میلگردذوب اصفهان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14 شاخه a3 16550 - کارخانه
2 20-22 شاخه a3 16550 - کارخانه
3 18 شاخه a3 16150 - کارخانه

میلگردحسن رود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 8 شاخه a2 17100 17150 پول پیش
2 10 شاخه a2 16300 16400 پول پیش
3 12 شاخه a2

16200

16250 پول پیش
4 14 شاخه a2 15950 16050 پول پیش

5

16 شاخه a2 15900 16050 پول پیش
6 18 شاخه a2 - - پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : یکشنبه دوازدهم بهمن 1393 | 12:27 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
میلگرد کاوه تبریز(تیکمه داش)

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه سبک آجدار a3 16600 16800 پول پیش
2
10 شاخه سبک آجدار a3 16950 16700 پول پیش
3 12-14 شاخه سبک آجدار a3 16000 16500 پول پیش
4 16 شاخه آجدار a3 16000 16400 پول پیش

5

20-32 شاخه آجدار a3 16000 16500 پول پیش

میلگرد امیرکبیر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 28-32 شاخه a3 15950 - پول پیش
2 12 شاخه a3 16400 16500 پول پیش
3 14-25
شاخه a3 15750 15850 پول پیش
4
10 شاخه a3 16850 16950 پول پیش

میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8 شاخه a2 16850 16850 پول پیش

2

 

10 شاخه a2 16650 16650 پول پیش
3
12
شاخه a3 16400 16400 پول پیش
4 14-25
شاخه a3 16400 16400 پول پیش
5 28 شاخه a3 16400 16400 پول پیش
6 32 شاخه a3 16400 16400 پول پیش

میلگردظفربناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8 شاخه آجدار a2 16800 16800 پول پیش
2 10 شاخه آجدار a2 16600 16600 پول پیش
3 12 شاخه آجدار a2 16300 16300 پول پیش
4 14 شاخه آجدار a2 16300 16300 ول پیش
5 16 شاخه آجدار a2 16300 16300 پول پیش
6 18-25 شاخه اجدار
a2 16300 16300 پول پیش
9 28 شاخه آجدار a2 16600 16600 پول پیش

میلگرد یزد

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 6.5 کلاف ساده a1 - 15200 -
2 8
کلاف ساده
a1 17050 17050 پول پیش
3
8 کلاف آجدار ,a2 16150 16150 -
4 10
کلاف ساده
a1 - 17050 پول پیش
5 12.5
کلاف ساده
a1 17050 17050 پول پیش
6 10
شاخه
آجدار
a2 - 17400 پول پیش
7 12
شاخه آجدار a3 16600 16800 پول پیش
8 16
شاخه آجدار
a3
16150 - پول پیش
9 18-25

شاخه آجدار
a3 16000 16000 پول پیش
10 32
شاخه آجدار a3 16100 16100 پول پیش
11 36 شاخه آجدار
a3 17000 - پول پیش-
12  
شاخه آجدار
a3 - - پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : یکشنبه دوازدهم بهمن 1393 | 12:21 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
میلگردآریان فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

 

10 شاخه a2 15980 16000 کارخانه
2 12 شاخه a2 15750 15850 کارخانه
3 14-20 شاخه a3 15750 15800 کارخانه
میلگرد نیشابور
ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 32 شاخه a3 - - پول پیش
3 14-28 شاخه a3 16300 16300 پول پیش

میلگردهیربد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18
شاخه a3 - 15900 پول پیش
2 25-22 شاخه a3

15650

15730 پول پیش

میلگرد صدر لرستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه سبک آجدار a3 - - پول پیش
2
14 شاخه سبک آجدار a3 16000 16050 پول پیش
3 20 شاخه سبک آجدار a3 15950 16050 پول پیش

4

18 شاخه آجدار a3 15950 16050 پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 کلاف ساده a1 17950 17950 -
2 6.5,5.5
کلاف ساده
a1 16850 16850 پول پیش
3
8 کلاف آجدار a3,a2 16650 16650 -
4 14
کلاف ساده
a1 19900 - پول پیش
5 8-10
کلاف ساده
a1 17950 17950 پول پیش
6 14
شاخه
آجدار
a3 17150 17150 پول پیش
7 10
شاخه آجدار a3 - 18000 پول پیش
8 10
کلاف  آجدار
a3
16950 16950 پول پیش
9 28-16
شاخه ساده
a1 - 20000 پول پیش
10 12
کلاف
آجدار
a3 17650 17650 پول پیش
11 12-14 شاخه آجدار
a3 16900 16900 پول پیش-
12 16-32
شاخه آجدار
a3 16900 16900 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : یکشنبه دوازدهم بهمن 1393 | 11:53 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

میلگرد شاهین بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8
شاخه a3 17050 17050 پول پیش
2 10 شاخه a3 17050 17050 پول پیش
3 20-22
شاخه a3 16680 16750 پول پیش
4 16 شاخه a3 16680 16600 پول پیش
5 18
شاخه a3 16680 16350 پول پیش
6 28 شاخه a3 16680 17300 پول پیش

میلگردمیانه

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 16650 16850 کارخانه
2 12-20 شاخه a3 16600 16650 کارخانه
3 22-32 شاخه a2 16600 16650 کارخانه

میلگرد زاگرس

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16 شاخه سبک آجدار a3

16200

 

16200 پول پیش
2
32 شاخه سبک آجدار a3 16000 16000 پول پیش
3 20-18 شاخه سبک آجدار a3 16000 16000 پول پیش

4

22-28 شاخه آجدار a3 15900 15900 پول پیش

میلگردسیر جان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a2 16450 16450 کارخانه
2 14-16 شاخه a2 16450 16450 کارخانه
3 18-20 شاخه a2 16450 16450 کارخانه

میلگردپارس آسیا

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 16400 16400 پول پیش
2 18 شاخه a3 15700 15700 پول پیش
3 20-25 شاخه a3 15700 15700 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : یکشنبه دوازدهم بهمن 1393 | 11:35 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
میلگردآناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
- - پول پیش
1 10 شاخه a2 - 17050 پول پیش
2 12
شاخه a3 16450 16450 پول پیش
3 14-20 شاخه a3 15950 16050 پول پیش
4
22و25 شاخه - 15950 16050 پول پیش

میلگردابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 15550

15600

پول پیش
2 12 شاخه a3 15850 15950 پول پیش
3 14-20 شاخه a3 15550 15600 پول پیش

میلگردکاوه ساوه

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18 شاخه a3 15700 15700 پول پیش
2 20
شاخه a3 15700 15700 پول پیش

3

22 شاخه a3

15700

 

15700

میلگرد پرشین فولاد

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 12 شاخه a3 - 16750 پول پیش
2 14 شاخه a3 15800 15950 پول پیش
3 18-16
شاخه a3 15750 15900 پول پیش
4 20 شاخه a3 15750 15900 پول پیش
5 25
شاخه a3 - 16000 پول پیش
6 انبار قزوین (پرشین)25-14 شاخه a3 - - پول پیش

میلگردشاهرود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 16400 16500 پول پیش
2 14-28 شاخه a3 16200 16250 پول پیش
3 10 شاخه a3 16850 16950

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : یکشنبه دوازدهم بهمن 1393 | 11:14 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه آجدار a2 16150 16250 پول پیش
2 14-10 شاخه آجدار a2 15600 15670 پول پیش
3
10 شاخه ساده a1
- - پول پیش

میلگرد نوشهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 -   پول پیش
2 12 شاخه a2 - - پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد تاکستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12
شاخه a2 - - پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات

1

 

 

8 شاخه a2 16150 16250 پول پیش
2 10 شاخه a2
15600 15700

میلگردآریا ذوب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
- - پول پیش
1 10 شاخه a2 - - پول پیش
2 14-18
شاخه a3 15700 15720 پول پیش
3 25 شاخه a3 - - پول پیش
4
20 شاخه -

15700

15720 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : یکشنبه دوازدهم بهمن 1393 | 10:43 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
میلگرد زاگرس

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16 شاخه سبک آجدار a3

16200

 

16200 پول پیش
2
32 شاخه سبک آجدار a3 16000 16050 پول پیش
3 20-18 شاخه سبک آجدار a3 16000 16050 پول پیش

4

22-28 شاخه آجدار a3 15900 16200 پول پیش

میلگردسیر جان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a2 16450 16450 کارخانه
2 14-16 شاخه a2 16450 16450 کارخانه
3 18-20 شاخه a2 16450 16450 کارخانه

میلگرد یزد

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 6.5 کلاف ساده a1 - 15200 -
2 8
کلاف ساده
a1 17050 17050 پول پیش
3
8 کلاف آجدار ,a2 16150 16150 -
4 10
کلاف ساده
a1 - 17050 پول پیش
5 12.5
کلاف ساده
a1 17050 17050 پول پیش
6 10
شاخه
آجدار
a2 - 17400 پول پیش
7 12
شاخه آجدار a3 16800 16900 پول پیش
8 16
شاخه آجدار
a3
16150 - پول پیش
9 18-25

شاخه آجدار
a3 16000 16000 پول پیش
10 32
شاخه آجدار a3 16100 16100 پول پیش
11 36 شاخه آجدار
a3 18000 18000 پول پیش-
12  
شاخه آجدار
a3 - - پول پیش

میلگرد صدر لرستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه سبک آجدار a3 - - پول پیش
2
14-16 شاخه سبک آجدار a3 16050 16200 پول پیش
3 20 شاخه سبک آجدار a3 16050 16250 پول پیش

4

18 شاخه آجدار a3 16050 16200 پول پیش

میلگردظفربناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8 شاخه آجدار a2 16800 17000 پول پیش
2 10 شاخه آجدار a2 16600 16800 پول پیش
3 12 شاخه آجدار a2 16300 16500 پول پیش
4 14 شاخه آجدار a2 16300 16500 ول پیش
5 16 شاخه آجدار a2 16300 16500 پول پیش
6 18-25 شاخه اجدار
a2 16300 16500 پول پیش
9 28 شاخه آجدار a2 16600 16800 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : شنبه یازدهم بهمن 1393 | 12:27 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
میلگرد کاوه تبریز(تیکمه داش)

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه سبک آجدار a3 16800 16900 پول پیش
2
10 شاخه سبک آجدار a3 16700 16900 پول پیش
3 12-14 شاخه سبک آجدار a3 16500 16500 پول پیش
4 16 شاخه آجدار a3 16400 16400 پول پیش

5

20-32 شاخه آجدار a3 16500 16500 پول پیش

میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8 شاخه a2 16850 17050 پول پیش

2

 

10 شاخه a2 16650 16750 پول پیش
3
12
شاخه a3 16400 16500 پول پیش
4 14-25
شاخه a3 16400 16500 پول پیش
5 28 شاخه a3 16400 16500 پول پیش
6 32 شاخه a3 16400 16500 پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 کلاف ساده a1 17950 17950 -
2 6.5,5.5
کلاف ساده
a1 16850 16850 پول پیش
3
8 کلاف آجدار a3,a2 16650 16650 -
4 14
کلاف ساده
a1 19900 - پول پیش
5 8-10
کلاف ساده
a1 17950 17950 پول پیش
6 14
شاخه
آجدار
a3 17150 17150 پول پیش
7 10
شاخه آجدار a3 - 18000 پول پیش
8 10
کلاف  آجدار
a3
16950 16950 پول پیش
9 28-16
شاخه ساده
a1 - 20000 پول پیش
10 12
کلاف
آجدار
a3 17650 17850 پول پیش
11 12-14 شاخه آجدار
a3 16900 17050 پول پیش-
12 16-32
شاخه آجدار
a3 16900 17050 پول پیش

میلگرد امیرکبیر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 28-32 شاخه a3 16050 - پول پیش
2 12 شاخه a3 16500 16500 پول پیش
3 14-25
شاخه a3 15850 15850 پول پیش
4
10 شاخه a3 16950 16950 پول پیش

میلگردحسن رود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 8 شاخه a2 17150 17350 پول پیش
2 10 شاخه a2 16400 16550 پول پیش
3 12 شاخه a2

16250

16300 پول پیش
4 14 شاخه a2 16050 16100 پول پیش

5

16 شاخه a2 16050 16100 پول پیش
6 18 شاخه a2 - - پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : شنبه یازدهم بهمن 1393 | 12:4 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
میلگردآریان فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

 

10 شاخه a2 16000 16150 کارخانه
2 12 شاخه a2 15850 15850 کارخانه
3 14-20 شاخه a3 15800 15830 کارخانه

میلگردپارس آسیا

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 16400 16400 پول پیش
2 18 شاخه a3 15700 15800 پول پیش
3 20-25 شاخه a3 15700 15800 پول پیش

میلگرد شاهین بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8
شاخه a3 17050 17050 پول پیش
2 10 شاخه a3 17050 17050 پول پیش
3 20-22
شاخه a3 16680 16750 پول پیش
4 16 شاخه a3 16680 16600 پول پیش
5 18
شاخه a3 16680 16350 پول پیش
6 28 شاخه a3 16680 17300 پول پیش

میلگردمیانه

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 16850 16650 کارخانه
2 12-20 شاخه a3 16650 16650 کارخانه
3 22-32 شاخه a2 16650 16650 کارخانه
میلگرد نیشابور
ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 32 شاخه a3 - - پول پیش
3 14-28 شاخه a3 16300 16300 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : شنبه یازدهم بهمن 1393 | 11:23 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
میلگردشاهرود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 16500 16650 پول پیش
2 14-28 شاخه a3 16250 16400 پول پیش
3 10 شاخه a3 16950 17100

میلگرد پرشین فولاد

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 12 شاخه a3 - 16750 پول پیش
2 14 شاخه a3 15950 15950 پول پیش
3 18-16
شاخه a3 15900 15950 پول پیش
4 20 شاخه a3 15900 15950 پول پیش
5 25
شاخه a3 - 16000 پول پیش
6 انبار قزوین (پرشین)25-14 شاخه a3 - - پول پیش

میلگردکاوه ساوه

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18 شاخه a3 15700 15800 پول پیش
2 20
شاخه a3 15700 15800 پول پیش

3

22 شاخه a3

15700

 

15800

میلگردآناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
- - پول پیش
1 10 شاخه a2 17050 17050 پول پیش
2 12
شاخه a3 16450 16550 پول پیش
3 14-20 شاخه a3 16050 16150 پول پیش
4
22و25 شاخه - 16050 16150 پول پیش

میلگردابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 15600

15650

پول پیش
2 12 شاخه a3 15950 16050 پول پیش
3 14-20 شاخه a3 15600 15650 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : شنبه یازدهم بهمن 1393 | 11:2 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه آجدار a2 16220 16250 پول پیش
2 14-10 شاخه آجدار a2 15670 15700 پول پیش
3
10 شاخه ساده a1
- - پول پیش

میلگرد نوشهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 -   پول پیش
2 12 شاخه a2 - - پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد تاکستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12
شاخه a2 - - پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات

1

 

 

8 شاخه a2 16220 16250 پول پیش
2 10 شاخه a2
15670 15700

میلگردآریا ذوب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
- - پول پیش
1 10 شاخه a2 - - پول پیش
2 14-18
شاخه a3 15720 15800 پول پیش
3 25 شاخه a3 - - پول پیش
4
20 شاخه -

15720

15800 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : شنبه یازدهم بهمن 1393 | 10:37 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
میلگرد امیرکبیر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 22-25 شاخه a3 15850 15900 پول پیش
2 12 شاخه a3 16500 16500 پول پیش
3 14-18
شاخه a3 15850 15900 پول پیش
4
10 شاخه a3 16950 17000 پول پیش

میلگردحسن رود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 8 شاخه a2 17350 17350 پول پیش
2 10 شاخه a2 16550 16550 پول پیش
3 12 شاخه a2

16300

16300 پول پیش
4 14 شاخه a2 16100 16100 پول پیش

5

16 شاخه a2 16100 16100 پول پیش
6 18 شاخه a2 - - پول پیش

میلگردظفربناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8 شاخه آجدار a2 17000 17000 پول پیش
2 10 شاخه آجدار a2 16800 16800 پول پیش
3 12 شاخه آجدار a2 16500 16500 پول پیش
4 14 شاخه آجدار a2 16500 16500 ول پیش
5 16 شاخه آجدار a2 16500 16500 پول پیش
6 18-25 شاخه اجدار
a2 16500 16500 پول پیش
9 28 شاخه آجدار a2 16800 16800 پول پیش

میلگرد صدر لرستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه سبک آجدار a3 - - پول پیش
2
14-16 شاخه سبک آجدار a3 16200 16200 پول پیش
3 20 شاخه سبک آجدار a3 16200 16250 پول پیش

4

18 شاخه آجدار a3 16200 16200 پول پیش

میلگرد شاهین بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8
شاخه a3 - 17050 پول پیش
2 10 شاخه a3 - 17050 پول پیش
3 20-22
شاخه a3 16750 16650 پول پیش
4 16 شاخه a3 16600 16650 پول پیش
5 18
شاخه a3 16350 16650 پول پیش
6 28 شاخه a3 16300 17650 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : پنجشنبه نهم بهمن 1393 | 11:57 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
میلگردسیر جان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a2 16450 16550 کارخانه
2 14-16 شاخه a2 16450 16550 کارخانه
3 18-20 شاخه a2 16450 16550 کارخانه

میلگرد پرشین فولاد

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 12 شاخه a3 - 16750 پول پیش
2 14 شاخه a3 15950 16100 پول پیش
3 18-16
شاخه a3 15950 16000 پول پیش
4 20 شاخه a3 15950 16000 پول پیش
5 25
شاخه a3 - 16000 پول پیش
6 انبار قزوین (پرشین)25-14 شاخه a3 - - پول پیش

میلگردپارس آسیا

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 16400 16400 پول پیش
2 18 شاخه a3 15800 15800 پول پیش
3 20-25 شاخه a3 15800 15800 پول پیش

میلگرد یزد

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 6.5 کلاف ساده a1 15200 15200 -
2 8
کلاف ساده
a1 17050 17050 پول پیش
3
8 کلاف آجدار ,a2 16150 16150 -
4 10
کلاف ساده
a1 17050 17050 پول پیش
5 12.5
کلاف ساده
a1 17050 17050 پول پیش
6 10
شاخه
آجدار
a2 17400 17400 پول پیش
7 12
شاخه آجدار a3 16900 16900 پول پیش
8 14
شاخه آجدار
a3
16300 16300 پول پیش
9 18-28

شاخه آجدار
a3 16000 16000 پول پیش
10 32
شاخه آجدار a3 16100 16100 پول پیش
11 36 شاخه آجدار
a3 18000 18000 پول پیش-
12  
شاخه آجدار
a3 - - پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 کلاف ساده a1 17950 17950 -
2 6.5
کلاف ساده
a1 16850 16850 پول پیش
3
8 کلاف آجدار a3,a2 16650 16650 -
4 14
کلاف ساده
a1 19900 - پول پیش
5 8-10
کلاف ساده
a1 17950 17950 پول پیش
6 14
شاخه
آجدار
a3 17150 17150 پول پیش
7 10
شاخه آجدار a3 - 18000 پول پیش
8 10
کلاف  آجدار
a3
16950 16950 پول پیش
9 28-16
شاخه ساده
a1 - 20000 پول پیش
10 12
کلاف
آجدار
a3 17650 17850 پول پیش
11 12-14 شاخه آجدار
a3 16900 17050 پول پیش-
12 16-32
شاخه آجدار
a3 16900 17050 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : پنجشنبه نهم بهمن 1393 | 11:41 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
میلگردآریان فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

 

10 شاخه a2 16150 16150 کارخانه
2 12 شاخه a2 15850 15900 کارخانه
3 14-20 شاخه a3 15830 15900 کارخانه

میلگردشاهرود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 16650 16650 پول پیش
2 14-28 شاخه a3 16400 16400 پول پیش
3 10 شاخه a3 17100 17100

میلگردمیانه

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12-14 شاخه a2 16650 16750 کارخانه
2 18 شاخه a3 16650 16750 کارخانه
3 22-32 شاخه a2 16650 16750 کارخانه

میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8 شاخه a2 17050 17050 پول پیش

2

 

10 شاخه a2 16750 16750 پول پیش
3
12
شاخه a3 16500 16500 پول پیش
4 14-25
شاخه a3 16500 16500 پول پیش
5 28 شاخه a3 16500 16500 پول پیش
6 32 شاخه a3 16500 16500 پول پیش

میلگرد کاوه تبریز(تیکمه داش)

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه سبک آجدار a3 16900 16900 پول پیش
2
10 شاخه سبک آجدار a3 16900 16900 پول پیش
3 12-14 شاخه سبک آجدار a3 16500 16500 پول پیش
4 16 شاخه آجدار a3 16400 16400 پول پیش

5

20-32 شاخه آجدار a3 16500 16500 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : پنجشنبه نهم بهمن 1393 | 11:23 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
میلگردهیربد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18
شاخه a3 - 15900 پول پیش
2 25-22 شاخه a3

15850

15850 پول پیش

میلگردآناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
- - پول پیش
1 10 شاخه a2 17050 17050 پول پیش
2 12
شاخه a3 16550 16550 پول پیش
3 14-20 شاخه a3 16150 16150 پول پیش
4
22و25 شاخه - 16150 16150 پول پیش

میلگردابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 15650

15800

پول پیش
2 12 شاخه a3 16050 16100 پول پیش
3 14-20 شاخه a3 15650 15700 پول پیش

میلگردکاوه ساوه

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18 شاخه a3 15800 15800 پول پیش
2 20
شاخه a3 15800 15800 پول پیش

3

22 شاخه a3

15800

 

15800
میلگرد نیشابور
ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 32 شاخه a3 - - پول پیش
3 14-28 شاخه a3 16300 16300 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : پنجشنبه نهم بهمن 1393 | 11:7 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه آجدار a2 16250 16300 پول پیش
2 14-10 شاخه آجدار a2 15700 15750 پول پیش
3
10 شاخه ساده a1
- - پول پیش

میلگرد نوشهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 -   پول پیش
2 12 شاخه a2 - - پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد تاکستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12
شاخه a2 - - پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات

1

 

 

8 شاخه a2 16250 16300 پول پیش
2 10 شاخه a2
15700 15750

میلگردآریا ذوب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
- - پول پیش
1 10 شاخه a2 - - پول پیش
2 14-18
شاخه a3 15800 15850 پول پیش
3 25 شاخه a3 - - پول پیش
4
20 شاخه -

15800

15850 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : پنجشنبه نهم بهمن 1393 | 10:47 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8 شاخه a2 17050 17150 پول پیش

2

 

10 شاخه a2 16750 16850 پول پیش
3
12
شاخه a3 16500 16600 پول پیش
4 14-25
شاخه a3 16500 16600 پول پیش
5 28 شاخه a3 16500 16600 پول پیش
6 32 شاخه a3 16500 16600 پول پیش

میلگرد یزد

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 6.5 کلاف ساده a1 15200 - -
2 8
کلاف ساده
a1 17050 - پول پیش
3
8 کلاف آجدار ,a2 16150 - -
4 10
کلاف ساده
a1 17050 - پول پیش
5 12.5
کلاف ساده
a1 17050 - پول پیش
6 10
شاخه
آجدار
a2 17400 - پول پیش
7 12
شاخه آجدار a3 16900 - پول پیش
8 14
شاخه آجدار
a3
16300 - پول پیش
9 18-28

شاخه آجدار
a3 16000 - پول پیش
10 32
شاخه آجدار a3 16100 - پول پیش
11 36 شاخه آجدار
a3 18000 - پول پیش-
12  
شاخه آجدار
a3 - - پول پیش

میلگردذوب اصفهان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14 شاخه a3 16830 - کارخانه
2 20 شاخه a3 16830 - کارخانه
3 22 شاخه a3 16830 - کارخانه

میلگردحسن رود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 8 شاخه a2 17350 17350 پول پیش
2 10 شاخه a2 16550 16550 پول پیش
3 12 شاخه a2

16300

16300 پول پیش
4 14 شاخه a2 16100 16100 پول پیش

5

16 شاخه a2 16100 16100 پول پیش
6 18 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد امیرکبیر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 22-25 شاخه a3 15900 16000 پول پیش
2 12 شاخه a3 16500 16600 پول پیش
3 14-18
شاخه a3 15900 16000 پول پیش
4
10 شاخه a3 17000 17000 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : چهارشنبه هشتم بهمن 1393 | 12:30 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
میلگردسیر جان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a2 16550 16550 کارخانه
2 14-16 شاخه a2 16550 16550 کارخانه
3 18-20 شاخه a2 16550 16550 کارخانه

میلگردهیربد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18
شاخه a3 - 15900 پول پیش
2 25-22 شاخه a3

15850

15900 پول پیش

میلگرد کاوه تبریز(تیکمه داش)

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه سبک آجدار a3 16900 16900 پول پیش
2
10 شاخه سبک آجدار a3 16900 16900 پول پیش
3 12-14 شاخه سبک آجدار a3 16500 16550 پول پیش
4 16 شاخه آجدار a3 16400 16450 پول پیش

5

20-32 شاخه آجدار a3 16500 16550 پول پیش
میلگرد نیشابور
ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 32 شاخه a3 - - پول پیش
3 14-28 شاخه a3 16300 16300 پول پیش

میلگردظفربناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8 شاخه آجدار a2 17000 17000 پول پیش
2 10 شاخه آجدار a2 16800 16800 پول پیش
3 12 شاخه آجدار a2 16500 16500 پول پیش
4 14 شاخه آجدار a2 16500 16500 ول پیش
5 16 شاخه آجدار a2 16500 16500 پول پیش
6 18-25 شاخه اجدار
a2 16500 16500 پول پیش
9 28 شاخه آجدار a2 16800 16800 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : چهارشنبه هشتم بهمن 1393 | 12:13 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
میلگردمیانه

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12-14 شاخه a2 16750 16750 کارخانه
2 18 شاخه a3 16750 16750 کارخانه
3 22-32 شاخه a2 16750 16750 کارخانه

میلگردشاهرود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 16650 16650 پول پیش
2 14-28 شاخه a3 16400 16400 پول پیش
3 10 شاخه a3 17100 17100

میلگردپارس آسیا

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 16400 16400 پول پیش
2 18 شاخه a3 15800 15800 پول پیش
3 20-25 شاخه a3 15800 15800 پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 کلاف ساده a1 17950 17950 -
2 6.5
کلاف ساده
a1 16850 16850 پول پیش
3
8 کلاف آجدار a3,a2 16650 16650 -
4 10
کلاف آجدار
a2 - - پول پیش
5 8-10
کلاف ساده
a1 17950 17950 پول پیش
6 14
شاخه
آجدار
a3 17150 17150 پول پیش
7 10
شاخه آجدار a3 - 18000 پول پیش
8 10
کلاف  آجدار
a3
16950 16950 پول پیش
9 28-16
شاخه ساده
a1 - 20000 پول پیش
10 12
کلاف
آجدار
a3 - 17850 پول پیش
11 12-14 شاخه آجدار
a3 17050 17050 پول پیش-
12 16-32
شاخه آجدار
a3 17050 17050 پول پیش

میلگرد پرشین فولاد

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 12 شاخه a3 - 16750 پول پیش
2 14 شاخه a3 16100 16100 پول پیش
3 18
شاخه a3 16000 16000 پول پیش
4 20 شاخه a3 16000 16000 پول پیش
5 22-25
شاخه a3 - 16000 پول پیش
6 انبار قزوین (پرشین)25-14 شاخه a3 - - پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : چهارشنبه هشتم بهمن 1393 | 11:41 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
میلگردآناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
- - پول پیش
1 10 شاخه a2 17050 17050 پول پیش
2 12
شاخه a3 16550 16550 پول پیش
3 14-20 شاخه a3 16150 16150 پول پیش
4
22و25 شاخه - 16150 16150 پول پیش

میلگردابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 15800

15800

پول پیش
2 12 شاخه a3 16100 16100 پول پیش
3 14-20 شاخه a3 15700 15750 پول پیش

میلگردکاوه ساوه

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18 شاخه a3 15800 15800 پول پیش
2 20
شاخه a3 15800 15800 پول پیش

3

22 شاخه a3

15800

 

15800

میلگردآریان فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

 

10 شاخه a2 16150 16150 کارخانه
2 12 شاخه a2 15900 15900 کارخانه
3 14-20 شاخه a3 15900 15900 کارخانه

میلگرد زاگرس

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16 شاخه سبک آجدار a3

16200

 

16250 پول پیش
2
20-25 شاخه سبک آجدار a3 16050 16100 پول پیش
3 18 شاخه سبک آجدار a3 16050 16100 پول پیش

4

14 شاخه آجدار a3 16200 16250 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : چهارشنبه هشتم بهمن 1393 | 11:29 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه آجدار a2 16300 16400 پول پیش
2 14-10 شاخه آجدار a2 15750 15800 پول پیش
3
10 شاخه ساده a1
- - پول پیش

میلگرد نوشهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 -   پول پیش
2 12 شاخه a2 - - پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد تاکستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12
شاخه a2 - - پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات

1

 

 

8 شاخه a2 16300 16400 پول پیش
2 10 شاخه a2
15750 15800

میلگردآریا ذوب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
- - پول پیش
1 10 شاخه a2 - - پول پیش
2 14-18
شاخه a3 15850 15950 پول پیش
3 25 شاخه a3 - - پول پیش
4
20 شاخه -

15850

15950 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : چهارشنبه هشتم بهمن 1393 | 10:52 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
میلگرد کاوه تبریز(تیکمه داش)

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه سبک آجدار a3 16900 17050 پول پیش
2
10 شاخه سبک آجدار a3 16900 16800 پول پیش
3 12-14 شاخه سبک آجدار a3 16550 16550 پول پیش
4 16 شاخه آجدار a3 16450 16550 پول پیش

5

20-32 شاخه آجدار a3 16550 16550 پول پیش

میلگردهیربد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18
شاخه a3 15900 15900 پول پیش
2 25-22 شاخه a3

15900

15900 پول پیش

میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8 شاخه a2 17150 - پول پیش

2

 

10 شاخه a2 16850 - پول پیش
3
12
شاخه a3 16600 - پول پیش
4 14-25
شاخه a3 16600 - پول پیش
5 28 شاخه a3 16600 - پول پیش
6 32 شاخه a3 16600 - پول پیش

میلگرد امیرکبیر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 22-25 شاخه a3 16000 16200 پول پیش
2 12 شاخه a3 16600 16650 پول پیش
3 14-18
شاخه a3 16000 16150 پول پیش
4
10 شاخه a3 17000 17050 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : سه شنبه هفتم بهمن 1393 | 12:37 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
میلگردمیانه

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12-14 شاخه a2 16750 16850 کارخانه
2 18 شاخه a3 16750 16850 کارخانه
3 22-32 شاخه a2 16750 16850 کارخانه

میلگردحسن رود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 8 شاخه a2 17350 17400 پول پیش
2 10 شاخه a2 16550 16650 پول پیش
3 12 شاخه a2

16300

16400 پول پیش
4 14 شاخه a2 16100 16200 پول پیش

5

16 شاخه a2 16100 16200 پول پیش
6 18 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 کلاف ساده a1 17950 17950 -
2 6.5
کلاف ساده
a1 16850 17000 پول پیش
3
8 کلاف آجدار a3,a2 16650 17150 -
4 10
کلاف آجدار
a2 - - پول پیش
5 8-10
کلاف ساده
a1 17950 - پول پیش
6 14
شاخه
آجدار
a3 17150 17150 پول پیش
7 10
شاخه آجدار a3 18000 18150 پول پیش
8 10
کلاف  آجدار
a3
16950 17150 پول پیش
9 28-16
شاخه ساده
a1 - 20000 پول پیش
10 12
کلاف
آجدار
a3 - 17850 پول پیش
11 12-14 شاخه آجدار
a3 17050 17150 پول پیش-
12 16-32
شاخه آجدار
a3 17050 17150 پول پیش

میلگرد صدر لرستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه سبک آجدار a3 - - پول پیش
2
14 شاخه سبک آجدار a3 16300 16300 پول پیش
3 16 شاخه سبک آجدار a3 16300 16300 پول پیش

4

18 شاخه آجدار a3 16300 16300 پول پیش

میلگردظفربناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8 شاخه آجدار a2 17000 17400 پول پیش
2 10 شاخه آجدار a2 16800 17150 پول پیش
3 12 شاخه آجدار a2 16500 16750 پول پیش
4 14 شاخه آجدار a2 16500 16750 ول پیش
5 16 شاخه آجدار a2 16500 16750 پول پیش
6 18-25 شاخه اجدار
a2 16500 16750 پول پیش
9 28 شاخه آجدار a2 16800 16950 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : سه شنبه هفتم بهمن 1393 | 11:59 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |

میلگرد پرشین فولاد

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 12 شاخه a3 16750 16750 پول پیش
2 14 شاخه a3 16100 16100 پول پیش
3 18
شاخه a3 16000 16000 پول پیش
4 20 شاخه a3 16000 16000 پول پیش
5 22-25
شاخه a3 - 16000 پول پیش
6 انبار قزوین (پرشین)25-14 شاخه a3 - - پول پیش

میلگردپارس آسیا

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 16400 16400 پول پیش
2 18 شاخه a3 15800 15900 پول پیش
3 20-25 شاخه a3 15800 15900 پول پیش

میلگردسیر جان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a2 16550 16600 کارخانه
2 14-16 شاخه a2 16550 16600 کارخانه
3 18-20 شاخه a2 16550 16600 کارخانه
میلگرد نیشابور
ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 32 شاخه a3 - - پول پیش
3 14-28 شاخه a3 16300 16350 پول پیش

میلگرد زاگرس

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16 شاخه سبک آجدار a3

16250

 

16350 پول پیش
2
20-25 شاخه سبک آجدار a3 16100 16100 پول پیش
3 18 شاخه سبک آجدار a3 16100 16100 پول پیش

4

14 شاخه آجدار a3 16250 16600 پول پیش

میلگرد شاهین بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8
شاخه a3 17050 17250 پول پیش
2 10 شاخه a3 17050 17200 پول پیش
3 12-14
شاخه a3 16650 16800 پول پیش
4 16-22 شاخه a3 16650 16800 پول پیش
5 25
شاخه a3 16650 16800 پول پیش
6 28-32 شاخه a3 17650 17200 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : سه شنبه هفتم بهمن 1393 | 11:30 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
میلگردآناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
- - پول پیش
1 10 شاخه a2 17050 17100 پول پیش
2 12
شاخه a3 16550 16600 پول پیش
3 14-20 شاخه a3 16150 16200 پول پیش
4
22و25 شاخه - 16150 16200 پول پیش

میلگردابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 15800

15850

پول پیش
2 12 شاخه a3 16100 16100 پول پیش
3 14-20 شاخه a3 15750 15850 پول پیش

میلگردکاوه ساوه

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18 شاخه a3 15800 15900 پول پیش
2 20
شاخه a3 15800 15900 پول پیش

3

22 شاخه a3

15800

 

15900

میلگردشاهرود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 16650 16650 پول پیش
2 14-28 شاخه a3 16400 16400 پول پیش
3 10 شاخه a3 17100 17100

میلگردآریان فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

 

10 شاخه a2 16150 16200 کارخانه
2 12 شاخه a2 15900 16000 کارخانه
3 14-20 شاخه a3 15900 16000 کارخانه

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : سه شنبه هفتم بهمن 1393 | 11:14 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه آجدار a2 16400 16450 پول پیش
2 14-10 شاخه آجدار a2 15800 15900 پول پیش
3
10 شاخه ساده a1
- - پول پیش

میلگرد نوشهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 -   پول پیش
2 12 شاخه a2 - - پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد تاکستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12
شاخه a2 - - پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات

1

 

 

8 شاخه a2 16400 16450 پول پیش
2 10 شاخه a2
15800 15900

میلگردآریا ذوب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
- - پول پیش
1 10 شاخه a2 - - پول پیش
2 14-18
شاخه a3 15950 16000 پول پیش
3 25 شاخه a3 - - پول پیش
4
20 شاخه -

15950

16000 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : سه شنبه هفتم بهمن 1393 | 10:44 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
میلگرد صدر لرستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه سبک آجدار a3 - - پول پیش
2
14 شاخه سبک آجدار a3 16300 16400 پول پیش
3 16 شاخه سبک آجدار a3 16300 16400 پول پیش

4

18 شاخه آجدار a3 16300 16400 پول پیش

میلگرد امیرکبیر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 22-25 شاخه a3 16200 16200 پول پیش
2 12 شاخه a3 16650 16650 پول پیش
3 14-18
شاخه a3 16150 16200 پول پیش
4
10 شاخه a3 17050 17050 پول پیش

میلگردحسن رود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 8 شاخه a2 17400 17400 پول پیش
2 10 شاخه a2 16650 16650 پول پیش
3 12 شاخه a2

16400

16400 پول پیش
4 14 شاخه a2 16200 16200 پول پیش

5

16 شاخه a2 16200 16200 پول پیش
6 18 شاخه a2 - - پول پیش

میلگردمیانه

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12-14 شاخه a2 16850 16850 کارخانه
2 18 شاخه a3 16850 16850 کارخانه
3 22-32 شاخه a2 16850 16850 کارخانه

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : دوشنبه ششم بهمن 1393 | 12:21 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
میلگردآریان فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

 

10 شاخه a2 16100 16200 کارخانه
2 12 شاخه a2 16000 16200 کارخانه
3 14-20 شاخه a3 16000 16250 کارخانه

میلگردسیر جان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a2 16600 16600 کارخانه
2 14-16 شاخه a2 16600 16600 کارخانه
3 18-20 شاخه a2 16600 16600 کارخانه

میلگرد زاگرس

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16 شاخه سبک آجدار a3

16250

 

16350 پول پیش
2
20-25 شاخه سبک آجدار a3 16150 16350 پول پیش
3 18 شاخه سبک آجدار a3 16150 16300 پول پیش

4

14 شاخه آجدار a3 16450 16600 پول پیش

میلگرد کاوه تبریز(تیکمه داش)

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه سبک آجدار a3 17050 17050 پول پیش
2
10 شاخه سبک آجدار a3 16800 16800 پول پیش
3 12-14 شاخه سبک آجدار a3 16550 16550 پول پیش
4 16 شاخه آجدار a3 16550 16550 پول پیش

5

20-32 شاخه آجدار a3 16550 16600 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : دوشنبه ششم بهمن 1393 | 11:41 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
میلگردشاهرود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 16650 16650 پول پیش
2 14-28 شاخه a3 16400 16400 پول پیش
3 10 شاخه a3 17100 17100

میلگرد شاهین بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8
شاخه a3 17250 17250 پول پیش
2 10 شاخه a3 17200 17200 پول پیش
3 12-14
شاخه a3 16800 16800 پول پیش
4 16-22 شاخه a3 16800 16800 پول پیش
5 25
شاخه a3 16800 16800 پول پیش
6 28-32 شاخه a3 17200 17200 پول پیش

میلگردظفربناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8 شاخه آجدار a2 17400 17400 پول پیش
2 10 شاخه آجدار a2 17150 17150 پول پیش
3 12 شاخه آجدار a2 16750 16750 پول پیش
4 14 شاخه آجدار a2 16750 16750 ول پیش
5 16 شاخه آجدار a2 16750 16750 پول پیش
6 18-25 شاخه اجدار
a2 16750 16750 پول پیش
9 28 شاخه آجدار a2 16950 16950 پول پیش

میلگردپارس آسیا

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 16400 16400 پول پیش
2 18 شاخه a3 15900 15900 پول پیش
3 20-25 شاخه a3 15900 15900 پول پیش
میلگرد نیشابور
 
ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 32 شاخه a3 - - پول پیش
3 14-28 شاخه a3 16350 16350 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : دوشنبه ششم بهمن 1393 | 11:19 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
میلگردآناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
- - پول پیش
1 10 شاخه a2 17100 17150 پول پیش
2 12
شاخه a3 16600 16650 پول پیش
3 14-20 شاخه a3 16200 16250 پول پیش
4
22و25 شاخه - 16200 16250 پول پیش

میلگردابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 15850

16150

پول پیش
2 12 شاخه a3 16100 16150 پول پیش
3 14-20 شاخه a3 15850 16000 پول پیش

میلگرد پرشین فولاد

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 12 شاخه a3 16750 16700 پول پیش
2 14 شاخه a3 16100 16200 پول پیش
3 16-18
شاخه a3 16000 16100 پول پیش
4 20 شاخه a3 16000 16100 پول پیش
5 22-25
شاخه a3 16050 16100 پول پیش
6 انبار قزوین (پرشین)25-14 شاخه a3 - - پول پیش

میلگردکاوه ساوه

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18 شاخه a3 15900 15900 پول پیش
2 20
شاخه a3 15900 15900 پول پیش

3

22 شاخه a3

15900

 

15900

میلگرد کویر کاشان

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 کلاف ساده a1 17950 17950 -
2 5.5و6.5
کلاف ساده
a1 17000 17000 پول پیش
3
8 کلاف آجدار a3,a2 17150 17150 -
4 10
کلاف آجدار
a2 - - پول پیش
5 14
کلاف ساده
a1 20050 20050 پول پیش
6 14
شاخه
آجدار
a3 17150 17150 پول پیش
7 10
شاخه آجدار a3 18150 18150 پول پیش
8 10
کلاف  آجدار
a3
17150 17150 پول پیش
9 28-16
شاخه ساده
a1 - 20000 پول پیش
10 12
کلاف
آجدار
a3 17850 17850 پول پیش
11 12-14 شاخه آجدار
a3 17150 17150 پول پیش-
12 16-32
شاخه آجدار
a3 17150 17150 پول پیش

موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد , فروش میلگرد ساده و آجدار , قیمت انواع میلگرد , قیمت بروز میلگرد , میلگرد اهواز

تاريخ : دوشنبه ششم بهمن 1393 | 11:11 | نویسنده : گروه آهن و فولاد پارس آسیا |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.