14150 - پول پیش
3 20-25 شاخه a3 14150 -

میلگردحسن رود

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 8 شاخه a2 15050 15050 پول پیش
2 10 شاخه a2 14550
14550 پول پیش
3 12 شاخه a2 14250 14250 پول پیش
4 14 شاخه a2 13950
13950
پول پیش

5

16 شاخه a3 13950
13950
پول پیش
6 22
شاخه a3 - - پول پیش

میلگردامیر کبیر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 - - پول پیش
2 12 شاخه a3 14700 - پول پیش
3 14-16
شاخه a3 14120
14120 پول پیش
4 20 شاخه a3 - - پول پیش
5 22
شاخه a3 - - پول پیش
6 25 شاخه a3 - - پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد کارخانجات , قیمت میلگرد در اردبیل , قیمت میلگرد در تبریز , فروش عمده میلگرد تهران , میلگرد 1475

تاريخ : یکشنبه یازدهم مرداد ۱۳۹۴ | 11:41 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگردنیشابور

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 -
- پول پیش
2 14-28 شاخه a3 14700
14650 پول پیش
3 32 شاخه a3 - - پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
15550 15450 پول پیش
1 10 شاخه a2 15350 15250 پول پیش
2 12
شاخه a3 15050 14950 پول پیش
3 14-18 شاخه a3 14500 14450 پول پیش
4
20-25 شاخه a3 14500 14450 پول پیش

میلگردپرشین فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 15050 15050 پول پیش
2 14 شاخه a3 15050 15050 پول پیش
3 16-18
شاخه a3 14150
14200 پول پیش
4 20 شاخه a3 14150 14150 پول پیش
5 25
شاخه a3 14150 14150 پول پیش
6 28 شاخه a3 14850 14850 پول پیش

میلگردزاگرس

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه
a3

14800

14800 پول پیش
2 16-14 شاخه 
a3 14300 14300 پول پیش
3 18
شاخه 
a3 14100 14100 پول پیش

4

22
شاخه
a3 14100 14100 پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 15200 15200 پول پیش
2 12 شاخه a3 15000 15000 پول پیش
3 14-16 شاخه a3 14600 14600 پول پیش
4 18-20 شاخه a3 14700 14700 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد نرمال , جدیدترین قیمت میلگرد , قیمت میلگرد اصفهان , فروش میلگرد , قیمت میلگرد کارخانجات

تاريخ : یکشنبه یازدهم مرداد ۱۳۹۴ | 11:18 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 14620
14620 پول پیش
2 10-14 شاخه
a2 14020
14020

پول پیش

3 16 شاخه a3 13920
13920 پول پیش
4 18 شاخه a3 13820 - پول پیش

میلگرد نوشهر فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12 شاخه a2 - - پول پیش
3 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد تاکستان فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12
شاخه a2 - - پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 14620
14620 پول پیش
2 10
شاخه a2 14020
14020 پول پیش
۳ 14 شاخه a2   - پول پیش

میلگرد ابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10
شاخه
a2
14000
14000 پول پیش  
2
12 شاخه a3 14000
14000 پول پیش
3
14
شاخه a3
14000
14000 پول پیش
4 16-20 شاخه a3 14000
14000 پول پیش
5
22 شاخه a3

14000

14000 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: آخرین قیمت میلگرد جدیدترین قیمت میلگرد ارزانترین م

تاريخ : یکشنبه یازدهم مرداد ۱۳۹۴ | 10:47 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگردصدر لرستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش

14-16 شاخه
a3 - - پول پیش
3 28 شاخه
a3 14400 14500 پول پیش

4

32 شاخه
a3 14400 14500 پول پیش

میلگردکویر کاشان

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 5.5 کلاف
a1 - - پول پیش
2 12
کلاف
a1 16300 - پول پیش
3
8 کلاف a1 16300 16300 پول پیش
4 10 کلاف
a1 - - پول پیش
5 10
کلاف
a3 - - پول پیش
6 8
شاخه a2 16900 -
پول پیش
7 12
شاخه a3 15200 - پول پیش
8 14-16
شاخه
a3
14900 14900 پول پیش
9 25
شاخه
a3 14800 - پول پیش
10 28
شاخه
a3 14800 14800 پول پیش
11 32 شاخه
a3 - - پول پیش
12 36و40

شاخه

a3 15800 15800 پول پیش

میلگردظفر بناب

 

ردیف

سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8 شاخه
a2 15100
15200 پول پیش
2 10 شاخه
a2 14900
14900 پول پیش
3 12 شاخه
a2 14400
14500 پول پیش
4 14 شاخه
a2 14400 14500 پول پیش
5 16 شاخه
a2 14400 14500 پول پیش
6 18-22 شاخه
a2 14400 14500 پول پیش
9 28 شاخه
a2

14400

14500

پول پیش

میلگردخرم آباد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 13950 - پول پیش
2 12 شاخه a3 13950 - پول پیش
3 20-25 شاخه a3   - پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد در بنگاه , جدیدترین قیمت میلگرد , قیمت میلگرد اصفهان , فروش میلگرد , قیمت میلگرد کارخانجات

تاريخ : شنبه دهم مرداد ۱۳۹۴ | 12:46 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگرد بردسیر کرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 10 شاخه a2 14900 14900 پول پیش
2 12 شاخه a2 14600 14600 پول پیش
3 14 شاخه a2 14500 14500 پول پیش
4 16 شاخه a3,a2 14500 14500 پول پیش

5

18 شاخه a2وa3 14300 14300 پول پیش
6 20 شاخه a2,a3 - - پول پیش

میلگرد یزد

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 6.5 کلاف
a1 - - پول پیش
2 8
کلاف
a1 - - پول پیش
3
8 کلاف a2 -- - پول پیش
4 10 کلاف
a1 - - پول پیش
5 10
شاخه
a2 - - پول پیش
6 12
شاخه a3 - - پول پیش
7 14
شاخه a3 - - پول پیش
8 18
شاخه
a3
- - پول پیش
9 20 شاخه
a3 14300 - پول پیش
10 22
شاخه
a3 14250 - پول پیش
11 28 شاخه
a3 14300 - پول پیش
12 36,40 شاخه a3 - - پول پیش

میلگردکاوه تبریز(تیکمه داش)

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 15300
15300 پول پیش
2
10 شاخه
a3 15200
15200 پول پیش
3 12 شاخه
a3 14700
14700 پول پیش
4 14 شاخه
a3 14700
14700 پول پیش

5

16-32 شاخه a3 14700
14700 پول پیش

میلگرد هیربد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14
شاخه a3 14250 14250 پول پیش
2 22-16 شاخه a3

14100

14100 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد در بنگاه , جدیدترین قیمت میلگرد , قیمت میلگرد اصفهان , فروش میلگرد , قیمت میلگرد کارخانجات

تاريخ : شنبه دهم مرداد ۱۳۹۴ | 12:38 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگردشاهین بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 15300 15350 پول پیش
2 10 شاخه a3 15200 15250 پول پیش
3 12-14
شاخه a3 14650 14700 پول پیش
4 16 شاخه a3 14650 14700 پول پیش
5 18-25
شاخه a3 14650 14700 پول پیش
6 28-32 شاخه a3 14650 14700 پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
15450 15450 پول پیش
1 10 شاخه a2 15250 15250 پول پیش
2 12
شاخه a3 14950 14950 پول پیش
3 14-18 شاخه a3 14450 14450 پول پیش
4
20-25 شاخه a3 14450 14450 پول پیش

میلگردزاگرس

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه
a3

14800

- پول پیش
2 16-14 شاخه 
a3 14300 14300 پول پیش
3 18
شاخه 
a3 14100 14100 پول پیش

4

22
شاخه
a3 14100 14100 پول پیش

میلگردسیرجان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a2 14350
14350 پول پیش
2 14 شاخه a2 14350
14350 پول پیش
3 20-16 شاخه a2 14350 14350 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد در بنگاه , جدیدترین قیمت میلگرد , قیمت میلگرد اصفهان , فروش میلگرد , قیمت میلگرد کارخانجات

تاريخ : شنبه دهم مرداد ۱۳۹۴ | 12:9 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
 میلگردمیانه

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14 شاخه a3 14550 - پول پیش
2 16 شاخه a3 14550 - پول پیش
3
18-32 شاخه a3 14550 - پول پیش

 

میلگردحسن رود

 

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 8 شاخه a2 15050 15150 پول پیش
2 10 شاخه a2 14550
14650 پول پیش
3 12 شاخه a2 14250 14350 پول پیش
4 14 شاخه a2 13950
14050
پول پیش

5

16 شاخه a3 13950
14050
پول پیش
6 22
شاخه a3 - - پول پیش

 

میلگردامیر کبیر

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 - - پول پیش
2 12 شاخه a3 - - پول پیش
3 14-16
شاخه a3 14120
14120 پول پیش
4 20 شاخه a3 - - پول پیش
5 22
شاخه a3 - - پول پیش
6 25 شاخه a3 - - پول پیش

 

میلگردذوب اصفهان

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 14700
14700 پول پیش
2 14 شاخه a3 14650 14650 پول پیش
3 16 شاخه a3 14650
14650 پول پیش
4 18و22 شاخه a3 14500 14550 پول پیش
5 25 شاخه a3 14500 14550 پول پیش
6 20و28 شاخه a3 14650 14650 پول پیش

 


موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد در بنگاه , جدیدترین قیمت میلگرد , قیمت میلگرد اصفهان , فروش میلگرد , قیمت میلگرد کارخانجات

تاريخ : شنبه دهم مرداد ۱۳۹۴ | 11:46 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگردآریان فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a2 14300 14300 پول پیش
2 16 شاخه a2 14100 14100 پول پیش
3 18-20 شاخه a3 14100 14100 پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 15200 15200 پول پیش
2 12 شاخه a3 15000 15000 پول پیش
3 14-16 شاخه a3 14600 14600 پول پیش
4 18-20 شاخه a3 14700 14700 پول پیش

میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8 شاخه a2 15200 15200 پول پیش
2 10
شاخه a2 15100 15100 پول پیش
3
12
شاخه a3 14600 14600 پول پیش
4 14-25
شاخه a3 14600 14600 پول پیش
5 28 شاخه a3 14600 14600 پول پیش
6 32 شاخه a3 14600 14600 پول پیش

میلگردپرشین فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 15050 15050 پول پیش
2 14 شاخه a3 15050 15050 پول پیش
3 16-18
شاخه a3 14200
14200 پول پیش
4 20 شاخه a3 14150 14150 پول پیش
5 25
شاخه a3 14150 14150 پول پیش
6 28 شاخه a3 14850 14850 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: آخرین قیمت میلگرد جدیدترین قیمت میلگرد ارزانترین م

تاريخ : شنبه دهم مرداد ۱۳۹۴ | 11:31 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 14620
14620 پول پیش
2 12-14 شاخه
a2 14020
14020

پول پیش

3 16 شاخه a3 13920
13920 پول پیش
4 18 شاخه a3 13820 - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 14620
14620 پول پیش
2 10
شاخه a2 14020
14020 پول پیش
۳ 14 شاخه a2   - پول پیش

میلگرد ابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10
شاخه
a2
14000
14000 پول پیش  
2
12 شاخه a3 14000
14000 پول پیش
3
14
شاخه a3
14000
14000 پول پیش
4 16-20 شاخه a3 14000
14000 پول پیش
5
22 شاخه a3

14000

14000 پول پیش

میلگردنیشابور

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 -
- پول پیش
2 14-28 شاخه a3 14650
14650 پول پیش
3 32 شاخه a3 - - پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد در بنگاه , جدیدترین قیمت میلگرد , قیمت میلگرد اصفهان , فروش میلگرد , قیمت میلگرد کارخانجات

تاريخ : شنبه دهم مرداد ۱۳۹۴ | 11:9 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگردکاوه تبریز(تیکمه داش)

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 15300
15300 پول پیش
2
10 شاخه
a3 15200
15200 پول پیش
3 12 شاخه
a3 14700
14700 پول پیش
4 14 شاخه
a3 14700
14700 پول پیش

5

16-32 شاخه a3 14700
14700 پول پیش

میلگردکویر کاشان

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 5.5 کلاف
a1 - - پول پیش
2 12
کلاف
a1 16300 - پول پیش
3
8 کلاف a1 16300 16300 پول پیش
4 10 کلاف
a1 - - پول پیش
5 10
کلاف
a3 - - پول پیش
6 8
شاخه a2 - -
پول پیش
7 12
شاخه a3 - - پول پیش
8 14-16
شاخه
a3
14900 14900 پول پیش
9 22
شاخه
a3 - - پول پیش
10 28
شاخه
a3 14800 14800 پول پیش
11 32 شاخه
a3 - 14850 پول پیش
12 36و40

شاخه

a3 15800 15800 پول پیش

میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8 شاخه a2 15200 15200 پول پیش
2 10
شاخه a2 15100 15100 پول پیش
3
12
شاخه a3 14600 14600 پول پیش
4 14-25
شاخه a3 14600 14600 پول پیش
5 28 شاخه a3 14600 14600 پول پیش
6 32 شاخه a3 14600 14600 پول پیش

میلگرد هیربد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14
شاخه a3 14250 14250 پول پیش
2 22-16 شاخه a3

14100

14100 پول پیش

میلگردظفر بناب

 ردیف

سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8 شاخه
a2 15200
15200 پول پیش
2 10 شاخه
a2 14900
14900 پول پیش
3 12 شاخه
a2 14500
14500 پول پیش
4 14 شاخه
a2 14500 14500 پول پیش
5 16 شاخه
a2 14500 14500 پول پیش
6 18-22 شاخه
a2 14500 14500 پول پیش
9 28 شاخه
a2

14500

14500

پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: آخرین قیمت میلگرد جدیدترین قیمت میلگرد ارزانترین م

تاريخ : پنجشنبه هشتم مرداد ۱۳۹۴ | 12:22 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگردامیر کبیر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 - - پول پیش
2 12 شاخه a3 - - پول پیش
3 14-16
شاخه a3 14120
14120 پول پیش
4 20 شاخه a3 - - پول پیش
5 22
شاخه a3 - - پول پیش
6 25 شاخه a3 - - پول پیش

میلگرد بردسیر کرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 10 شاخه a2 14950 14950 پول پیش
2 12 شاخه a2 14650 14650 پول پیش
3 14 شاخه a2 14650 14650 پول پیش
4 16 شاخه a3,a2 14650 14650 پول پیش

5

18 شاخه a2وa3 14350 14350 پول پیش
6 20 شاخه a2,a3 - - پول پیش

میلگردآریان فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a2 14280 - پول پیش
2 16 شاخه a2 14150 14150 پول پیش
3 20 شاخه a3 14150 14150 پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 15200 15200 پول پیش
2 12 شاخه a3 15000 15000 پول پیش
3 14-16 شاخه a3 14600 14600 پول پیش
4 18-20 شاخه a3 14700 14700 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد در بنگاه , جدیدترین قیمت میلگرد , قیمت میلگرد اصفهان , فروش میلگرد , قیمت میلگرد کارخانجات

تاريخ : پنجشنبه هشتم مرداد ۱۳۹۴ | 12:8 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگردشاهین بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 15350 15350 پول پیش
2 10 شاخه a3 15250 15250 پول پیش
3 12-14
شاخه a3 14700 14700 پول پیش
4 16 شاخه a3 14700 14700 پول پیش
5 18-25
شاخه a3 14700 14700 پول پیش
6 28-32 شاخه a3 14700 14700 پول پیش

میلگردصدر لرستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش

14-16 شاخه
a3 - - پول پیش
3 28 شاخه
a3 14400 14500 پول پیش

4

32 شاخه
a3 14400 14500 پول پیش

میلگردسیرجان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a2 14300
14300 پول پیش
2 14 شاخه a2 14300
14300 پول پیش
3 16 شاخه a2 14300 14300 پول پیش

میلگردحسن رود

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 8 شاخه a2 15200 15200 پول پیش
2 10 شاخه a2 14700
14700 پول پیش
3 12 شاخه a2 14400 14400 پول پیش
4 14 شاخه a2 14100
14100
پول پیش

5

16 شاخه a3 14100
14100
پول پیش
6 16-22
شاخه a3 - - پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد در بنگاه , جدیدترین قیمت میلگرد , قیمت میلگرد اصفهان , فروش میلگرد , قیمت میلگرد کارخانجات

تاريخ : پنجشنبه هشتم مرداد ۱۳۹۴ | 12:3 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |

میلگردپرشین فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 15050 15050 پول پیش
2 14 شاخه a3 14850 14850 پول پیش
3 16-18
شاخه a3 14150
14100 پول پیش
4 20 شاخه a3 14150 14100 پول پیش
5 22-25
شاخه a3 14100 14100 پول پیش
6 28 شاخه a3 14850 14850 پول پیش

 

میلگرد آریا ذوب

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14 شاخه a3 14100 14100 پول پیش
2 16 شاخه a3 - -
پول پیش
3 20 شاخه a3 14100 14100 پول پیش

 

میلگردنیشابور

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 -
- پول پیش
2 14-28 شاخه a3 14640
14750 پول پیش
3 32 شاخه a3 - - پول پیش

 

میلگردزاگرس

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14 شاخه
a3

14300

14300 پول پیش
2 16 شاخه 
a3 14300 14300 پول پیش
3 18-20
شاخه 
a3 14100 14100 پول پیش

4

22
شاخه
a3 14100 14100 پول پیش

 


موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: آخرین قیمت میلگرد جدیدترین قیمت میلگرد ارزانترین م

تاريخ : پنجشنبه هشتم مرداد ۱۳۹۴ | 11:46 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 14620
14620 پول پیش
2 12-10 شاخه
a2 14020
14020

پول پیش

3 16-18 شاخه a3 13920
13920 پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 14620
14620 پول پیش
2 10
شاخه a2 14020
14020 پول پیش
۳ 14 شاخه a2   - پول پیش

میلگرد ابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10
شاخه
a2
14000
14000 پول پیش  
2
12 شاخه a3 14000
14000 پول پیش
3
14
شاخه a3
14000
14000 پول پیش
4 16-20 شاخه a3 14000
14000 پول پیش
5
22 شاخه a3

14000

14000 پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
15450 15450 پول پیش
1 10 شاخه a2 15250 15250 پول پیش
2 12
شاخه a3 14950 14950 پول پیش
3 14-18 شاخه a3 14450 14450 پول پیش
4
20-25 شاخه a3 14450 14450 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد در بنگاه , جدیدترین قیمت میلگرد , قیمت میلگرد اصفهان , فروش میلگرد , قیمت میلگرد کارخانجات

تاريخ : پنجشنبه هشتم مرداد ۱۳۹۴ | 11:5 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگردکویر کاشان

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 5.5 کلاف
a1 - 16250 پول پیش
2 12
کلاف
a1 - - پول پیش
3
8 کلاف  a1 16350 - پول پیش
4 10 کلاف
a1 16350 - پول پیش
5 10
کلاف
a3 - - پول پیش
6 8
شاخه a2 - 16950
پول پیش
7 12
شاخه a3 - - پول پیش
8 14-16
شاخه
a3
14950 14950 پول پیش
9 22
شاخه
a3 - 14850 پول پیش
10 28
شاخه
a3 14850 14850 پول پیش
11 32 شاخه
a3 - 14850 پول پیش
12 36و40

شاخه

a3 15850 15850 پول پیش

میلگردظفر بناب

 ردیف

سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8 شاخه
a2 15200
15200 پول پیش
2 10 شاخه
a2 14900
14900 پول پیش
3 12 شاخه
a2 14500
14500 پول پیش
4 14 شاخه
a2 14500 14500 پول پیش
5 16 شاخه
a2 14500 14500 پول پیش
6 18-22 شاخه
a2 14500 14500 پول پیش
9 28 شاخه
a2

14500

14500

پول پیش

 

میلگردصدر لرستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش

14-16 شاخه
a3 - - پول پیش
3 28 شاخه
a3 14400 14500 پول پیش

4

32 شاخه
a3 14400 14500 پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 15200 15200 پول پیش
2 12 شاخه a3 15000 15000 پول پیش
3 14-16 شاخه a3 14600 14600 پول پیش
3 18-20 شاخه a3 14700 14700 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد در بنگاه , جدیدترین قیمت میلگرد , قیمت میلگرد اصفهان , فروش میلگرد , قیمت میلگرد کارخانجات

تاريخ : چهارشنبه هفتم مرداد ۱۳۹۴ | 13:2 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگردشاهین بناب

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 15350 15350 پول پیش
2 10 شاخه a3 15250 15250 پول پیش
3 12-14
شاخه a3 14700 14700 پول پیش
4 16 شاخه a3 14700 14700 پول پیش
5 18-25
شاخه a3 14700 14700 پول پیش
6 28-32 شاخه a3 14700 14700 پول پیش

 

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
15450 15450 پول پیش
1 10 شاخه a2 15250 15250 پول پیش
2 12
شاخه a3 14950 14950 پول پیش
3 14-18 شاخه a3 14450 14450 پول پیش
4
20-25 شاخه a3 14450 14450 پول پیش

میلگرد بردسیر کرمان

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 10 شاخه a2 14950 14950 پول پیش
2 12 شاخه a2 14650 14650 پول پیش
3 14 شاخه a2 14650 14650 پول پیش
4 16 شاخه a3,a2 14650 14650 پول پیش

5

18 شاخه a2وa3 14350 14350 پول پیش
6 20 شاخه a2,a3 - - پول پیش

میلگردسیرجان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a2 14400
14550 پول پیش
2 14 شاخه a2 14400
14550 پول پیش
3 16-20 شاخه a2 14400 14550 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد کارخانجات , قیمت میلگرد در اردبیل , قیمت میلگرد در تبریز , فروش عمده میلگرد تهران , میلگرد 1475

تاريخ : چهارشنبه هفتم مرداد ۱۳۹۴ | 12:44 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
 

میلگرد آذر فولاد امین

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8 شاخه a2 15200 - پول پیش
2 10
شاخه a2 15100 - پول پیش
3
12
شاخه a3 14600 - پول پیش
4 14
شاخه a3 14600 - پول پیش
5 16 شاخه a3 14600 - پول پیش
6 18-32 شاخه a3

14600

- پول پیش

 میلگردمیانه

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14 شاخه a3 14550 - پول پیش
2 16 شاخه a3 14550 - پول پیش
3
18-32 شاخه a3 14550 - پول پیش

میلگرد ابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10
شاخه
a2
14000
14000 پول پیش  
2
12 شاخه a3 14000
14000 پول پیش
3
14
شاخه a3
14000
14000 پول پیش
4 16-20 شاخه a3 14000
14000 پول پیش
5
22 شاخه a3

14000

14000 پول پیش

میلگرد هیربد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14
شاخه a3 14250 14250 پول پیش
2 22-16 شاخه a3

14170

14170 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد در بنگاه , جدیدترین قیمت میلگرد , قیمت میلگرد اصفهان , فروش میلگرد , قیمت میلگرد کارخانجات

تاريخ : چهارشنبه هفتم مرداد ۱۳۹۴ | 12:17 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگردکاوه تبریز(تیکمه داش)

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 15300
15300 پول پیش
2
10 شاخه
a3 15200
15200 پول پیش
3 12 شاخه
a3 14700
14700 پول پیش
4 14 شاخه
a3 14700
14700 پول پیش

5

16-32 شاخه a3 14700
14700 پول پیش

میلگردپرشین فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 15050 15050 پول پیش
2 14 شاخه a3 15050 14850 پول پیش
3 16-18
شاخه a3 14150
14100 پول پیش
4 20 شاخه a3 14150 14100 پول پیش
5 22-25
شاخه a3 14100 14100 پول پیش
6 28 شاخه a3 14850 14850 پول پیش

میلگردنیشابور

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 -
- پول پیش
2 14-28 شاخه a3 14750
14750 پول پیش
3 32 شاخه a3 - - پول پیش

میلگردزاگرس

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14 شاخه
a3

14300

14300 پول پیش
2 16 شاخه 
a3 14300 14300 پول پیش
3 18-20
شاخه 
a3 14100 14100 پول پیش

4

22
شاخه
a3 14100 14100 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: آخرین قیمت میلگرد جدیدترین قیمت میلگرد ارزانترین م

تاريخ : چهارشنبه هفتم مرداد ۱۳۹۴ | 12:1 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 14620
14620 پول پیش
2 12-10 شاخه
a2 14020
14020

پول پیش

3 16-18 شاخه a3 13920
13920 پول پیش

 

میلگرد پارس آرمان

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 14620
14620 پول پیش
2 10
شاخه a2 14020
14020 پول پیش
۳ 14 شاخه a2   - پول پیش

 

میلگردحسن رود

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 8 شاخه a2 15200 15200 پول پیش
2 10 شاخه a2 14700
14700 پول پیش
3 12 شاخه a2 14400 14400 پول پیش
4 14 شاخه a2 14100
14100
پول پیش

5

16 شاخه a3 14100
14100
پول پیش
6 16-22
شاخه a3 - - پول پیش

میلگردامیر کبیر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 - - پول پیش
2 12 شاخه a3 - - پول پیش
3 14
شاخه a3 14120
14120 پول پیش
4 16 شاخه a3 14120 14120 پول پیش
5 20
شاخه a3 - - پول پیش
6 22-25 شاخه a3 - - پول پیش

میلگردآریان فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a2 14380 - پول پیش
2 16 شاخه a2 14170 14200 پول پیش
3 18-20 شاخه a3 14170 14200 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد در بنگاه , جدیدترین قیمت میلگرد , قیمت میلگرد اصفهان , فروش میلگرد , قیمت میلگرد کارخانجات

تاريخ : چهارشنبه هفتم مرداد ۱۳۹۴ | 11:41 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگردصدر لرستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش

14-16 شاخه
a3 - 14500 پول پیش
3 28 شاخه
a3 14500 14500 پول پیش

4

32 شاخه
a3 14500 14500 پول پیش

میلگردشاهین بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 15350 15400 پول پیش
2 10 شاخه a3 15250 15300 پول پیش
3 12-14
شاخه a3 14700 14750 پول پیش
4 16 شاخه a3 14700 14750 پول پیش
5 18-25
شاخه a3 14700 14750 پول پیش
6 28-32 شاخه a3 14700 14750 پول پیش

میلگرد آریا ذوب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14 شاخه a3 14100 14100 پول پیش
2 16 شاخه a3 - -
پول پیش
3 20 شاخه a3 14100 14100 پول پیش

میلگردکاوه ساوه فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18 شاخه a2   - پول پیش
2 20 شاخه a3   - پول پیش
3 22 شاخه a3   - پول پیش

میلگردکیان ابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a3   - پول پیش
2 14-18 شاخه a2 13900 13900 پول پیش
3 20 شاخه a3 13900 13900 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد میانه , قیمت میلگرد تبریز , میلگرد در بنگاه تهران , قیمت میلگردسبدی , قیمت میلگرد از مبادی

تاريخ : سه شنبه ششم مرداد ۱۳۹۴ | 12:25 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگردکویر کاشان

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 5.5 کلاف
a1 16250 16200 پول پیش
2 12
کلاف
a1 - - پول پیش
3
8 کلاف a2 - 16200 پول پیش
4 10 کلاف
a1 - - پول پیش
5 10
کلاف
a3 - 16200 پول پیش
6 8
شاخه a2 16950 -
پول پیش
7 12
شاخه a3 - - پول پیش
8 14-16
شاخه
a3
14950 14950 پول پیش
9 22
شاخه
a3 14850 14850 پول پیش
10 28
شاخه
a3 14850 14850 پول پیش
11 32 شاخه
a3 14850 14850 پول پیش
12 36و40

شاخه

a3 15850 15900 پول پیش

میلگردکاوه تبریز(تیکمه داش)

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 15300
15300 پول پیش
2
10 شاخه
a3 15200
15200 پول پیش
3 12 شاخه
a3 14700
14700 پول پیش
4 14 شاخه
a3 14700
14700 پول پیش

5

16-32 شاخه a3 14700
14700 پول پیش

میلگرد هیربد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14
شاخه a3 14250 14250 پول پیش
2 22-16 شاخه a3

14170

14170 پول پیش

میلگردظفر بناب

 

ردیف

سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8 شاخه
a2 15200
15200 پول پیش
2 10 شاخه
a2 14900
14900 پول پیش
3 12 شاخه
a2 14500
14500 پول پیش
4 14 شاخه
a2 14500 14500 پول پیش
5 16 شاخه
a2 14500 14500 پول پیش
6 18-22 شاخه
a2 14500 14500 پول پیش
9 28 شاخه
a2

14500

14500

پول پیش

میلگرد بردسیر کرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 10 شاخه a2 14950 14950 پول پیش
2 12 شاخه a2 14650 14700 پول پیش
3 14 شاخه a2 14650 14600 پول پیش
4 16 شاخه a3,a2 14650 14600 پول پیش

5

18 شاخه a2وa3 14350 14400 پول پیش
6 20 شاخه a2,a3 - - پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد در بنگاه , جدیدترین قیمت میلگرد , قیمت میلگرد اصفهان , فروش میلگرد , قیمت میلگرد کارخانجات

تاريخ : سه شنبه ششم مرداد ۱۳۹۴ | 12:10 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگردحسن رود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 8 شاخه a2 15200 15200 پول پیش
2 10 شاخه a2 14700
14700 پول پیش
3 12 شاخه a2 14400 14400 پول پیش
4 14 شاخه a2 14100
14100
پول پیش

5

16 شاخه a3 14100
14100
پول پیش
6 16-22
شاخه a3 - - پول پیش

میلگردامیر کبیر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 - - پول پیش
2 12 شاخه a3 - 14750 پول پیش
3 14-16
شاخه a3 14120
14170 پول پیش
4 20 شاخه a3 - 14170 پول پیش
5 22
شاخه a3 - - پول پیش
6 25 شاخه a3 - - پول پیش

میلگردآریان فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a2 - 14370 پول پیش
2 16 شاخه a2 14200 14200 پول پیش
3 20 شاخه a3 14200 14200 پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 15300 15300 پول پیش
2 12 شاخه a3 15100 15100 پول پیش
3 14-16 شاخه a3 14700 14700

میلگرد ارگ تبریز

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 - 14650 پول پیش
2 16-18 شاخه a3 14150 14150 پول پیش
3 20 شاخه a3 14150 14150

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد کارخانجات , قیمت میلگرد در اردبیل , قیمت میلگرد در تبریز , فروش عمده میلگرد تهران , میلگرد 1475

تاريخ : سه شنبه ششم مرداد ۱۳۹۴ | 11:39 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگردنیشابور

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 -
- پول پیش
2 14-28 شاخه a3 14750
14750 پول پیش
3 32 شاخه a3 - - پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
15450 15450 پول پیش
1 10 شاخه a2 15250 15250 پول پیش
2 12
شاخه a3 14950 14950 پول پیش
3 14-18 شاخه a3 14450 14450 پول پیش
4
20-25 شاخه a3 14450 14450 پول پیش

میلگردپرشین فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 15050 15050 پول پیش
2 14 شاخه a3 14850 14850 پول پیش
3 16-18
شاخه a3 14150
14100 پول پیش
4 20 شاخه a3 14150 14100 پول پیش
5 22-25
شاخه a3 14100 14100 پول پیش
6 28 شاخه a3 14850 14850 پول پیش

میلگردپارس آسیا فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2   - پول پیش
2 18 شاخه a3   - پول پیش
3 20-25 شاخه a3   - پول پیش

میلگردزاگرس

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14 شاخه
a3

14300

14300 پول پیش
2 16 شاخه 
a3 14300 14300 پول پیش
3 18-20
شاخه 
a3 14100 14100 پول پیش

4

22
شاخه
a3 14100 14100 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد نرمال , جدیدترین قیمت میلگرد , قیمت میلگرد اصفهان , فروش میلگرد , قیمت میلگرد کارخانجات

تاريخ : سه شنبه ششم مرداد ۱۳۹۴ | 11:26 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 14620
14620 پول پیش
2 12-10 شاخه
a2 14020
14020

پول پیش

3 16-18 شاخه a3 13920
13920 پول پیش

 

میلگرد نوشهر فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12 شاخه a2 - - پول پیش
3 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد تاکستان فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12
شاخه a2 - - پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 14620
14620 پول پیش
2 10
شاخه a2 14020
14020 پول پیش
۳ 14 شاخه a2   - پول پیش

میلگرد ابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10
شاخه
a2
14000
14000 پول پیش  
2
12 شاخه a3 14000
14000 پول پیش
3
14
شاخه a3
14000
14000 پول پیش
4 16-20 شاخه a3 14000
14000 پول پیش
5
22 شاخه a3

14000

14000 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: آخرین قیمت میلگرد جدیدترین قیمت میلگرد ارزانترین م

تاريخ : سه شنبه ششم مرداد ۱۳۹۴ | 11:12 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگردکاوه تبریز(تیکمه داش)

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 15300
15300 پول پیش
2
10 شاخه
a3 15200
15200 پول پیش
3 12 شاخه
a3 14700
14700 پول پیش
4 14 شاخه
a3 14700
14700 پول پیش

5

16-32 شاخه a3 14700
14700 پول پیش

میلگردصدر لرستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش

14-16 شاخه
a3 14500 14500 پول پیش
3 28 شاخه
a3 14500 14500 پول پیش

4

32 شاخه
a3 14500 14500 پول پیش

میلگردسیرجان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a2 14550
14600 پول پیش
2 14 شاخه a2 14550
14600 پول پیش
3 16 شاخه a2 14550 14600 پول پیش

میلگردشاهین بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 15400 15400 پول پیش
2 10 شاخه a3 15300 15300 پول پیش
3 12-14
شاخه a3 14750 14750 پول پیش
4 16 شاخه a3 14750 14750 پول پیش
5 18-25
شاخه a3 14750 14750 پول پیش
6 28-32 شاخه a3 14750 14750 پول پیش

میلگردذوب اصفهان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 -
- پول پیش
2 14 شاخه a3 14770 14750 پول پیش
3 16 شاخه a3 14770
- پول پیش
4 18 شاخه a3 14650 14650 پول پیش
5 20 شاخه a3 - 14600 پول پیش
6 25 شاخه a3 - 14600 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: آخرین قیمت میلگرد جدیدترین قیمت میلگرد ارزانترین م

تاريخ : دوشنبه پنجم مرداد ۱۳۹۴ | 12:27 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگردحسن رود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 8 شاخه a2 15200 15200 پول پیش
2 10 شاخه a2 14700
14700 پول پیش
3 12 شاخه a2 14400 14400 پول پیش
4 14 شاخه a2 14100
14100
پول پیش

5

16 شاخه a3 14100
14100
پول پیش
6 16-22
شاخه a3 - - پول پیش

میلگردامیر کبیر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 - - پول پیش
2 12 شاخه a3 14720 14750 پول پیش
3 14-16
شاخه a3 14120
14170 پول پیش
4 20 شاخه a3 - 14170 پول پیش
5 22
شاخه a3 - - پول پیش
6 25 شاخه a3 - - پول پیش

میلگرد ارگ تبریز

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 - 14650 پول پیش
2 16-18 شاخه a3 14150 14150 پول پیش
3 20-25 شاخه a3 14150 14150

میلگردکویر کاشان

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 5.5 کلاف
a1 16200 16200 پول پیش
2 12
کلاف
a1 16350 - پول پیش
3
8 کلاف a2 - 16200 پول پیش
4 10 کلاف
a1 16550 - پول پیش
5 10
کلاف
a3 - 16200 پول پیش
6 8
شاخه a2 - -
پول پیش
7 12
شاخه a3 - - پول پیش
8 14-16
شاخه
a3
14950 14950 پول پیش
9 22
شاخه
a3 14850 14850 پول پیش
10 28
شاخه
a3 14850 14850 پول پیش
11 32 شاخه
a3 14850 14850 پول پیش
12 36و40

شاخه

a3 15850 15900 پول پیش

میلگرد هیربد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14
شاخه a3 14250 14250 پول پیش
2 22-16 شاخه a3

14170

14170 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد نرمال , جدیدترین قیمت میلگرد , قیمت میلگرد اصفهان , فروش میلگرد , قیمت میلگرد کارخانجات

تاريخ : دوشنبه پنجم مرداد ۱۳۹۴ | 12:18 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |

میلگردپرشین فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 15050 15050 پول پیش
2 14 شاخه a3 14850 14850 پول پیش
3 16-18
شاخه a3 14150
14100 پول پیش
4 20 شاخه a3 14150 14100 پول پیش
5 22-25
شاخه a3 14100 14100 پول پیش
6 28 شاخه a3 14850 14850 پول پیش

میلگردزاگرس

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14 شاخه
a3

14300

14300 پول پیش
2 16 شاخه 
a3 14300 14300 پول پیش
3 18-20
شاخه 
a3 14100 14100 پول پیش

4

22
شاخه
a3 14100 14100 پول پیش

میلگردآریان فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a2 14370 14370 پول پیش
2 12 شاخه a2 14370 14370 پول پیش
3 16-22 شاخه a3 14200 14200 پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 15300 15300 پول پیش
2 12 شاخه a3 15100 15100 پول پیش
3 14-16 شاخه a3 14700 14700

میلگردظفر بناب

 

ردیف

سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8 شاخه
a2 15200
15200 پول پیش
2 10 شاخه
a2 14900
14900 پول پیش
3 12 شاخه
a2 14500
14500 پول پیش
4 14 شاخه
a2 14500 14500 پول پیش
5 16 شاخه
a2 14500 14500 پول پیش
6 18-22 شاخه
a2 14500 14500 پول پیش
9 28 شاخه
a2

14500

14500

پول پیش


موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد کارخانجات , قیمت میلگرد در اردبیل , قیمت میلگرد در تبریز , فروش عمده میلگرد تهران , میلگرد 1475

تاريخ : دوشنبه پنجم مرداد ۱۳۹۴ | 11:35 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
میلگرد آریا ذوب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14 شاخه a3 14100 14100 پول پیش
2 16 شاخه a3 - -
پول پیش
3 20 شاخه a3 14100 14100 پول پیش

میلگردکاوه ساوه فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18 شاخه a2   - پول پیش
2 20 شاخه a3   - پول پیش
3 22 شاخه a3   - پول پیش

میلگردکیان ابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a3   - پول پیش
2 14-18 شاخه a2 13900 13900 پول پیش
3 20 شاخه a3 13900 13900 پول پیش

میلگردنیشابور

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 -
- پول پیش
2 14-28 شاخه a3 14750
14750 پول پیش
3 32 شاخه a3 - - پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
15450 15400 پول پیش
1 10 شاخه a2 15250 15200 پول پیش
2 12
شاخه a3 14950 14900 پول پیش
3 14-18 شاخه a3 14450 14400 پول پیش
4
20-25 شاخه a3 14450 14400 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد نرمال , جدیدترین قیمت میلگرد , قیمت میلگرد اصفهان , فروش میلگرد , قیمت میلگرد کارخانجات

تاريخ : دوشنبه پنجم مرداد ۱۳۹۴ | 11:14 | نویسنده : بازرگانی آهن پارس آسیا |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.